De gulden verzen van Pythagoras

 

Hieronder volgt een tekst die bekend geworden is als ‘De gulden verzen’ en die wordt toegeschreven aan Pythagoras.

Vereer eerst de onsterfelijke goden, zoals zij gevestigd zijn en gesteld door de Wet.

Eerbiedig vervolgens de eed en de helden, vol goedheid en licht.

Eer ook de aardse demonen, door hen de aanbidding te schenken, die wettig hun toekomt.

Eer eveneens uw ouders en allen, die u na verwant zijn.

Van al de overige mensen maak hem tot uw vriend die zich door deugd onderscheidt.

Leen altijd het oor aan zijn zachte vermaning en neem u zijn deugdzame, nuttige handeling tot voorbeeld.

Vermijd zoveel mogelijk uw vriend om een kleine misstap te haten.

En begrijp dat macht zeer dicht staat bij noodzakelijkheid.

Weet, dat al deze dingen zijn zoals ik u gezegd heb en gewen u de volgende hartstochten te overwinnen.

Namelijk gulzigheid, traagheid, zinnelijkheid en toorn.

Doe niets kwaads, noch in de tegenwoordigheid van anderen, noch wanneer u alleen bent.

Maar bovenal, heb achting voor uzelf.

Betracht vervolgens rechtvaardigheid in uw handelingen en in uw woorden.

Gewen u steeds uzelf te gedragen volgens regel en rede.

Bedenk echter altijd, dat door het lot bepaald is dat alle mensen moeten sterven.

En dat de goederen van het fortuin onzeker zijn, dat zij kunnen worden verloren zoals zij worden verkregen.

Wat betreft al de tegenspoeden die de mensen verduren door het goddelijk voorschrift.

Verdraag met geduld uw lot, wat het ook mag zijn en mor nimmer daartegen.

Maar tracht zoveel u kunt het te verbeteren.

En bedenk, dat het lot niet het grootste deel van deze tegenspoeden aan goede mensen zendt.

Er zijn onder de mensen vele soorten van redeneringen, goede en kwade.

Bewonder deze niet al te gemakkelijk, noch ook verwerp ze.

Maar indien onwaarheden worden verkondigd, hoor ze met zachtheid aan en wapen u met geduld.

Citaat Gulden verzen van Pythagoras pirituele tekstenNeem bij elke gelegenheid wel in acht wat ik u nu ga zeggen.

Laat geen mens, noch door zijn woorden, noch door zijn daden u te verleiden,

Noch u overhalen, om te zeggen of te doen wat niet heilzaam is voor uzelf.

Beraadslaag en overweeg, voordat u handelt opdat u geen dwaze handeling zult verrichten.

Want het is de wijze van een ellendig mens om te spreken of te handelen zonder nadenken.

Maar doe datgene, wat u later niet zal berouwen, noch u benadelen.

Doe nooit iets wat u niet begrijpt, maar leer alles wat u behoort te weten en door middel daarvan zult u een zeer aangenaam leven hebben.

Verwaarloos op geen enkele wijze de gezondheid van uw lichaam, maar geeft het spijs en drank in behoorlijke mate en ook de beweging waaraan het behoefte heeft.

Gewen u aan een wijze van leven die behoorlijk en fatsoenlijk is, maar niet weelderig.
Vermijd alle dingen welke nijd veroorzaken.

En wees niet ontijdig verkwistend, zoals degene die niet weet wat fatsoenlijk en eervol is.

Wees niet begerig of vrekkig, een behoorlijke mate in deze dingen is uitstekend.

Doe alleen die dingen die u niet kunnen benadelen en overweeg voordat u ze ten uitvoer brengt.

Laat niet toe dat de slaap uw oogleden sluit nadat u zich ter ruste hebt begeven.

Totdat u met uw rede al uw daden van de dag hebt onderzocht.

Waarin heb ik verkeerd gedaan, wat heb ik gedaan, wat heb ik nagelaten dat ik had moeten doen?

Indien u bij dit onderzoek bevindt, dat u verkeerd hebt gedaan, berisp uzelf gestreng daarover.
En indien u iets goeds hebt gedaan, verheug u dan.

Breng al deze dingen nauwkeurig ten uitvoer, peins er goed over; u behoort ze met geheel uw hart lief te hebben.

Zij zullen u op de weg van de goddelijke deugd leiden.

Ik zweer het bij Hem, die in onze zielen heeft gelegd het heilig viertal, de bron van de natuur waarvan de oorzaak eeuwig is.

Maar begin nooit enig werk onderhanden te nemen voordat u eerst de goden hebt gebeden te voleindigen wat u gaat beginnen.

Wanneer dit tot gewoonte is geworden zult u de samenstelling van de onsterfelijke goden en van de mensen kennen.

Tevens hoever de verschillende wezens zich uitstrekken en wat hen bevat en tezamen bindt.

Ook zult u weten, dat volgens de heilige Wet, de aard van dit heelal in alle dingen gelijk is.

Zodat u niet zult hopen wat u niet behoorde te hopen, en niets in deze wereld zal voor u verborgen blijven.

Ook zult u weten, dat de mensen hun eigen tegenspoeden vrijwillig op zich laden en volgens hun eigen vrije keuze.

De ongelukkigen! Zij zien noch begrijpen, dat hetgeen goed is voor hen, dicht bij hen is.

Dit is het lot, dat de mensen blind maakt en hun zinnen verdooft.

Zoals grote cilinders rollen zij heen en weer, altijd onder de druk van ontelbare euvelen.

Want noodlottige strijd die hen is aangeboren, vervolgt hen overal, hen slingerend op en neer en dit bemerken zij niet.

In plaats van die uit te lokken en aan te zetten, behoorden zij door toe te geven die te vermijden.

O Jupiter, onze Vader! Indien Gij de mensen zou willen verlossen van al de euvelen, die hen terneer drukken, toon dan van welke demon zij gebruik maken.

Maar houd moed; het menselijke ras is goddelijk.

De heilige natuur ontsluiert zich aan hen de meest verborgen geheimenissen.

Indien zij u hare geheimen meedeelt, zult u gemakkelijk alles wat ik u heb voorgeschreven ten uitvoer brengen.

En door het genezen van uw ziel zult u haar verlossen van alle kwaad, van alle droefenis.

Doch onthoud u van de spijzen, die wij hebben verboden in de louteringen en in de bevrijding van de ziel.

Onderscheid hen op de juiste wijze, en onderzoek alle dingen goed.

Laat u altijd leiden en beheersen door het begrip, dat van boven komt en dat de teugels in handen behoort te houden.

En wanneer u, u ontdaan hebbende van uw sterfelijke lichaam, geraakt tot de zuiverste ether, zult u een god zijn, onsterfelijk, onvergankelijk en de dood zal geen heerschappij meer over u voeren.

Bron: Pythagoras, Konrad Dietzfelbinger

LEES MEER OVER PYTHAGORAS: LEVEN, MYSTERIESCHOOL EN GULDEN VERZEN