De Aquariuseeuw is begonnen met een ontstoffelijkingsproces voor de gehele mensheid

Wat is dan het verschijnsel dat wij aanduiden als de zoekende mens? Het is de natuurmens die op de één of andere wijze in de knel gekomen is. De natuurmens is een zoeker naar geluk, vanaf de geboorte, en hij vindt het nimmer. Hij lijdt smarten en wordt in zijn natuur steeds weer verbroken.

Van nature is ieder mens onbevredigd en dus een zoeker, voorzien van een zeer natuurlijk te verklaren geloofskracht, waardoor hij zoekt – waardoor hij vindt – waardoor hij kwijtraakt – weer zoekt – weer vindt – weer ontredderd staat.

Ethiek en mystiek van een mens passen zich aan bij zijn of haar sociale en maatschappelijke aspiraties. In het beweeg der tegenstellingen zit een tempo dat steeds op allerlei invloeden reageert.

In onze levensperiode ontdekken wij een opjagen van dit tempo tot een angstaanjagende wieling. Deze steeds meer versnelde vaart wordt veroorzaakt door de magnetische processen en atmosferische verschijnselen die wij kennen.

U begrijpt dat daarmee een steeds groter wordende bewogenheid van het zoeken der mensheid gepaard gaat. Zij noemt dit zoeken, vanwege haar veelvoudige mystieke gerichtheid, een zoeken naar God. Zij zoekt evenwel een veilige of de veiligste plaats in het beweeg der tegenstellingen.

Het betreft hier slechts een steeds feller wordende wisselwerking tussen de mens en het krachtveld waaruit hij leeft. U bemerkt hoe zich hier een ontstoffelijking, een uitgang uit de materie ontwikkelt. Niet in bevrijdende zin, maar in terugkerende zin. Zonder ook maar enige winst.

Zijn wij, word ik meegesleurd in dit proces, in eeuwig zoeken? Wie is uw god? Met wie staat u in geloofsverbondenheid? De geloofsstaat waarop de Gnosis doelt, knoopt niet aan bij uw of ook maar bij enige natuurstaat. Het betreft hier de aanraking van de roos des harten door het krachtveld van de moderne Gnosis.

Wie kan deze binding maken? Slechts de zoeker die zijn persoonlijk natuurdrijven gestaakt heeft. Door inzicht of uit vertwijfeling.

Zo is de Aquariuseeuw begonnen met een ontstoffelijkingsprocedure voor en van de gehele mensheid. Doch streng gescheiden in twee wegen, tot twee doeleinden. Op welke weg wordt u nu gevonden?

Gedeelten uit hoofdstuk 6 van Er is geen ledige ruimte van Jan van Rijckenborgh.

Er is geen ledige Ruimte Jan van Rijckenborgh