Woord vooraf van Doride Zelle in het boek Spirituele Pasen en Pinksteren

 

 

Dit boek over de innerlijke betekenis van Pasen en Pinksteren is het vervolg op het boek Spirituele Kerst. De boeken zijn voortgekomen uit de wens van velen om de online programma’s Spirituele Kerst, Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren ook in boekvorm te ontvangen. Beide boeken geven tezamen vanuit een levende spirituele traditie een heldere, gnostieke visie op ware menswording aan de hand van verhalen over het leven van Jezus.

Kerst, Pasen en Pinksteren kunnen we niet alleen zien als herdenkingen van gebeurtenissen die 2000 jaar geleden plaatsvonden, maar vooral ook als drie mijlpalen op de spirituele weg die we als mens ieder moment, het hele jaar door kunnen gaan, en die wel omschreven worden als de lichtgeboorte in het hart van de mens, de opstanding van de innerlijke mens en het herstel van de geestbinding.

De geboden handreiking bestaat uit verhalen en beschouwingen waarmee we ons altijd weer kunnen verbinden om ontvankelijk te worden voor het geestelijke licht dat geest, ziel en lichaam vernieuwt en met elkaar verbindt, waardoor we als mens en als mensheid weer deel kunnen krijgen aan het vreugdevolle goddelijke leven.

De auteurs van Spirituele Pasen en Pinksteren baseren hun overdenkingen vooral op Het evangelie van de heilige twaalven van Jasper Gideon Ouseley dat in 1901 voor het eerst in boekvorm in het Engels werd gepubliceerd. Zij kozen voor dit geschrift omdat
bijna iedere bladzijde getuigt van een groot innerlijk begrip en van de levenshouding van de Bergrede, die de levenshouding van de zielemens is.

Ouseley beschouwde Het evangelie van de heilige twaalven duidelijk niet als van hemzelf. Hij had het doorgegeven zoals hij het had ontvangen ‘in dromen en in visioenen in de nacht’. Er is een Engelse editie waarin Ouseley niet de schrijver maar de ‘vertaler’ van dit evangelie wordt genoemd.

Een belangrijk uitgangspunt van Het evangelie van de heilige twaalven is dat God alles en allen omvat en er ook in aanwezig is. Dat innerlijke weten komt in het geschrift tot uitdrukking in de
vorm van bijvoorbeeld liefde voor alle schepsels, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en de opvatting dat iedereen recht heeft op zijn of haar eigen waarheid.

In 1965 publiceerde Rozekruis Pers een Nederlandse vertaling van Het evangelie van de heilige twaalven. De hoofdstukken die in dit boek zijn opgenomen komen uit de gemoderniseerde uitgave uitgegeven in het jaar 2011.

Wederom heeft Daniël van Egmond een inleiding geschreven, waarvoor wij hem bijzonder erkentelijk zijn.

Als u de teksten van Spirituele Kerst, Pasen en Pinksteren ook wilt beluisteren, raden wij u aan u gratis in te schrijven voor onze online programma’s op www.spiritueleteksten.nl .

Rozekruis Pers

Doride Zelle