De Wijze maakt werk van zijn binnenste, strofe 12 van de Daodejing en een commentaar

Daodejing.012

De vijf kleuren verblinden het oog van de mens.
De vijf tonen verdoven het oor.
De vijf smaken bederven de smaak.
Dolle ritten en jachten brengen het menselijk hart in verdwaling.
Moeilijk te verkrijgen goederen brengen de mens tot verderfelijke daden.

Daarom maakt de Wijze werk van zijn binnenste en niet van zijne ogen.
Hij verwerpt wat van buiten komt, en verlangt naar wat van binnen is.

Bron: Mysteriën van Tao en de Daodejing

Van essentieel belang zijn de ter sprake gebrachte zintuigen: het gezicht, het gehoor en de smaak. Het oog is astraal-gevoelig, het oor is ethergevoelig. Ten gevolge van de smaakzin ontwikkelen zich de levensatmosfeer, het levensfluïde en de levensvorm, zoals uit de oersubstantie de elementen lucht, water en aarde werden geformeerd.
De persoonlijkheid bezit de apparatuur om astrale kracht en etherkracht aan te trekken en om te zetten. Onze wezensgesteldheid wordt derhalve bepaald door de voeding die daarvan het gevolg is. En daar de mensheid in de natuur des doods leeft, is het volkomen duidelijk dat er een groot conflict ontstaat.

De apparatuur, eenmaal in gang gezet bij de geboorte, werkt door tot aan het graf. Naar het potentieel van het in de mens aanwezige Koninkrijk Gods, wordt hij, wat betreft de ontwikkeling daarvan, belemmerd. Want de mens is ziende blind en horende doof. Door deze geschondenheid is zijn vormwezen aan verderf, aan kristallisatie onderhevig.
Het blijkt dat feitelijk iedere mens dit alles bij intuïtie weet! De mens voelt zich in alle opzichten door het grote conflict bedreigd. Zijn leven, zijn gezondheid, zijn levenskrachten lopen ernstig gevaar. Om de gevaren te keren ontplooit hij activiteiten op basis van zijn blindheid en doofheid. Zijn begeerten en verlangens, gericht op zelfbehoud, desorganiseren zijn hartheiligdom. Lao Zi zegt: Dolle ritten en jachten brengen het menselijk hart in verdwaling.
Doch versta, dat ieder dialectisch mensenkind die dolle ritten en jachten móet maken in de processen van zelfhandhaving.

Niet voor niets wordt er gezegd dat het oog de spiegel van de ziel is. Uw ziel is het levenslicht dat u beheerst, het astrale vuur dat u bewustzijn geeft. Het oog weerspiegelt uw staat-van-zijn.
Door middel van de thalamus worden de astrale vibraties in het hoofdheiligdom in kleine magnetische golven naar het oog overgebracht. In overeenstemming met deze aldus overgebrachte impulsen ´ziet´ de mens.
Geluid wordt veroorzaakt door ethergolven, ethertrillingen. Iedere ethertrilling wordt door het oor opgevangen, onverschillig of men doof is of niet. In een deel van het gehoororgaan, het slakkenhuis, bevindt zich een instrument dat wel eens is vergeleken met een miniatuurpiano. Het heeft 24.000 snaren. In en door dit instrument worden alle ethervibraties die tot ons komen, opgenomen en in een bepaalde zin gehoord. Zij worden verder ontleed en daarna met behulp van elektrische stroomstootjes naar het bewustzijn overgebracht.

Om u heen schept u een magnetisch veld. Het is geen automatisch werkend veld, maar een bewust geleid magnetisch veld. Door het oog wordt een astrale sfeer gebouwd en onderhouden. Op deze basis worden etherkrachten aangetrokken en door het oor naar hun vibraties gescheiden en waargenomen, waarna zij ten dienste van de levenshouding kunnen worden aangewend. Het gehele zenuwstelsel speelt daarbij een rol, de smaak treedt op als verbindende factor.
Zie de mens voor u zoals hij is: een machtig instrumentarium in zich en een wereld buiten zich. Die twee zijn met elkaar in volkomen conflict. Vandaar de dolle ritten en jachten om tot evenwicht te komen. Maar zo worden de conflicten juist in stand gehouden, in wilde wieling gebracht.

De sleutel tot de grote verandering van een mens is natuurlijk gelegen in zijn zielenstaat, dus in zijn magnetische staat. Lao Zi zegt: Daarom maakt de Wijze werk van zijn innerlijk en niet van zijn ogen.
Daarom richt nu de wijze zich op het oeratoom, de roos des harten, op zijn ´binnenste zijn´. Hij verwerpt al wat van buiten komt en verlangt naar dat wat binnen is in het koninkrijk des harten. Dan verbreekt hij de keten van oorzaak en gevolgen.
Van stonde af aan zal een ander magnetisch fluïde binnen het stelsel worden getrokken. En zo zal het oog geen conflict meer zien in de wereld, maar een wereld waarnemen waarin de mens niet thuis hoort. Het oor zal andere etherkrachten horen en verwerken. Dan zal de smaak ander voedsel verkrijgen. En de vijf zielenfluïden zullen aanleiding geven tot de grote verandering die ´de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis´ wordt genoemd.

Bron: hoofdstuk 12 van De Chinese Gnosis van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri