Verhaal over compassie: de barmhartige Samaritaan, hoofdstuk 136 van het Aquarius-evangelie

Vincent van-Gogh-Barmhartige Samaritaan

De bekende gelijkenis van de barmarhartige Samaritaan, die beschreven wordt in Lucas 10 heeft wellicht een grotere invloed gehad op de mensheid dan enig andere gelijkenis. Hieronder volgt de versie die beschreven staat in het Aquarius Evangelie.

Jezus stond wederom in de tempelhallen en leerde. Een wetgeleerde was gezonden om hem vragen te stellen opdat zij een reden zouden hebben om hem te berispen en hem van enig vergrijp te beschuldigen.
Hij zei: Heer, vertel mij wat ik moet doen om eeuwig leven te hebben?
En Jezus zei: Gij kent de wet; wat zegt deze?

De wetgeleerde antwoordde: Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met uw gehele hart, met uw gehele ziel, met al uw kracht, met geheel uw verstand en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
En Jezus zei: Ja, u hebt goed geantwoord; doe dit en gij zult leven. De wetgeleerde zei: Mijn naaste, wie is dat?

En Jezus zei: Een mens ging van Jeruzalem naar Jericho en zie, hij ontmoette onderweg rovers, die hem sloegen, hem van al zijn bezittingen beroofden en hem bloedens langs de weg lieten liggen.

Een farizeeër ging langs die weg; hij zag de gewonde man; maar hij had geen tijd en ging aan de andere kant voorbij.
Een leviet kwam en zag de man; maar hij wilde zijn priesterlijke kleding niet bevuilen en hij ging voorbij.
Een wetgeleerde op zijn reis naar Jericho, zag de stervende man en zei: als ik een sikkel kon verdienen, zou ik die man misschien kunnen helpen; maar hij heeft niets om te geven. Ik heb geen tijd voor liefdadigheid; en hij ging voorbij.

En toen kwam een vreemdeling uit Samaria langs de weg; hij zag de gewonde man, zijn hart werd vervuld van medelijden en hij stopte, steeg af van zijn paard, verzorgde de man zoveel hij kon, zette hem op zijn paard en bracht hem naar een herberg en droeg de eigenaar van de herberg op hem te verplegen tot hij weer op krachten gekomen was.
Hij gaf de eigenaar al zijn geld dat hij bezat en zei: Het is mogelijk dat uw onkosten groter zijn, maar zorg voor deze ongelukkige en bij mijn terugkomst zal ik alles betalen, en ging toen verder.

Nu, meester van de wet, wie van deze vier was de naaste van hem die in handen van de dieven viel?
De wetgeleerde zei: De man die medelijden toonde; hij die voor hem zorgde.
En Jezus zei: Ga uws weegs en handel op gelijke wijze en gij zult leven.

Bron: Het Aquarius Evangelie, hoofdstuk 136

Schilderijen: Vincent van Gogh (boven) en Rembrandt van Rijn (onder)

Barmhartige Samaritaan Rembrandt van_Rijn