Een diepere spirituele visie op je leven – zes samenhangende gratis online-programma’s

Hoe geef ik mijn leven richting als ik wil leven vanuit mijn diepste innerlijk? Die vraag kun je alleen zelf beantwoorden. Niet één keer, maar steeds weer opnieuw, want jijzelf en de wereld veranderen voortdurend. Om je koers te bepalen en te behouden heb je inzicht nodig in onveranderlijke principes en dien je geïnspireerd te blijven.

De vereiste kennis, liefde en daadkracht heb je weliswaar in je, maar zijn misschien nog deels toegesloten. Je kunt toegang krijgen tot je innerlijke potentieel door heilige teksten uit authentieke spirituele tradities op je te laten inwerken en deze te doorvoelen en te overdenken. Dan ontwikkel je een gevoeligheid voor realiteiten die uitstijgen boven de zintuiglijk waarneembare wereld en leer je op basis van ervaring en innerlijke groei te onderscheiden wat bijdraagt aan de ontplooiing van je innerlijk en het grote geheel, en wat niet.

Je kunt zes samenhangende gratis online-programma’s volgen over mysteriën voor de mens van nu. Het zijn handreikingen voor mensen van de 21ste eeuw die in hun dagelijkse leven een weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing willen gaan. Ze zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde klassieke spirituele teksten en heldere beschouwingen daarover vanuit de meer dan vier eeuwen oude levende traditie van de rozenkruisers. De spirituele teksten en beschouwingen kun je beluisteren en/of lezen. De volgorde en het tempo bepaal je zelf.

Inschrijven is niet nodig. Iedereen heeft met een internetverbinding heeft direct toegang tot de online-programma’s, waarvan de teksten integraal zijn opgenomen in drie boeken. Hieronder volgen de titels van en de links naar de boeken, de online-programma’s en de hoofdstukken.

BOEK: MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL (€ 19,50)

Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je op mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen.

1. Mysteriën van de ziel

 1. leven vanuit eenheid, spirituele tekst 1, beschouwing 1
 2. ontstijgen aan dualiteiten, spirituele tekst 2, beschouwing 2
 3. de drie graden van de ziel verbinden, spirituele tekst 3, beschouwing 3
 4. ontwikkelen in de vier werelden, spirituele tekst 4, beschouwing 4
 5. de vijf denktoestanden besturen, spirituele tekst 5, beschouwing 5
 6. vernieuwen door de zes emanaties, spirituele tekst 6, beschouwing 6
 7. de zeven gouden sleutels hanteren spirituele tekst 7, beschouwing 7
 8. het achtvoudige pad uitdragen, spirituele tekst 8, beschouwing 8
 9. werken met de negen geestelijke gaven, spirituele tekst 9, beschouwing 9

2. Symbolen van de ziel

 1. de ziel als midden
 2. de ziel als boom
 3. de ziel als vlam
 4. de ziel als reiziger
 5. de ziel als burcht
 6. de ziel als schepper
 7. de ziel als zevenvoud
 8. de ziel als spiegel
 9. de ziel als wereldwerker

BOEK: MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD (€ 19,50)

Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn?  De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest. Ga de eeuwige vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen!

3. Mysteriën van geboorte, leven en dood

 1. het woord aannemen, spirituele tekst 1, beschouwing 1
 2. incarneren op aarde spirituele tekst 2, beschouwing 2
 3. kringlopen doorzien, spirituele tekst 3, beschouwing 3
 4. verliezen verwerken, spirituele tekst 4, beschouwing 4
 5. de twee tot één maken, spirituele tekst 5, beschouwing 5
 6. talenten gebruiken, spirituele tekst 6, beschouwing 6
 7. vrij komen van begoocheling, spirituele tekst 7, beschouwing 7
 8. het opstandingslichaam verwerven, spirituele tekst 8, beschouwing 8
 9. het eeuwige nu ervaren, spirituele tekst 9, beschouwing 9

4. Uitdagingen van geboorte, leven en dood

 1. het leven respecteren
 2. geboorten verwelkomen
 3. veroudering accepteren
 4. het bewustzijn verruimen
 5. de liefdewet uitdragen
 6. geluk bevorderen
 7. misleiding voorkomen
 8. het stervensproces begrijpen
 9. de innerlijke tempel bouwen

BOEK: MYSTERIËN VAN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS (€ 19,50)

Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken? Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie en spiritualiteit, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de universele gnosis. Verken de inwijdingsweg die al vele eeuwen bekend staat als ‘de weg der sterren’. 

6. Mysteriën van God, kosmos, mens

 1. het goddelijke ervaren, spirituele tekst 1, beschouwing 1
 2. dimensies onderscheiden, spirituele tekst 2, beschouwing 2
 3. bewust waarnemen, denken en doen, spirituele tekst 3, beschouwing 3
 4. esoterisch onderricht ontvangen, spirituele tekst 4, beschouwing 4
 5. reinigingen realiseren, spirituele tekst 5, beschouwing 5
 6. God lofprijzen, spirituele tekst 6, beschouwing 6
 7. geestelijke krachten assimileren, spirituele tekst 7, beschouwing 7
 8. de weg van de godsvrucht gaan, spirituele tekst 8, beschouwing 8
 9. de gnosis verkondigen, spirituele tekst 9, beschouwing 9

7. Lofzangen van God, kosmos, mens

Lofzang 1 : Zonnehymne
Lofzang 2 : Tabula Smaragdina
Lofzang 3 : Niemand heerst over de geest
Lofzang 4 : Hermetisch dankgebed
Lofzang 5 : Boetezangen
Lofzang 6 : Ode aan de wijsheid
Lofzang 7 : Universele geloofsbelijdenis
Lofzang 8 : Hymne aan Ahura Mazda
Lofzang 9 : Getuigenissen van Mani
Lofzang 10 : O geestvuur
Lofzang 11 : Het liefdelied van de nimfen
Lofzang 12 : Leven is liefde
Lofzang 13 : Het lied van de rietfluit
Lofzang 14 : Wijzangen
Lofzang 15 : Salat
Lofzang 16 : Onze Vader
Lofzang 17 : Het hogepriesterlijk gebed (Johannes)
Lofzang 18 : Psalmen
Lofzang 19 : Gebed van Paulus de Apostel
Lofzang 20 : Lofzang bij een inwijdingsritueel
Lofzang 21 : Het Nuctemeron
Lofzang 22 : Rijke perspectieven