De geboorte van Jezus in een grot in Bethlehem en de verering door de herders – Aquarius Evangelie

 

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

De tijd voor de geboorte van Jezus was bijna aangebroken en Maria verlangde Elizabeth te zien, en zij en Jozef richtten hun schreden naar de heuvels van Judea. En toen ze bij Bethlehem kwamen, was de dag gedaald en zij moesten de nacht overblijven.

Maar Bethlehem was overvol met mensen die op weg waren naar Jeruzalem. De herbergen en woningen waren vol gasten, en Jozef en zijn vrouw konden geen andere rustplaats vinden dan een grot waarin dieren gehouden werden.  En hier sliepen ze.

Tegen middernacht klonk de kreet : er is een kind geboren in gindse grot tussen de dieren.  En ziet, de beloofde mensenzoon was geboren. En vreemdelingen namen de kleine en wikkelden hem in schone kleertjes die Maria had gemaakt en legden hem in een trog waaruit de lastdieren aten. Drie mannen in hagelwitte kleren kwamen binnen en stonden voor het kind, en zeiden : ‘Alle kracht, alle wijsheid en alle liefde zij u, Immanuël’.

Nu graasden er op de heuvelen van Bethlehem grote kudden schapen, en herders bewaakten hen. De herders waren vroom, ze waren mensen van gebed en ze verwachtten de sterke bevrijder die komen zou. En toen het kind van de belofte was geboren, verscheen voor hen een man in sneeuwwit gewaad en zij deinsden van vrees terug.

De man kwam naar voren en zei : ‘Vrees niet. Ziet, ik breng u een blijde tijding : te middernacht is in een grot in Bethlehem de profeet en koning, die reeds zo lang door u werd verwacht, geboren’.  En toen waren de herders verheugd, zij voelden dat alle heuvelen vol lichtboodschappers waren, die zeiden : ‘Glorie aan God in de Hoge !  Vrede, vrede op aarde, welbehagen in mensen’.

En toen gingen de herders in grote haast naar Bethlehem, naar de grot, opdat ze hem die de mensen Immanuël noemen, zouden zien en vereren. Toen het morgen werd, kwam een herderin wier huis in de nabijheid was, en maakte voor Jozef en Maria en het kind een kamer gereed, en hier bleven zij vele dagen.

En Jozef zond met spoed een boodschap naar Zacharias en Elizabeth met de mededeling: het kind is in Bethlehem geboren. En Zacharias en Elizabeth namen Johannes en kwamen verheugd te Bethlehem.  En Maria en Elizabeth somden met elkaar al die wonderlijke dingen op, die gebeurd waren. De mensen voegden zich bij hen en samen loofden ze God.

Naar de gewoonte van de joden werd het kind besneden en toen zij vroegen: hoe wilt u het kind noemen, zei de moeder: zijn naam is Jezus, zoals de man Gods beslist had.

Tekst: Aquarius Evangelie, hoofdstuk 3

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE