Bewust worden van de ziel – bezinningsbijeenkomst in tempels van het Rozenkruis in Bergen op Zoom, Eindhoven, Groningen, Hilversum, Maastricht en Utrecht in februari 2019

Door bewustwording kan ieder mens in zichzelf ontdekken wie hij in diepste wezen is. Naar de natuur gevangen in kringlopen van gevoelens en gedachten, draagt de mens de eeuwigheid in zijn hart. Het vermogen om te keren van het vergankelijke tot het eeuwige vraagt bezinning. Bezinning verlicht de ziel. De onderstaande gedeelten komen uit het boek Mysteriën en symbolen van de ziel dat wordt aanbevolen bij de bezinningsbijeenkomsten over de ziel die worden gehouden in de tempels van het Rozenkruis op de onderstaande data, adressen en tijden.

  • 10 februari 2019, Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, 14.00 – 14.45 uur
  • 19 februari 2019, Eindhoven, Dierenriemstraat 4, 20.00 – 20.45 uur
  • 19 februari 2019, Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, 20.00 – 20.45 uur
  • 19 februari 2019, Hilversum, Koninginneweg 41, 20.00 – 20.45 uur 
  • 19 februari 2019, Maastricht, Wycker Grachtstraat 20, 20.00 – 20.45 uur
  • 26 februari 2019, Rotterdam, Avenue Concordia, 19.45 – 20.30 uur

1. VEREENZELVIG NIETS MET VORM EN VESTIG JOUW GEWAARZIJNSRUST

Vriend, is jouw levensdoel bevrijding, mijd dan al wat de zinnen roert, en koester onbaatzuchtigheid, eenvoud, mededogen, gemoedsrust en oprechtheid. Jij bent niet aarde, niet water, lucht, vuur, of ether. Weet dat jij het Zelf bent, getuige van dit alles en in niets eraan verwant. Dat is de weg naar vrijheid.
Vereenzelvig niets met vorm, en vestig jouw gewaarzijnsrust. Je zult je innerlijk verheugen, blijvend vredig, van waan bevrijd. Jij behoort niet tot een klasse, noch word je gekenmerkt door een stadium. Niet aan oordeel onderhevig ben jij enkel getuige: voor eeuwig ongebonden, ongevormd. 
Wees gelukkig! Jij aldoordringend wezen! Goed en kwaad, plezier en pijn: alles is werking van het denkvermogen, jouw Zelf hangt er niet mee samen. Dader noch slachtoffer, ben jij in oorsprong vrij.
Aan alles geef jij Zelf betekenis: daarin ligt jouw vrijheid. Plaats uiterlijkheden boven jezelf en je schept een gevangenis van begoocheling. Het ego van ‘Ik ben de dader’ is een grote, zwarte giftige slang; het inzicht ‘dader ben ik niet’ is het werkzaam tegengif. Die erkenning brengt gemoedsrust. Het duister woud van onbegrip bergt pijn: laat er vlammen laaien van “Ik ben het ene, eeuwig puur bewustzijn”.

Bron: Astavakra’s zang, zoals opgenomen in Mysteriën en symbolen van de ziel. 

2. JE KUNT TRANSPARANT WORDEN VOOR HET LICHT VAN WAARHEID

Je kunt je bewust worden van het leven van de ziel en je ontvankelijkheid voor de invloeden die van haar uitgaan te vergroten zodat je ervaringen veranderen. Niet van jouw ziel, want je hebt geen ziel. De ziel heeft jou, en zij kan zich nog maar heel beperkt in je uitdrukken. Jij vormt zelf de barrière waardoor de ziel zich niet of nauwelijks kan manifesteren. Deze opmerking is natuurlijk niet persoonlijk bedoeld want zij is van toepassing op vrijwel alle mensen op aarde.
Je mag hier zijn in deze wereld. Sterker nog: je moet hier zijn! En je kunt transparant worden voor het licht van waarheid dat straalt in onvergankelijke glans. Je kunt innerlijk vernieuwen en groot geluk beleven. Je kunt in vreugde meewerken aan het verwerkelijken van het goddelijke scheppingsplan, maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat je eerst een diepgaand transformatieproces ondergaat.

Bron: Mysteriën en symbolen van de ziel. 

3. JOUW AARD IS GRENZELOOS GEWAARZIJN, BEWUSTZIJNSSTAAT BEN JIJ

In de aardse dimensie ervaren we vooral veelvuldigheid, gebondenheid en angst. Als we toegang krijgen tot de dimensie van de ziel, is er de ervaring van eenheid, vrijheid en liefde. Dit houdt in dat we voor de mensheid veel meer kunnen betekenen wanneer we niet meer alleen leven vanuit onze op zelfbehoud gerichte persoonlijkheid, maar juist vanuit de ziel, want de ontwikkeling van de ziel komt ten goede aan alles en allen.In Ashtavakra’s zang klinkt het:
Het universum is van jou doordrongen, zoals het tevens jou doordringt. Luister: van nature ben jij onvoorwaardelijk gewaar. Elk ander zicht benauwt je hart. Jij bent vrij van werking: ongemoeid en kalm, zonder vorm of afmeting, onverstoorbaar. Jouw aard is grenzeloos gewaarzijn: bewustzijnsstaat ben jij. Weet: al wat vorm heeft is onwerkelijk, het vormeloze is jouw ware Zelf. Uit dit weten ontspruit nieuwe wording.

Bron: Mysterien en symbolen van de ziel

4. HOE LANG ZULLEN ONBEVREDIGDE GEVOELENS NOG VAT OP JE HEBBEN?

Hoe lang nog, o ziel, zullen onbevredigende verlangens naar de zintuiglijke wereld nog vat op u hebben, vluchtend van de ene sensatie naar de andere, van heet naar koud, van koud naar heet, van honger naar verzadiging, van verzadiging naar honger.
Zolang ge afhankelijk zijt van de stoffelijke dingen, is het niet  te bevredigen verlangen ernaar uw lot. Eenmaal in uw bezit, is er de kwelling ze te verliezen. Als ze u ontnomen worden, is de kwelling voorbij, maar knaagt verdriet en spijt om het verlies.
Leg daarom af, o ziel, wat deze pijn en dit verdriet veroorzaakt. Heb geen spijt dat ge zodoende verdriet, zorg, vrees en pijn ten gevolge van onbevredigende verlangens verlaat. Erger u niet langer dat ge, aldus bevredigd, vrij van angst en blij wordt.

Bron: Vermaning van de ziel, zoals opgenomen in Mysteriën en symbolen van de ziel. 

5.  JE ZULT DE TOEKOMST VAN DE MENSEN ZIEN EN HET GELUK DAT HEN TE WACHTEN STAAT

Stel je voor dat je erin geslaagd bent helderziendheid te ontwikkelen alvorens in jezelf liefde, geduld, goedheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en zelfbeheersing te hebben ontwikkeld, dan weet je warempel niet wat je te wachten staat. Wanneer je de verborgen ondeugden en misdaden zou zien en ook de wezens die je vrienden vergezellen, allerlei monsters, wangedrochten, enzovoort … je zou dag en nacht huilen van ontzetting en de Heer smeken je van je helderziendheid te verlossen. Je zult moeten toegeven dat je je voordien veel lekkerder voelde en dat dit duizend maal beter was, zelfs al leefde je in illusies.  
Als je daarentegen veel zwakheden in jezelf hebt overwonnen, als je voorbereid en gezuiverd bent, als je jezelf kunt beheersen en veel liefde voelt voor de mensen, dan zul je deze verschrikkingen niet meer zien, dan zul je dingen zien die met je wezen overeen stemmen, je zult de toekomst van de mensen zien en het geluk dat hen te wachten staat. En zelfs al bemerk je iets dat niet goed is, dan zul je dankzij je liefde, je moed en je zelfbeheersing niet beangstigd of ontmoedigd zijn, maar je zult hen steunen met je gedachten.

Bron: ‘Mysteriën van Yesod’ door Omraam Mikhael Aivanhov, zoals opgenomen in Mysteriën en symbolen van de ziel. 

6. OVERWINNEND OMHOOG GAAN

‘Er is een weg, steil en doornig, bezet met gevaren van allerlei aard, maar toch een weg, en hij leidt naar het hart van het heelal. Ik kan u zeggen hoe u hen vinden kunt, die u de geheime doorgang zullen tonen, welke alleen naar binnen leidt en achter de nieuweling voor altijd sluit. 
Er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan. Er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen. Er is geen moeilijkheid, welke een krachtig denkvermogen niet te boven komen kan. Voor wie overwinnend omhoog gaan is er een beloning boven woorden: het vermogen om de mensheid te zegenen en te redden. Voor hen die tekortschieten, zijn er andere levens waarin het slagen komen kan’.

Bron: ‘De ware H.P. Blavatsky’ van William Kingsland, zoals opgenomen in Mysteriën en symbolen van de ziel. 

7. NAAR EER EN GEWETEN HANDELEN ZONDER JE TE BEKOMMEREN OVER DE RESULTATEN

Velen zijn bang dat ze niet meer mogen genieten als ze leerling van de ziel worden. Die angst is niet terecht. Genieten en de daarmee gepaard gaande vreugde maken deel uit van de menselijke ervaring en als je die jezelf zou ontzeggen, zou je ontmenselijken en zou je geen doorvoerkanaal kunnen zijn voor energiestromen tussen hemel en aarde.
Op het spirituele pad is genieten geen doel, maar een prettige bijkomstigheid. Genieten beperkt zich gelukkig niet tot dat wat advertenties, reclamespots en films ons voorspiegelen, maar zit in hele kleine dingen of misschien zelfs wel in helemaal niets. Ashtavakra zegt immers: ‘Vereenzelvig niets met vorm, en vestig jouw gewaarzijnsrust. Je zult je innerlijk verheugen, blijvend vredig, van waan bevrijd.’
Wanneer je vanuit de geestvonk, de symbolische parel nabij je hart, ongehecht leeft, handel je naar eer en geweten zonder je te bekommeren om de resultaten. Dat is de essentie van karma yoga. Je toont een grote toewijding en liefde voor de Bron waaruit alles voortkomt, waartoe alles terugkeert en die ook werkzaam is in je rozenhart. Dat is de essentie van bhakti yoga. Je bestuurt je denken, en daarmee ook je voelen en willen, vanuit gewaarzijn. Dat is de essentie van de raja yoga van Patanjali. En als je dan alles overdenkt, kom je tot ware zelfkennis, tot kennis van het zelf, het Zelf en het ZELF. Dat is de essentie van jnana yoga, van gnosis.
Zo leidt ongehecht handelen, liefdevol toegewijd zijn, gewaarzijn en diepgaand overdenken op basis van de geestvonk tot de eenwording van de persoonlijkheidsziel, de ziel en de geestziel. Dan is er een levende verbinding tussen aarde en hemel die ten goede komt aan alles en iedereen.

Bron: Mysteriën en symbolen van de ziel.

8.  ZIELESCHOLEN EN GEESTESSCHOLEN

In de wereld zijn talloze religieuze, humanistische en idealistische groeperingen die we kunnen aanduiden als zielescholen. Daarin werken mensen samen om het goede, het schone en het ware te bevorderen vanuit het verlangen naar een mooie wereld waarin de mensen respectvol met elkaar omgaan en aandacht hebben voor natuur en milieu en misschien ook voor God of het transcendente. Zulke zielescholen hebben een belangrijke functie want ze bevorderen de ontwikkeling van zielekwaliteiten in de mens.
Er zijn vele zielescholen op de wereld, maar er zijn maar weinig geestesscholen. Geestesscholen zijn niet alleen gericht op de ontwikkeling van de ziel, maar vooral ook van de geestziel. Geestesscholen zijn mysteriescholen waar de mysterieleerlingen ernaar streven om zichzelf, de mensen en de aarde te vergeestelijken, te transformeren tot een hogere staat van zijn met behulp van het geestelijke licht.
Het vereist enorm veel tijd en aandacht om een geestesschool te op te bouwen waarvan een grote bevrijdende werkzaamheid uitgaat in wereld. Peter Huijs schrijft in zijn boek Geroepen door het wereldhart dat Jan van Rijckenborgh, één van de stichters van de School van het Rozenkruis, eens heeft gezegd dat het honderd jaar duurt voordat het hele apparaat van een geestesschool volkomen rijp is.

Bron: Mysteriën en symbolen van de ziel. 

BESTEL MYSTERIEN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL