Gnostiek begrip van Jezus in de hof van Getsémané

 

Gnostiek begrip van Jezus in de hof van Getsémané

Na het heilig avondmaal gaat Jezus naar de hof van Getsémané. Drie discipelen neemt hij met zich mee: Petrus, Jacobus en Johannes. Petrus betekent het wilselement, Jacobus het verstandselement en Johannes het gevoelselement, de gehele hoofd-hart eenheid.

Spirituele Pasen Pinksteren en Kerst esoterische betekenis modules Pentagram Boekwinkel 599KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN OP WWW.SPIRITUELEPASEN.NL

Jezus trekt deze drie, volledig leidinggevende factoren van de aardse natuur, geheel op in de eenzaamheid, in de hof van de ziel. Hij plaatst ze voor het nieuwe leven. In alle oude wijsheid is Getsémané de tuin van de ziel, de rozenhof, waarin het klare beeld van de bevrijdingsweg zich aan de leerling toont en in zijn bewustzijn wordt gebrand.

De signatuur van deze gebeurtenis is eenzaamheid, diepe, grote stilte. Het is een opgetrokken-worden in een gebied waar al het dialectische onherroepelijk in slaap verzinkt, waar het dialectische bewustzijn niet volgen kan.

Hof van Getsémané spiritueel citaat Jan van Rijckenborgh spirituele teksten

In de oorspronkelijke tekst staat niet, zoals velen denken, dat Jezus in Getsémané bedroefd en beangst is, maar dat hij bezorgd is over het welslagen van het proces dat moet plaatsvinden. Dat is de zorg van de liefde. Wij moeten nog een mystificatie wegruimen.

De kerkelijke mystieken hebben een lijdende en bloed transpirerende Heiland in Getsémané ten tonele gevoerd, nog smekende om uitredding op het laatste moment. Tenslotte zich toch gewonnen gevend. Dat beeld is gebaseerd op een onjuist begrip van twee uitspraken.

“Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker dan voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt.” En “Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dat ik die drinke, Uw wil geschiede.”

Men heeft hem aldus lijdend afgebeeld in de kunst van alle eeuwen. Door de eeuwen heen heeft men een dialectisch leider van hem gemaakt. Doch de leerling die getroffen wordt door het Oerpranische Licht, leest hier, ervaart hier, geheel wat anders.

Jezus bidt in hof van Getsemane William Brassey HoleDe beker is hier de vervaardigde graal in het nieuwe hoofd-hartheiligdom. Met de inhoud van deze heilige graal, in dagelijkse bediening, moet de leerling het grote wonder van de transfiguratie gaan voltrekken. De wondere ervaring in de Hof van Getsémané heeft de bedoeling de leerling de magische inhoud van de heilige graal volledig te doen kennen.

Dit proces voltrekt zich in drie fasen, nadat de leerling incidenteel is opgetrokken in het nieuwe levensveld, en al het dialectische in hem slaapt. De weg die nu voor hem ligt, gaat aan hem voorbij als een verhaal, als een lied. De rozen bloeien in de hof en de amandelbloesem geurt. De leerling hoort en ziet en proeft eerstehands wat de Gnosis van hem  wil. En dan spreekt hij: “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker niet voorbij gaan ZOALS IK WIL, doch zoals GIJ wilt.”

Dat ZOALS IK WIL, houdt de mogelijkheid in, dat de dialectische invloeden nog weer alles zouden kunnen bederven. Met deze magische krachtspreuk wordt een absolute zuiverheid van visie verkregen en stemt de leerling zich, als in de oertijd, in vrijwillige gehoorzaamheidsbinding met God.

Als dat geschied is, dan volgt het tweede mantram. De beker verschijnt voor de tweede maal en nu zal de leerling-gnosticus hem drinken. De ontwaakte nieuwe mens gaat over tot nieuwe handeling om de binding die in de prétijd verbroken was, definitief te maken.

“Vader, laat deze drinkbeker niet voorbij gaan; dat ik hem drinke: Uw wil geschiedde.”
Onmiddellijk daarop wordt de nieuwe hoofd-hart-eenheid positief tot vrije metselaarsarbeid gewekt, in het verheven vacuüm van Getsémané.

De graal wordt geheven ten dronk, de aanraking tussen God en de mens is definitief tot stand gekomen, het verbond is hernieuwd. Van stonde aan geeft de leerling zich gevangen aan het grote proces van het wedergeboortewonder, het proces van het endura, in de werkelijkheid van dit leven.

De grote transmutatie, het vervaardigen van goud uit de onedele metalen, gaat aanvangen. In de microkosmos brandt de eeuwige vlam boven het heiligdom.

Bron: De Universele Gnosis van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri