Negen citaten uit het boek ‘Mysteriën van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken’

Uit elk van de negen hoofdstukken van het boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken (verschenen op 1 september 2018) volgt hieronder een citaat. 

1. Het goddelijke ervaren

Wie of wat is dan God? Alles wat we over God zeggen of schrijven is beperkt en daardoor niet volledig juist. Dat wordt prachtig verwoord in de eerste regels van de Daodejing die wordt toegeschreven aan de Chinese wijze Lao Zi: ‘Kon Tao uitgezegd worden, dan zou het de eeuwige Tao niet zijn; kon de naam genoemd worden, dan zou het de eeuwige naam niet zijn’. 

2. Dimensies onderscheiden

In authentieke religie en spiritualiteit gaat het er om dat hogere dimensies van jezelf, met name de ziel en de geest, ontwaken en steeds krachtiger werkzaam worden in de persoonlijkheid en in het lichaam. Waarom? Omdat je dan pas waarlijk mens wordt zoals bedoeld in het godsplan. 

3. Bewust waarnemen en denken

Op de gnostieke weg wordt de leerling zich geleidelijk steeds meer bewust van zijn gedachten, gevoelens en wilswerkingen, en tracht zodanig sturing te geven aan zijn leven dat verdere innerlijke ontwikkeling mogelijk wordt en zo uiteindelijk bijdraagt aan de verwerkelijking van het godsplan. 

4. Esoterisch onderricht ontvangen

Wie zich heeft losgeworsteld uit de massa, voelt zich misschien eenzaam, maar wordt onherroepelijk door de universele Broederschap geleid naar plaatsen waar het  innerlijke licht kan opvlammen. Is de leerling klaar, dan is de meester daar! 

5. Reinigingen realiseren

De leerling die binnen de exoterische cirkel uitgebreid kennis heeft genomen van een authentieke spirituele traditie en de weg van de godsvrucht wil gaan, staat voor de opdracht om zich vrij te maken van de hoofdzonden en andere belemmerende conditioneringen. Niet door ertegen te vechten, maar door zich innerlijk te verheffen en zich bewust te worden van dat wat er in hemzelf speelt. 

6. God lofprijzen

Mensen die zich door innerlijke verheffing openstellen voor het ‘levende water’, dus voor de genezende en transformerende stralen van de zevengeest, gaan vanuit een innerlijke behoefte soms gedichten, liederen en muziek maken waarin iets doorklinkt dat het gewone bewustzijn ver overstijgt. 

7. Geestelijke krachten assimileren

Het mengvat waar Hermes over spreekt, is een krachtveld waarin de krachten van de geest, gesymboliseerd door wijn, werkzaam zijn, maar in een dusdanige concentratie dat deze opgenomen kunnen worden door mensen die deel uitmaken van dat krachtveld. De vibratie in zo’n krachtveld is aanzienlijk hoger dan de algemene vibratie in de atmosfeer.

8. De weg van de godsvrucht gaan

Er zijn vele manieren om op een juiste wijze te spreken of te schrijven over de weg van de ware godsvrucht of het pad van inwijding. Het gaat daarbij altijd om benaderingen van de werkelijkheid, en niet om de werkelijkheid zelf, die alleen maar kan worden ervaren. 

9. De gnosis verkondigen

Dienstbaar zijn binnen een geestesschool begint met het bewust deelnemen aan bijeenkomsten. Er is ook altijd veel praktisch werk te doen waarbij enthousiaste vrijwilligers heel hard nodig zijn. Leerlingen van een geestesschool worden zo in staat gesteld om het vermogen om te doen te ontwikkelen, om van het aanpakken en het met aandacht en liefde uitvoeren van werkzaamheden een gewoonte te maken, steeds met als doel de bevrijdende gnosiskracht vrij te maken en werkzaam te laten worden.