De vier edele waarheden van Boeddha – beluister bezinning van het Gouden Rozenkruis

 

BELUISTER MEER BEZINNINGEN OP ROZENKRUIS.NL (PODCASTS)

De teksten die je gaat horen zijn vier  fragmenten uit de leer van Boeddha en werden ooit aan zijn leerlingen gegeven om hun spirituele essentie te laten ontwaken: namelijk de goddelijke vonk die ieder, meestal inactief, in zijn of haar hart heeft. Tussen de tekstfragmenten is er steeds een korte stilte, even een moment van bezinning, om deze woorden een dieper niveau in ons te laten bereiken.

Ongeveer 2600 jaar geleden werd prins Siddharta Gautama, zoals de persoonsnaam van Boeddha luidde, geboren in het grensgebied tussen Indië en Nepal. Bij zijn geboorte werd er voorspeld dat hij ofwel een grote koning of een grote spirituele leider zou worden.

Omdat zijn koninklijke ouders liever een machtige heerser voor hun koninkrijk wilden, probeerden ze te voorkomen dat Siddharta de vervelende en negatieve kanten van de wereld zou zien en dus omringden ze hem met allerlei soorten plezier en luxe.

Maar op 28-jarige leeftijd werd hij vrij plotseling op ruwe wijze geconfronteerd met de vergankelijkheid van alle mooie dingen en met het lijden dat ook een deel van het leven is.
Op een uitje vanuit zijn luxe paleis zag hij achtereenvolgens: iemand die doodziek was, een versleten oude man en tenslotte een dode.

Hij raakte daarvan erg van streek en besefte voor het eerst dat ouderdom, ziekte en dood iedereen kunnen overkomen en deel van het leven zijn. In een flits besefte hij dat de perfectie die hij buiten zich had vormgegeven, Iets van het innerlijk moest zijn en hij nam zich voor om daar voortaan zijn leven aan te wijden.

Nadat hij verlichting had bereikt ging hij op pad om zijn vele volgelingen ‘de weg van het midden naar vrijheid‘ te onderwijzen die hij in zichzelf had gerealiseerd, en zijn lessen en aanwijzingen zijn nog steeds van kracht voor ons, spirituele zoekers, in deze tijd.

De Spirituele School van het Gouden Rozenkruis eert en gebruikt de teksten van Boeddha en trouwens ook van vele andere grote leraren zoals Hermes, Lao Zi, Jezus en Rumi. Ze wijzen allemaal op het ene grote doel: de bevrijding van de mens uit de boeien van deze natuur door een innerlijk pad te gaan, terug naar de goddelijke natuur waar hij vandaan kwam en waar hij naar zijn innerlijke wezen thuishoort.

Nadat Boeddha de Verlichting bereikte, formuleerde hij vier essentiële elementen als basis voor zijn leer, die de Vier Edele Waarheden worden genoemd. Die zijn de basis voor het noodzakelijke inzicht dat nodig is om het pad te kunnen bewandelen dat naar het Nirwana leidt, naar het oorspronkelijke woondomein van de mensheid. Nirwana is daarmee zowel een staat van zijn als een gebied.

1 De eerste nobele waarheid is dat deze wereld een wereld van lijden is.

Hij zegt letterlijk:

‘Dit, monniken, is de eerste edele waarheid: geboorte is lijden, ouderdom is lijden, ziekte is lijden, de dood is lijden, verdriet, pijn en wanhoop zijn lijden; omgaan met dat waar je een afschuw van hebt is lijden, gescheiden worden van waar je van houdt is lijden, niet krijgen wat je wil hebben is lijden – kortom alles waar je je aan hecht doet lijden.’

2 De tweede nobele waarheid is dat er een oorzaak is voor het lijden in deze wereld

Hij zegt daarover:

‘Dit monniken, is de edele waarheid van de oorzaak van lijden: het is de begeerte en wel in drie hoofdvormen:

 • de zintuigelijke begeerten en genoegens;
 • de begeerte naar bestaan, in de zin van alles zo willen houden als het is of juist verlangen dat iets anders is dan het is,… Ik wou maar dat….;
 • de begeerte naar niet-bestaan, in de zin van: ik wil niét dat …’

3 De derde nobele waarheid is dat het mogelijk is een einde te maken aan pijn en verdriet.

Deze waarheid geeft aan dat ieder mens het in zich heeft om het lijden op te heffen.
De uiteindelijke verlossing van het lijden wordt ook wel ontwaking, verlossing, realisatie, verlichting of Nirwana genoemd. Om deze toestand te bereiken moeten we beseffen dat werkelijk geluk niet voortkomt uit dit aardeveld omdat alles daarin op een zeker moment weer gaat verkeren in zijn tegendeel.

4 De vierde nobele waarheid is dat er een praktisch achtvoudig pad is dat naar Nirwana leidt, dat wil zeggen naar het oorspronkelijke tehuis van de mensheid.

muziek

We willen deze vier essentiële waarheden nu wat verder toelichten met vier korte fragmenten uit wat vaak wordt genoemd: het Evangelie van Boeddha.

1 Over de eerste Edele Waarheid – Het bestaan ​​van lijden

Mensen worden geregeerd door allerlei soorten verlangens, voornamelijk om te willen hebben wat ze niet hebben, om anders te willen zijn dan ze zijn, of te wensen dat de anderen anders waren dan ze zijn. Maar zelfs als ons verlangen wordt vervuld, is de bevrediging slechts tijdelijk.
En zelfs als we niet lijden aan uiterlijke oorzaken zoals ziekte of sterfgeval en alles hebben wat we nodig hebben, dan nog worden we na een tijdje weer ontevreden. Dit is de onderliggende waarheid van al ons lijden.

Boeddha stelt dat dit geen pessimistische houding is, maar een realistisch inzicht. Gelukkig houden de leringen van de Boeddha daar niet op, maar vertelt hij ons verder wat we eraan kunnen doen en hoe we er een einde aan kunnen maken. Als we het tenminste belangrijk genoeg vinden ons daarvoor te willen inzetten.

Boeddha zegt daarover:

‘Kijk om je heen en denk na over het leven dat je ziet! Alles is van voorbijgaande aard en niets blijft bestaan. Er is geboorte én dood, groei én verval. Er is combinatie én scheiding. De glorie van de wereld is als een bloem: hij staat ’s morgens in volle bloei maar verwelkt op het heetst van de dag. Waar je ook kijkt is er een haasten en een worstelen en een jacht op genoegens. Er is een paniekvlucht voor pijn en dood en heet zijn de vlammen van brandende verlangens. De wereld is ijdelheid, vol veranderingen en transformaties.

Is er dan niets blijvends in de wereld? Is er in die algemene onrust dan geen rustplaats waar ons verontruste hart vrede kan vinden? Hoe komt het dat hier op aarde niets eeuwig is? O, als we toch eens geen angst meer zouden hebben. Hoe kan de geest rustig en kalm worden?

Wees gewaarschuwd, u die verlangt en uw best doet om eeuwige schatten te ontvangen. Reinig uzelf standvastig van negativiteit en heilig uw leven. Er is geen andere manier om de Waarheid te bereiken. Leer onderscheid te maken tussen het lagere zelf en de hogere Waarheid. Het zelf is de oorzaak van egoïsme en de bron van negativiteit; De Waarheid hecht aan geen zelf; zij is universeel en weldoend en leidt tot eenheid en gerechtigheid.’

2 De tweede Edele Waarheid – De oorzaak van ons lijden

Onze dagelijkse problemen lijken misschien gemakkelijk herkenbare oorzaken te hebben zoals, pijn, verwonding, lastige situaties, verdriet door verlies maar in de tweede van zijn vier Edele Waarheden noemt Boeddha echter een diepere oorzaak van al het lijden. De wortel van al het lijden, zegt hij, is dat wij constant iets verlangen, het is onze begeertenatuur. Boeddha bedoelt daarmee echter ook zogenaamde positieve verlangens, zoals een verlangen naar verlichting en het doen van goede daden voor anderen.

Onze constante verlangens, wensen, begeerten naar dingen, naar situaties, naar verandering, vinden hun oorsprong in een leegte in ons hart die niet kan worden gevuld door aardse materie of door mensen, maar alleen door Waarheid. Door de Goddelijke stralingskracht die ons bereikt vanuit het Nirwana, het voormalige kosmische tehuis van de mensheid.

Boeddha noemt die Goddelijke Kosmische vibratie: Waarheid en onze wereld Onwaarheid.
Hij stelt: ’Wat is dan waarheid? Is er geen Waarheid in deze wereld? Er is zeker een hoeveelheid Waarheid in deze wereld, hoewel het niet dé Waarheid is, laat staan de hele Waarheid.

Er zit waarheid in de steen, want de steen is hier en geen macht ter wereld, geen god,
geen mens kan het bestaan ​​ervan vernietigen. Maar de steen heeft geen bewustzijn.

Er zit waarheid in de plant en haar leven kan zich uitbreiden; de plant groeit en bloeit en draagt ​​vrucht. Zijn schoonheid is wonderbaarlijk, maar hij heeft geen bewustzijn.

Er is waarheid in het dier; het kan zich bewegen en neemt zijn omgeving waar; het onderscheidt dingen en kan kiezen. Er is enig bewustzijn, maar het is nog niet het bewustzijn van de Waarheid. Het is alleen een bewustzijn van het zelf.

Maar het bewustzijn van de aardgerichte mens, van zijn ego-zelf verduistert altijd de ogen van de geest en verbergt de Waarheid. Dat is de oorsprong van misvattingen en misdaden; het is de bron van illusie. Het ego-zelf brengt zelfzucht voort. Wie zal ons verlossen van de macht van het lagere zelf?

Ja, er is lijden in deze wereld en illusie heerst. Maar groter dan alle ellende is de gelukzaligheid van de Waarheid. Waarheid geeft vrede aan de verlangende ziel, want het dooft de vlammen van verlangens. Het leidt naar Nirwana, de non-dualistische kosmische Bovennatuur. De kosmische Energie die ons vanuit het Nirwana gebied bereikt noemt hij Waarheid.

Hij zegt: Gezegend is hij die de vrede van Nirwana heeft gevonden. Hij rust uit van de strijd en beproevingen van het leven; hij staat boven alle veranderingen; Hij staat boven geboorte en dood; hij blijft onaangetast door boze dingen in het leven.

Hij overwint, hoewel hij gewond kan zijn.
Hij is onsterfelijk, hoewel hij ooit zal sterven naar het lichaam.
De essentie van zijn wezen is de zuiverheid en goedheid van de Geest.
Hij is nu gereed om het heil van zijn medemensen mee vorm te geven.
De Waarheid heeft in hem haar intrek genomen.

Laat de Waarheid groeien in je ziel, en verspreid haar onder de mensheid, want alleen de Waarheid is de verlosser van kwaad en ellende en de brengster van een diepe en blijvende innerlijke vreugde. ‘

muziek

3 De derde Edele Waarheid luidt: het is mogelijk om een ​​einde te maken aan pijn, lijden en verdriet.

De derde Edele Waarheid stelt dat het mogelijk is bevrijding te bereiken. De Boeddha was zelf het levende voorbeeld dat dit mogelijk is in één mensenleven.

Het Sanskrietwoord Nirwana betekent zowel ‘uitdoven’ als ‘verdwijnen’. Nirwana bereiken – verlichting bereiken – betekent het doven van de drie vuren van hebzucht, begoocheling en vijandigheid en het toegang krijgen tot de goddelijke wereld. Het is een staat van diepe spirituele vreugde, zonder negatieve emoties en angsten.

Iemand die verlichting heeft bereikt, is gevuld met mededogen voor alle levende wezens. Na de lichamelijke dood is hij of zij losgekomen uit de cyclus van wedergeboorte. Boeddha ontmoedigde zijn volgelingen om veel vragen te stellen over Nirwana, omdat hij wilde dat ze zich zouden concentreren op wat er voor ieder op zijn pad in het hier-en-nu te doen was.
Vragen stellen over dit goddelijke rijk, zei hij, is als het afleiden van de dokter die bezig is je leven te redden.

En de Verlichte sprak deze strofe:

‘In vele levens zocht ik tevergeefs
Naar de bouwer van mijn huis van pijn.
Nu, bouwer, u zie ik u echter duidelijk.
Dit zal mijn laatste verblijfplaats zijn.
Alle spanten, het dak en de muren ervan barsten
Mijn hart heeft vrede – ik ben het Al geworden.’

Er is een ego-zelf én er is Waarheid. Waar het zelf is, is de waarheid niet. Waar de waarheid is, is het zelf niet. Wie de tempel niet in zijn hart heeft, vindt zijn hart niet in een tempel. Zelf betekent: individuele afgescheidenheid en dus egoïsme dat weer afgunst en vijandschap voortbrengt. Zelf is het verlangen naar plezier en het streven naar bezit en zekerheid.

Waarheid is het juiste inzicht en dus het goede begrip van dingen; het is een permanente en eeuwige vibratie. Het is de enige blijvende realiteit in het hele bestaan, de gelukzaligheid van dat wat juist en zuiver is.

Het bereiken en omvatten van de waarheid is alleen mogelijk wanneer het zelf wordt herkend als een illusie. Gerechtigheid en volmaakte vrede kunnen alleen worden beoefend als we ons van de dwingelandij van het ego hebben bevrijd.

Gezegend is hij die zijn medemensen geen kwaad doet.
Gezegend is hij die het onjuiste overwint en vrij is van begeerten.
Hij is zelf een Boeddha geworden, een Volmaakte, een Gezegende, een Heilige.

muziek

4 De vierde Edele Waarheid is Boeddha’s recept voor het einde van het lijden
op dit, ons bestaansniveau.

Het zijn een aantal praktische gedragsregels die hij het Achtvoudige Pad noemde,ook wel de Weg van het Midden genoemd. Hij zegt:

‘Het pad van bevrijding als een weg naar verlichting is als een vlot om de kosmische oceaan over te steken tussen deze aarde en het goddelijke rijk waaruit de mens is voortgekomen. Als men eenmaal de overkant heeft bereikt, heeft hij het vlot niet meer nodig en kan hij het achterlaten.’

Andere initiatiescholen hebben andere termen en manieren gebruikt om hun leerlingen te begeleiden, maar de essentie is altijd hetzelfde geweest: een terugkeer naar het Huis van de goddelijke Vader-Moeder waarvan de mensheid is afgedwaald.

Boeddha leerde de mensen het juiste gebruik van het gevoel en het juiste gebruik van het bewustzijn. Hij leerde de mensen om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, zonder illusies,
Zijn leerlingen leerden vervolgens te handelen volgens de Waarheid die hij voor hen vrijmaakte en onthulde.

Hij voerde hen naar de weldadigheid van een zieleleven en veranderde zo materiële, rationele wezens in zachtmoedige geest-ziele wezens; en zo werd er een plaats gevonden waar de Waarheid in al haar glorie kon verblijven, en deze plaats is… het hart van de mens.

En tot slot: als je die vier Edele Waarheden nog eens door je heen laat gaan en ze niet alleen mentaal wilt omvatten, maar ook persoonlijk op jezelf betrekken dan zou je jezelf eens de volgende vragen kunnen stellen, en we bedoelen dat op spiritueel gebied, op zielegebied:

   1. Er is lijden – Waar zit er essentieel lijden in mijn leven?
   2. Alle lijden heeft een oorzaak – wat is de diepere oorzaak bij mij?
   3. De oorzaak van het lijden kan opgeheven worden – wat is daarvoor bij mij nodig en welke eerste stap zou ik daarvoor moeten zetten? Misschien wel dúrven zetten.
   4. De achtvoudige weg die leidt naar een einde van het lijden – Welke praktische leefregels kan ik inzetten om mijn spirituele leven vorm te geven?

   

 1. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze inleiding. Neem de woorden die je gehoord hebt mee in je hart en laat ze in je werken.

 

 1. LEES OVER BOEKEN OVER BOEDDHA EN HET BOEDDHISME

1 thought on “De vier edele waarheden van Boeddha – beluister bezinning van het Gouden Rozenkruis

 1. Rita Mertens

  Deze weerspiegelende woorden dringen diep in mijn hart en schenken mij harmonie en vrede.
  Door deze toe te laten kunnen ze niet anders dan reflecteren naar alles en iedereen rondom. Het vertrouwen neem de plaats in van het aardse verdriet en transformeert het in gelukzalige dankbaarheid. Jesu mihi omnia.

Reacties plaatsen niet mogelijk.