Boeken van Gustav Meyrink zijn blijvend in prijs verlaagd

Wij beschouwen onszelf als wezens die zelfstandig bestaan, om onszelf. De Praags-Weense schrijver Gustav Meyrink (1868-1932) is daarvan nog niet zo zeker. Hij heeft zijn hele leven gewijd aan de vraag: Wat is dat zelf dan? Wat is het ik? Wat is echt, en wat is waan? Meyrinks carrière begint in Praag als bankier en eindigt als romanschrijver in München. Zij leven is een aaneenschakeling van opvallende, mysterieuze en turbulente gebeurtenissen. Zijn protestantse geloof verruilt hij voor een rationeel boeddhisme; hij onderzoekt de waarheid van de alchemie en bestudeert Isis Ontsluierd en De Geheime Leer, werken van de Russische schrijfster H.P. Blavatsky. Alles onderzoekt hij: van seances van het medium Eva C. tot een ‘telepathisch contact’ met de beroemde Indiase Meester Sri Ramana Maharishi. Ook houdt hij zich bezig met magie, oosterse mystiek, tantra en gnostiek.

Het is niet mogelijk zijn boeken eenduidig te verklaren. Zij zijn te lezen als esoterische roman, als psychologisch drama, als misdaadthriller of als liefdesroman, maar ook als pure mystieke contemplatie. Hij zegt dat hij, wanneer hij zijn inzichten terugleest in de boeken, soms zelf niet weet waar deze vandaan komen. Meyrink noemde zijn opvatting van literatuur ‘magie-suggestie’. Met zijn boeken wilde hij bij de lezer beelden, gedachten, gevoelens opwekken die uitgaan boven het gewone literaire genre: hij wilde hem in de ziel raken. Het gaat erom inzicht te krijgen in wie de mens is.

De Golem, Gustav Meyrink | hardback | 227 x 145 mm | 274 blz. |€ 19,95) bestelnr. 1117 | 9789067321822

De Golem is een inwijdingsverhaal waarin de hoofdpersoon een spirituele ontwikkeling doormaakt. Het decor is het oude ghetto van Praag. Het boek maakte Gustav Meyrink in 1915 op slag beroemd. Het is een esoterische roman, maar tegelijk ook een psychologische roman en een misdaadverhaal. De golem is een mysterieuze figuur die elke drieëndertig jaar in het getto van Praag verschijnt om de joden daar te genezen van de kwalen van hun ziel. Langzaam versmelt het leven van de hoofdpersoon van dit verhaal met dat van anderen in het getto en ontstaat een droombeeld waarin de golem een belangrijke rol speelt. LEES HET BEGIN VAN DE GOLEM

Het groene gezichtMeyrink, G. | hardback | 225 x 144 mm | 283 blz. |blijvend in prijs verlaagd van € 23,00 voor € 19,95  bestelnr. 1069 | 9789067320467

Het groene gezicht (1916) beschrijft het innerlijke pad tot bevrijding door middel van talrijke kleurrijke personen in het gebied achter de Nicolaaskerk en de Zeedijk, in het Amsterdam van rond 1910. Chidher (de eeuwig groene, de onsterfelijke) is een bekende figuur in o.a. Arabische, Perzische en Joodse sagen. Hij is altijd onderweg om mensen die in nood zijn en zijn hulp verdienen, te helpen. Zo ook de hoofdpersonen van dit boek. Elke persoon staat voor een bepaald aspect van Meyrinks filosofie. Daarmee wil hij laten zien wat de zin van het bestaan volgens hem is, namelijk het oplossen van de tweevoudigheid van het menselijk bestaan. LEES CITATEN UIT HET GROENE GEZICHT

Walpurgisnacht, Gustav Meyrink| hardback | 226 x 147 mm | 190 blz. |blijvend in prijs verlaagd van € 20,00 voor € 15,00 bestelnr.| 9789067322300

In Walpurgisnacht schildert Gustav Meyrink in apocalyptische beelden de ondergang van de oude, versteende adel op de Praagse burcht, de Hradschin, en de geboorte van een nieuwe adeldom: die van de bezielde, vrije geest, gesymboliseerd door het koningspaar van de arme violist Ottokar en zijn geliefde Polyxena. Van oudsher is de nacht van 30 april op 1 mei Walpurgisnacht, de heksensabbat, waarbij de demonen worden vrijgelaten. Gustav Meyrink vergroot dit thema tot kosmisch-apocalyptische dimensies: de chaotische omwenteling die vooraf gaat aan de wederopstanding van het zuivere innerlijke leven, verpersoonlijkt in de tot koning gekroonde, arme vialist Ottokar en zijn geliefde Polyxena. Op indringende en vaak komische wijze schildert Meyrink de ondergang van de oude, potsierlijke adel, die door de furie van de spoken van het Boheemse verleden uit hun Praagse burcht, de Hradschin, wordt verjaagd. Mythe en realiteit versmelten tot een fantastische vertelling die, hoewel in 1915 geschreven, aan actualiteit nog niets heeft ingeboet. LEES CITATEN UIT WALPURGISNACHT

De witte dominicaan, Gustav Meyrink, hardback | 226 x 147 mm | 196 blz. |blijvend in prijs verlaagd van € 20,00 voor € 15,00 bestelnr. 1053 | 9789067320849

BESTEL DE WITTE DOMINICAAN

De witte dominicaan is een ontroerend mooie beschrijving van de zoektocht, een liefdesgeschiedenis die leidt tot een diep begrip van het doel van het mens zijn. De witte dominicaan is de derde grote roman van Gustav Meyrink. Hoofd- persoon Christof Duivenslag leert wat ‘mens ken uzelf’ echt betekent. Daardoor kan hij het bestaan in deze wereld doorgronden. Meyrink zoekt in dit boek de diepere zin van het leven. Het is tegelijk een verslag van zijn eigen zoektocht. Hij laat zien wat de psyche van de mens ondergaat op weg naar bevrijding uit misleiding, (zelf)bedrog en de gevangenschap van het bloed. LEES CITATEN UIT DE WITTE DOMINICAAN

De engel van het westelijk vensterGustav Meyrink | hardback | 226 x 146 mm | 448 blz. |blijvend in prijs verlaagd van  23,00 voor  19,95   bestelnr. 1029 | 9789067320597Volgens Gustav Meyrink is er de mens in deze wereld, en het oorspronkelijke leven, de innerlijke mens. De zoekende mens heeft geen inzicht en schept illusies die hem te gronde richten. Die illusies noemt Meyrink ‘engelen van het westelijk venster’. Als we God willen vinden, moeten we de binding houden met het juweel met de twaalf vlakken, zo schrijft hij. Dit alles vertelt hij aan de hand van het levensverhaal van John Dee, alchemist in de tijd van Elisabeth I (1533-1603). LEES MEER OVER DE ENGEL VAN HET WESTELIJK VENSTER

De verandering in het bloed, Gustav Meyrink | hardback | 213 x 124 mm | 117 blz.|
blijvend in prijs verlaagd van  17,50 voor  15,00 bestelnr. 1182 | 9789067323888

Romans schrijven was niet het enige dat Gustav Meyrink deed. Ook theosofie, yoga en spiritisme interesseerden hem. Hij ontdekte al gauw dat het voor hem ging over het goddelijke in de mens. Dat moet bevrijd worden. Het aardse kan nog zo mooi zijn, alleen het innerlijk telt. In dit boek beschrijft Meyrink zijn eigen ontdekkingstocht naar dat goddelijke, dat hem in zijn ziel diep heeft geraakt en zijn leven wezenlijk heeft veranderd. LEES MEER OVER DE VERANDERING IN HET BLOED

Gustav Meyrink, Diverse auteurs, Symposionreeks 19| softback | 214 x 135 mm | 64 blz. |
€ 11,95 bestelnr. 1186 | 9789067323413

Meyrinks leven is exemplarisch; het is slechts uiterst zelden dat een zoeker langs alle paden van het esoterische levensveld trekt om uiteindelijk als vinder te eindigen. Scherpzinnig ontleedt Meyrink de bedrijvigheid aan gene zijde. Hij heeft een weg gebaand voor alle werkelijke zoekers, die veel tijd en leed kan besparen. In de huidige tijdsfase is het menig zoeker gegeven – mede dankzij de werkzaamheid van de atmosferische verandering die de schrijver voorvoelde – praktisch te mogen beginnen waar Meyrink eindigt. DOWNLOAD HET SYMPOSIONBOEKJE OVER GUSTAV MEYRINK GRATIS

De onderstaande tekst over Gustav Meyrink komt uit essay 7 van het boek ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood’

Een andere boeiende figuur die het occultisme op een veel hoger niveau heeft onderzocht dan de hierboven genoemde personen is de Oostenrijkse schrijver Gustav Meyrink (1868-1932). Deze individualistische en sceptische kunstenaar is door schade en schande wijs geworden. Meyrink was protestants opgevoed, maar kon zich niet vinden in het protestantse gedachtegoed en de daarmee samenhangende burgerlijke praktijken. Als 24-jarige wilde hij zichzelf van het leven beroven, maar zijn innerlijke stem heeft hem daarvan weerhouden. Hij liet alle religieuze en filosofische dogmatiek achter zich, ging op zoek, las talloze boeken over filosofie, esoterie, alchemie, mystiek en kabbalah, en bezocht vele bijeenkomsten van allerlei esoterische groepen en bewegingen.

Aanvankelijk beging Meyrink de vergissing met zijn ego in te grijpen in de processen van zelfkennis en loutering, iets dat onmogelijk is omdat alleen de goddelijke genade of het geestelijke licht dat kan bewerkstelligen. Als gevolg van verkeerde meditatie-oefeningen kreeg hij een kwaal aan zijn ruggenmerg. We kunnen hem zien als een prototype van de huidige zoekende mens. In zijn romans wil hij de lezer innerlijk raken met specifieke beelden, gevoelens en gedachten. De vergeestelijking van de menselijke soort staat steeds centraal in zijn boeken. Jan van Rijckenborgh schrijft over hem:

‘De arbeid van Gustav Meyrink vormt een verbindende schakel tussen het occultisme en het transfigurisme. Velen, vastgelopen in het occulte beweeg van vele groepen, kunnen door hem de bedoelde verbindende schakel ontdekken en de weg tot het transfiguristische pad van bevrijding vinden. Als één van de weinigen trok hij langs vele paden van het esoterische levensveld om uiteindelijk als vinder te eindigen. Hij baande een weg voor zoekers die zich daardoor veel tijd en leed kunnen besparen.’ 

De occultist streeft naar de uitbreiding van zijn ik, terwijl de transfigurist streeft naar het werkzaam worden van het goddelijke in hem door zijn ik te laten sterven, dat wil zeggen: identificaties en gehechtheden los te laten. De occultist wendt zijn magische vermogens aan om te realiseren wat hij wil, terwijl de transfigurist bidt: ‘Uw wil geschiede’ en ‘Heer, wat wilt Gij dat ik doen zal’.

Gustav Meyrink waarschuwde vanuit eigen ervaring voor het spiritisme dat als een pestgolf de wereld dreigde te overspoelen. Terecht, want spiritistische praktijken brengen geen geluk en zeker geen bevrijding. In vele spiritistische seances maakt een groep mensen of een individu binding met overleden aan de aarde gebonden menselijke entiteiten met een laag bewustzijnsniveau die nog deels de beschikking hebben over een geschonden etherlichaam. Zij willen de verdere teloorgang van hun etherlichaam tegengaan omdat ze bang zijn voor de louteringsbrand die hen te wachten staat in het kama loka of vagevuur. Daartoe onttrekken ze levensenergie in de vorm van ethers aan de betrokkenen, die dan na de seance uitgeput zijn.

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD