Spirituele citaten voor augustus, dagelijkse gedachten uit het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’

SPIRITUEEL CITAAT 1 AUGUSTUS: ZINGEVING, p. 155

Zingeving valt per definitie niet onder de natuurwetenschappen.  Als het gaat over zin geven aan het leven kunnen we in aanraking komen met dat wat we de wetenschap van de ziel kunnen noemen, want zoeken naar zin is inherent aan mens zijn, het is een eigenschap van de menselijke ziel. Door ons leven zin te geven kunnen we onze roeping als mens langzaam maar zeker ontdekken en volgen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 2 AUGUSTUS: BETROUWBARE KENNIS, p. 156

Het is onjuist te menen dat zintuiglijke waarnemingen de enige vorm van betrouwbare kennis zijn. Wie op een verantwoorde wijze natuurwetenschappelijk onderzoek wil doen, moet eerst een jarenlange training ondergaan. Zo dient iemand die dimensies van het menselijke bewustzijn wil ervaren die uitstijgen boven ruimte en tijd daar ook in te oefenen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 3 AUGUSTUS: DE ZIEL CENTRAAL STELLEN, p. 157

In de wetenschap van de ziel is de aarde een symbool voor de persoonlijkheid van de mens en de zon is een symbool voor de ziel.  Als je een spirituele weg wilt gaan, dien je niet je persoonlijkheid met haar vele ikken centraal te stellen, de aarde, maar de ziel, gesymboliseerd door de zon. Dan komt er onherroepelijk een omkering in je leven, een overgang van een geocentrisch naar een heliocentrisch uitgangspunt.

 

SPIRITUEEL CITAAT 4 AUGUSTUS: DE WERELD VAN DE ZIEL, p. 158

Volgens meerdere spirituele tradities is de zintuiglijk waarneembare wereld één van de vele afschaduwingen van een veel grotere, diepere, hogere, stralender en meer werkelijke wereld: de wereld van de ziel.  Vanuit die visie kunnen we alles wat zich in onze buitenwereld of in ons bewustzijn manifesteert zien als symbolische weergaven van het domein van de ziel.

 

SPIRITUEEL CITAAT 5 AUGUSTUS: DE GEESTELIJKE ZON, p. 161

De geestelijke zon kun je je voorstellen als een bol waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is, dus moeilijk te bevatten met je gewone verstand. De geestelijke zon is overal. Ook in jezelf, en deze heeft een brandpunt dat ook ruimtelijk is aan te duiden: je hart, het middelpunt van het menselijke stelsel dat jij nu bewoont, de microkosmos die een afspiegeling is van de macrokosmos.

 

SPIRITUEEL CITAAT 6 AUGUSTUS: HET LEVENDE WATER, p. 163

Als een mens het levende water of geestelijke energieën in zijn leven toelaat, wordt zijn hartheiligdom gereinigd en komt hij geleidelijk innerlijk vrij van hartstochten zoals die bijvoorbeeld zijn samengevat in de zeven hoofdzonden: hoogmoed, hebzucht, wellust, afgunst, onmatigheid, woede en luiheid. De basis voor verdere vernieuwing is dan gelegd.

SPIRITUEEL CITAAT 7 AUGUSTUS: DE ZIEL ALS BOOM, p. 167

De ziel wordt vaak gezien als een potentiële verbinding tussen de eenheid en de veelheid, tussen de geest en de persoonlijkheid. Dat komt mooi tot uitdrukking in een boom want uit de stam, symbool voor de oorsprong, groeien vele takken. We zien dat verschijnsel ook in schematische bomen zoals stambomen en boomdiagrammen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 8 AUGUSTUS: ZELFINWIJDING, p. 168

In authentieke spirituele tradities heeft inwijding primair betrekking op zelf-inwijding: de betrokkene verwerft door zelfwerkzaamheid nieuw innerlijk weten en nieuwe vermogens. Een leraar of een mysterieschool kan de leerling van de ziel wel begeleiden en van krachten voorzien, maar uiteindelijk moet de betrokkene het werk zelf verrichten.

 

SPIRITUEEL CITAAT 9 AUGUSTUS: HERSCHEPPINGSPROCES, p. 171

De profeet Jesaja vergelijkt de mens in het eerste vers van hoofdstuk 11 met het restant van een omgehakte boom die hij de afgehouwen tronk van Isaï noemt. Tegelijkertijd wordt hem of
haar het grootste perspectief voorgehouden dat er zich in zijn binnenste een goddelijke kiem bevindt van waaruit een machtig herscheppingsproces kan plaatsvinden als de mens daar aandacht aan schenkt.

 

SPIRITUEEL CITAAT 10 AUGUSTUS: DRIE ENERGIEKANALEN, p. 172

In het menselijk lichaam staan de twee slangen van de mercuriusstaf voor de strengen van de nervus sympathicus links en rechts langs het ruggenmerg. De drie energiekanalen staan in de Indiase filosofie bekend als Ida, Pingala en Sushumna. In het verhaal over de opwekking van Lazarus uit de dood zoals dat beschreven staat in hoofdstuk 11 van het evangelie van Johannes, kunnen we de drie kanalen in verband brengen met Maria, Martha en Lazarus van Bethanië.

 

SPIRITUEEL CITAAT 11 AUGUSTUS: DE BOOM DES LEVENS, p. 173

In de mercuriusstaf kunnen we de structuur van een uiterst belangrijk samengesteld symbool herkennen dat bekend staat als de boom des levens of de levensboom uit de kabbalah. Dat is een gnostieke traditie die tot ontwikkeling is gekomen binnen het jodendom, die later ook invloed heeft gehad op esoterische stromingen binnen het hermetisme en het christendom.

SPIRITUEEL CITAAT 12 AUGUSTUS: EEN HEILIG VUUR, p. 179

Er brandt een heilig vuur in de kosmos. De spiritueel voorbereide mens die daar contact mee maakt vernieuwt fundamenteel. Hij of zij wordt dan door het licht van de geestelijke zon tot een volkomen nieuwe mens herschapen, tot een lichtmens. Dat heilige vuur is onmisbaar voor de leerling van de ziel die de voorwaarden creëert waardoor de transfiguratie zich in hem of haar kan voltrekken.

 

SPIRITUEEL CITAAT 13 AUGUSTUS: HET DRIEHOEKSVUUR, p. 180

In de natuurlijke mens is de goddelijke drie-eenheid alleen potentieel aanwezig. Deze kan niet zomaar in hem werkzaam worden omdat ze zich achter de sluier bevindt. En dat is maar goed ook, want de mens die niet grondig voorbereid is, kan die hoge energieën van het driehoeksvuur niet verdragen. Toch is het mogelijk dat het in de mens gaat branden en stralen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 14 AUGUSTUS: PERSOONLIJKHEIDSZIEL, ZIEL EN GEESTZIEL, p. 180

In de Zohar, het belangrijkste boek van de kabbalah, wordt de menselijke ziel vergeleken met een kaarsvlam. De pit staat dan voor het stoffelijke lichaam. Het donkere licht om de pit is vergelijkbaar met de persoonlijkheidsziel. Het witte licht daarop is een symbool voor de ziel en het licht daarboven, dat niet geheel zichtbaar is, verwijst naar de geestziel.

 

SPIRITUEEL CITAAT 15 AUGUSTUS: AFGEZANTEN, p. 181

De astrale sfeer van de aarde en van de mens zijn zwaar verontreinigd. Je kunt het je voorstellen als een dikke mist waarin het licht van de zon vrijwel niet meer kan doordringen. Teneinde de mens de mogelijkheid te bieden zich te bevrijden uit die grauwe en lichtloze realiteit dalen regelmatig afgezanten uit de goddelijke wereld af naar de aarde om, net als Prometheus, het vuur van de goden naar de mensen te brengen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 16 AUGUSTUS: KRISHNA EN CHRISTUS, p. 181

Er zijn verrassende overeenkomsten tussen de verhalen over het leven van Krishna en de bijbelse evangeliën over Jezus’ leven. Krishna werd zo’n 5000 jaar geleden geboren uit een maagd in een grot of stal. Zijn geboorte werd, evenals die van Jezus, aangekondigd door een ster. Ook na Krishna’s geboorte werd een kindermoord bevolen om hem van de aarde te doen verdwijnen, en ook hij volbracht wonderbaarlijke genezingen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 17 AUGUSTUS: VERLANGEN, p. 184

Je verlangen is een magisch instrument, het werkt als een magneet.  Als je iets verlangt, zend je een vibratie uit die bepaald wordt door je wens, je intentie en je bewustzijn. Die vibratie wekt een werkzaamheid in een overeenkomstig vibratiegebied in de kosmos omdat het gelijke het gelijke aantrekt. En uit dat gebied ontvang je een reactie op je wens. Wees dus voorzichtig met wat je vraagt, want misschien krijg je het wel!

 

SPIRITUEEL CITAAT 18 AUGUSTUS: HET CHAKRASTELSEL, p. 188

Voor spirituele ontwikkeling is het goed functioneren van het gehele chakrastelsel belangrijk. Het hartcentrum – dat bestaat uit het fysieke hart en zijn etherische tegenhanger, het hartchakra en de geestvonk – speelt daarin een onmisbare verbindende rol.  Aandacht voor het stoffelijke lichaam is essentieel omdat het de matrijs is waarmee het onsterfelijke opstandingslichaam kan worden opgebouwd of, alchemisch geformuleerd, de retort voor de vervaardiging van de steen der wijzen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 19 AUGUSTUS: GECORRIGEERD WORDEN, p. 189

Als je behoeften een sterk zelfzuchtig karakter krijgen, wakker je het onheilige vuur in jezelf aan. Je begeert dan dingen die niet in overeenstemming zijn met je innerlijke opdracht. Vroeg of laat word je dan gecorrigeerd, want het universum weet beter wat goed voor je is dan jijzelf. Op het spirituele pad word je tot een overgave gedreven die tot uitdrukking komt in een bede uit het Onze Vader: ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede’.

SPIRITUEEL CITAAT 20 AUGUSTUS: DE GROTE INNERLIJKE REIS, p. 191

In alle culturen zijn er sprookjes, mythen, legenden en parabels bekend waarin mensen reizen. Veel van die reisverhalen verwijzen naar de grote innerlijke reis die de mens kan ondernemen. Ze vloeien voort uit en sluiten aan bij een universeel verlangen dat in de mens aanwezig is: het onbewuste of bewuste verlangen naar de bron van alles. Het is een drang die zijn oorsprong vindt in de geestvonk nabij het hart, het middelpunt van de microkosmos.

 

SPIRITUEEL CITAAT 21 AUGUSTUS: HET WARE ZELF ZOEKEN, p. 195

Als spiritueel georiënteerde mensen op zoek gaan naar hun ware zelf, zoeken ze vaak in de dimensie van de persoonlijkheidsziel, waar het niet te vinden is. Het is niet moeilijk om een spiritueel ik aan alle ikken toe te voegen, maar dat heeft niets met spiritualiteit te maken, maar meer met een poging om je beter te voelen, wat op zich natuurlijk niet verkeerd is.  Werkelijke spiritualiteit stelt altijd de dimensie van de ziel, van zuiver bewustzijn, centraal.

 

SPIRITUEEL CITAAT 22 AUGUSTUS: HET WARE ZELF ZOEKEN, p. 196

Het spirituele pad is een weg naar binnen, want je nadert de goddelijke kern van de microkosmos, de geestvonk. Dat komt op een bijzondere wijze tot uitdrukking in de symboliek van een klassiek bordspel: ganzenbord. Ganzenbord bestaat al sinds de veertiende eeuw en is meer dan alleen een kinderspelletje, het is te zien als een wijsheidsspel waarin de levensweg van de mens in vele symbolen wordt verbeeld.

SPIRITUEEL CITAAT 23 AUGUSTUS: KONING-IK EN DE ZIELEKONING, p. 206

Op de spirituele weg verkrijgt de leerling van de ziel een uitgebreider en hoger bewustzijn. Dat wordt mogelijk als koning-ik van de persoonlijkheid zijn macht afstaat aan de zielekoning, als de schijnpriester plaats maakt voor de priester van de ziel, en als de joker van de persoonlijkheid zijn grappen en grollen ondergeschikt maakt aan de waargenomen waarheden die de hofnar van de ziel zonder vrees en onverbloemd aan het hof verkondigt.

 

SPIRITUEEL CITAAT 24 AUGUSTUS: DE ZIEL ALS BURCHT, p. 208

Theresa van Avila vergelijkt de ziel met een burcht.  Voor haar staat de burcht symbool voor inkeer, zelfonderzoek, bezinning en gebed. Die aspecten zijn volgens haar essentieel en daarin is zij niet uniek. Deze staan ook voorop in een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke kerk die aan het einde van de veertiende eeuw in Nederland begon met Geert Grote (1340 – 1384) in Deventer en bekend staat als de Moderne Devotie.

 

SPIRITUEEL CITAAT 25 AUGUSTUS: KRINGGESPREK EN RAPIARIUM, p. 209

Geert Grote vond dat het lezen en herlezen van inspirerende teksten voor ieder toegewijd mens dagelijks voedsel moest zijn. Manuscripten gingen op twee manieren een belangrijke rol spelen. Ten eerste stonden ze centraal in opbouwende kringgesprekken.  Ten tweede was er het zogeheten rapiarium, een persoonlijk notitieboekje waarin je opschrijft wat je raakt om het voor jezelf te bewaren en steeds weer te overdenken.

 

SPIRITUEEL CITAAT 26 AUGUSTUS: JE INNERLIJKE BURCHT, p. 211

Juist in deze tijd waarin alles razendsnel gaat kun je er veel baat bij hebben als je jezelf regelmatig terugtrekt in je innerlijke burcht. Ook de beroemde mysticus meester Eckhart vergelijkt de ziel met een burcht. Bij sommige mystici zien we een vlucht uit het aardse leven vanuit een onblusbaar verlangen naar hemelse gelukzaligheid. De mystiek van meester Eckehart is daarentegen heel geaard omdat hij vindt dat een hoog gebouw een stevig fundament moet hebben.

SPIRITUEEL CITAAT 27 AUGUSTUS: DE ZIEL ALS SCHEPPER, p. 217

Over de mens staat geschreven dat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. God is de schepper, dus ook de mens is een schepper. Hij is geroepen om mee te werken aan de uitvoering van het goddelijke scheppingsplan. Dat werkelijke scheppen is echter pas mogelijk wanneer persoonlijkheidsziel, ziel en geestziel een dynamische drie-eenheid vormen. En die situatie wordt bereikt op de zesde scheppingsdag die beschreven staat in Genesis 1.

 

SPIRITUEEL CITAAT 28 AUGUSTUS: REFORMATIE VAN DE MENS, p. 221

Omstreeks het jaar 1600 werd bij steeds meer mensen duidelijk dat de reformatie mislukt was. Wat aanvankelijk begon met het bespreekbaar maken van misstanden in de toenmalige kerk verviel tot polarisaties, godsdiensttwisten, gewelddadigheden en een geloof volgens de dode letter. Daaruit groeide het verlangen naar een werkelijke reformatie van de mens en de mensheid die onder meer tot uitdrukking kwam in de impuls van de rozenkruisers in de zeventiende eeuw in Europa.

SPIRITUEEL CITAAT 29 AUGUSTUS: DE ZEVEN STRALEN, p. 232

De zeven stralen zijn zeven krachten die uitgaan van het universele geestveld, van God, en zijn elk zevenvoudig van aard. De zeven maal zeven stralen bepalen elkaar. Catharose de Petri benoemde deze zeven stralen als het volstrekte leven, de volstrekte liefde, de volstrekte intelligentie, de volstrekte harmonie, de volstrekte wijsheid, de volstrekte toewijding en de volstrekte bevrijdende daad.

 

SPIRITUEEL CITAAT 30 AUGUSTUS: HOOFDZONDEN, DEUGDEN EN KUNSTEN, p. 232

Op basis van de oeroude kennis dat zeven een heilig getal is, zijn er allerlei zevenvouden bedacht. Zo wordt er wel gesproken over de zeven hoofdzonden (hoogmoed, hebzucht, wellust, afgunst, gulzigheid, woede en luiheid), de zeven deugden (voorzichtigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, moed, geloof, hoop en liefde) en de zeven vrije kunsten (taalkunde, logica, welsprekendheid, rekenkunde, meetkunde, muziek en astronomie).

SPIRITUEEL CITAAT 31 AUGUSTUS: DUURZAAM GELUK, p. 247

Ben je op zoek naar iemand die je duurzaam gelukkig kan maken? Kijk dan eens in de spiegel! Onze cultuur houdt ons voor dat we ons geluk uitsluitend kunnen vinden in dingen en mensen die zich buiten onszelf bevinden.  Als je daarop vertrouwt, kom je bedrogen uit want duurzaam geluk is alleen te vinden in je binnenste, in de ziel die met de geest verbonden is. De werkzame geestziel is de prins op het witte paard die je duurzaam geluk kan schenken.

 

SPIRITUEEL CITAAT 1 SEPTEMBER: SPIEGELNEURONEN, p. 248

De werkzaamheid van spiegelneuronen maakt ook duidelijk waarom mensen zo gefascineerd kunnen zijn door te kijken naar bijvoorbeeld sportwedstrijden en films. De toeschouwers leven dan mee met de spelers omdat ze min of meer dezelfde gedachten en gevoelens ervaren als zij. Ons vermogen om ons in te leven in anderen, empathie, hebben we te danken aan spiegelneuronen. Zij maken het mogelijk om handelingen innerlijk te oefenen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 2 SEPTEMBER: HERSENEN FACILITEREN ONS BEWUSTZIJN, p. 248

Vooralsnog hangen de meeste wetenschappers de visie aan die zegt dat het menselijke bewustzijn het resultaat is van hersenactiviteit. Volgens het spirituele uitgangspunt is het precies andersom: bewustzijn ligt ten grondslag aan alle manifestatie en alle hersenactiviteit is dus het gevolg van bewustzijn. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met onderzoek naar bijna dood-ervaringen door de cardioloog Pim van Lommel.

 

SPIRITUEEL CITAAT 3 SEPTEMBER: HET NULPUNTENERGIEVELD, p. 251

Lynne McTaggart schrijft dat het zogeheten nulpuntenergieveld (zero point field) van natuurkundigen – dat samenhangt met minuscule vibraties op kwantumniveau – misschien wel akasha is. Zij stelt een plausibele wetenschappelijke theorie voor die alle verschijnselen verklaart, van de werking van DNA tot communicatie tussen cellen en van homeopathie tot buitenzintuiglijke ervaringen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 4 SEPTEMBER: ENERGETISCHE WEERSPIEGELING, p. 253

Onze gemoedstoestand weerspiegelt zich in ons lichaam en in onze directe omgeving. De Japanner Masaru Emoto onderzocht dit verschijnsel aan de hand van kristallen in water. Hij vroor watermonsters in die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij via een microscoop foto’s van kleine waterkristallen in het smeltwater.

SPIRITUEEL CITAAT 5 SEPTEMBER: KENNIS OVER DE MYSTERIËN, p. 262

Steeds meer mensen gaan inzien dat zij veel meer zijn dan een sterfelijke persoonlijkheid, dat zij een tijdelijke manifestatie zijn binnen een onsterfelijke microkosmos waarin geleidelijk verlichting en geestelijke rijkdom tot stand komt. Kennis over de mysteriën die voorheen verborgen werd gehouden binnen mysteriescholen is nu binnen het bereik gekomen van ieder ontwikkeld mens met toegang tot internet.

 

SPIRITUEEL CITAAT 6 SEPTEMBER: SAMENWERKEN IN GROEPSEENHEID, p. 268

Ganzen vliegen in een v-formatie omdat elke gans die zijn vleugels uitslaat daarmee een opwaartse kracht creëert voor de vogels die volgen. Door te vliegen in een v-formatie gebruikt de groep slechts 72 procent van de energie die nodig zou zijn wanneer de ganzen alleen zouden vliegen. Op analoge wijze bereiken mensen die vanuit groepseenheid gezamenlijk in een bepaalde richting gaan hun doel gemakkelijker omdat zij gebruik kunnen maken van de stuwende kracht van elkaar.

 

SPIRITUEEL CITAAT 7 SEPTEMBER: SAMENWERKEN EN SYNCHRONICITEIT, p. 269

Er wordt wel gezegd dat het woord team samengesteld is uit de eerste letter van vier woorden: together everybody achieves miracles of gezamenlijk bereikt iedereen wonderen. Meestal gaat dat natuurlijk niet om spectaculaire verschijnselen, maar om het spontaan optreden van ongeplande gewenste gebeurtenissen die moeilijk aan toeval kunnen worden toegeschreven. We zouden het in verband kunnen brengen met de uitspraak ‘Toeval is een klein wonder dat God anoniem wenst te verrichten’.

 

SPIRITUEEL CITAAT 8 SEPTEMBER: BELANGSTELLING VOOR DE MYSTERIËN, p. 271

De kerken lopen leeg en verenigingen krimpen of verdwijnen. De noodzaak tot samenwerking op religieus en spiritueel gebied wordt steeds sterker ingezien. We zien allerlei initiatieven om hier te komen tot een nieuw elan. Daarbij groeit de belangstelling voor de mysteriën van de ziel omdat de ervaring leert dat het niet meer mogelijk is te blijven vasthouden aan verouderde aannames, overtuigingen en paradigma’s uit vroegere eeuwen.