Jezus openbaart Nicodemus de betekenis van wedergeboorte uit water en geest, hoofdstuk 75 van het Aquarius-Evangelielige adem

 

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

Nicodemus was een leider van de joden, en hij was ernstig, geleerd en vroom. Hij zag in het gelaat van Jezus, wanneer deze sprak, het zegel van de meester, maar was te bevreesd om zijn geloof in hem in het openbaar te tonen. Daarom ging hij ’s nachts naar Jezus in het huis van Juda, om met hem te spreken.

Toen Jezus hem zag komen, zei hij: gezegend zijn de reinen van hart. Driemaal gezegend zijn de onbevreesde reinen van hart, die hun geloof voor de hoogste instanties durven te belijden.

En Nicodemus zei: Heil u, meester. Heil u. Ik weet dat gij een leraar zijt, van God gekomen, want iemand die alleen mens is, zou niet kunnen onderwijzen, zoals gij hebt gedaan; zou nooit de werken kunnen doen die gij hebt gedaan.

En Jezus zei: Tenzij een mens opnieuw geboren wordt, hij kan de koning niet zien; hij kan de woorden die ik spreek niet begrijpen.

En Nicodemus zei: Hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Kan hij weer in de moederschoot terug gaan en opnieuw tot leven komen?

En Jezus zei: De geboorte waarover ik spreek is niet de geboorte van het vlees.Tenzij een mens geboren wordt uit water en de heilige adem, kan hij het koninkrijk van de Eén-Heilige niet binnengaan. Dat wat geboren wordt uit vlees is kind van de mensen. Dat wat geboren wordt uit de heilige adem is kind van God.

De leider zei: Dat begrijp ik niet; wees zo goed en vertel mij openlijk wat u bedoelt.

En Jezus zei: Het koninkrijk van de Eén-Heilige is in de ziel; mensen kunnen het met hun stoffelijke ogen niet zien; met al hun verstandelijke vermogens kunnen zij het niet begrijpen. Het is een leven, diep verborgen in God; het herkennen van dit leven is het werk van het innerlijk bewustzijn.

De koninkrijken van de wereld zijn de koninkrijken van het zien; het koninkrijk van de Eén-Heilige is dat van het Geloof; zijn koning is liefde. Mensen kunnen de ongeopenbaarde liefde van God niet zien, en daarom heeft onze Vader-God zijn liefde met vlees omkleed – vlees van een zoon van de mensen.

En opdat de wereld deze geopenbaarde liefde zou kunnen zien en kennen, is het noodzakelijk dat de zoon van de mensen zal worden opgeheven. Zoals Mozes in de woestijn de slang oprichtte voor de genezing van het vlees, zo moet ook de zoon van de mensen verhoogd worden. Opdat alle mensen die gebeten zijn door de slang van de stof, de slang van het lichamelijke leven, leven mogen.

Hij die in Hem gelooft, zal eeuwig leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon heeft gezonden om te worden verhoogd opdat de mensen de liefde van God zouden mogen zien. God zond zijn zoon niet om de wereld te oordelen; Hij zond hem om de wereld te redden; om de mensen tot het licht te voeren.

Maar de mensen houden niet van het licht; want het licht openbaart hun goddeloosheid; de mensen houden van de duisternis. Dus, iedereen die de waarheid liefheeft komt tot het licht; hij is niet bevreesd dat zijn werk openbaar wordt.

Het licht was gekomen en Nicodemus ging zijns weegs; hij wist nu de betekenis van de geboorte uit de heilige adem; hij voelde de tegenwoordigheid van de geest in zijn ziel.

En Jezus bleef nog vele dagen in Jeruzalem en onderwees en genas de zieken. Het gewone volk luisterde graag naar zijn woorden en menigeen liet zijn gewone stoffelijke leven varen en volgde hem.

Bron: Aquarius Evangelie, hoofdstuk 75

 

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE