Elisabeth en Maria horen over roeping van Johannes en Jezus in de mysterieschool van Elihu en Salome in Zoan

 

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

Jozef, Maria en hun zoon waren in Egypte in Zoan en Johannes was met zijn moeder in de heuvelen van Judéa. Elihu en Salome zonden met spoed boodschappers om Elisabeth en Johannes te zoeken. Zij vonden hen en brachten ze naar Zoan. Maria en Elisabeth waren verbaasd over hun bevrijding.

Elihu zei:  ‘Dat is niet zo vreemd; er bestaan geen toevalligheden; wet regeert alle gebeurtenissen. Van oudsher af was het verordineerd, dat jullie bij ons zouden zijn en in deze heilige school onderwezen zouden worden.’

Elihu en Salome namen Maria en Elisabeth mee naar de heilige grot dichtbij, waar zij gewend waren te onderwijzen. Elihu zei tot Maria en Elisabeth:  ‘Gij moogt uzelf driemaal gezegend achten, want gij zijt uitverkoren moeders van de lang beloofde zonen. Gij zijt voorbestemd om in vaste rotsgrond een stevige eerste steen te leggen, waarop de tempel van de Volmaakte Mens zal rusten,  een tempel die nimmer zal worden vernietigd.

Wij meten de tijd met cycli van eeuwen en de poort tot iedere eeuw noemen wij een mijlpaal in de reis van het ras. Een eeuw is voorbij; de poort tot een andere eeuw vliegt open bij de aanraking van de tijd. Dit is de voorbereidende eeuw van de ziel, het koninkrijk van Immanuël, van God in de mens.

En deze, uw zonen, zullen de eersten zijn om het nieuws te vertellen, en het evangelie van welbehagen in mensen en vrede op aarde, te prediken. Een machtige arbeid wacht hen; want vleselijke mensen verlangen niet naar licht, zij houden meer van de duisternis, en wanneer het licht in de duisternis schijnt, begrijpen zij het niet. Wij noemen deze zoons ‘openbaarders van het licht’; maar zij moeten eerst zelf dat licht bezitten vóór zij het licht kunnen openbaren.

En gij moet uw zonen onderwijzen en hun zielen in vlam zetten met liefde en gerichtheid op het heilige doel, en hen bewust maken van hun zendingen voor de mensenkinderen. Leert hen dat God en de mens één waren; maar dat door vleselijke gedachten en woorden en daden, de mens zichzelf van God losmaakte; zichzelf vernederde. Leert hen dat de heilige adem hen weer één zou willen maken en harmonie en vrede weer herstellen. Dat alleen liefde ze weer één kan maken; dat God de wereld zo liefhad, dat hij zijn zoon in het vlees kleedde, opdat de mensen zouden begrijpen.

De enige redder van de wereld is de liefde, en Jezus, zoon van Maria, is gekomen om die liefde aan de mensen te openbaren. Doch liefde kan niet openbaar worden tenzij haar weg is toebereid. En niets kan de rotsen klieven en lieflijke heuvels doen neerdalen en de valleien vullen en aldus de weg toebereiden dan reinheid. Maar reinheid in leven begrijpen de mensen niet, en dus moet ook deze reinheid in het vlees komen. En gij, Elisabeth, zijt gezegend omdat uw zoon de vleesgeworden reinheid is, en hij zal de weg voor de liefde recht maken.

Deze eeuw zal slechts weinig van de werken van reinheid en liefde begrijpen; maar geen woord gaat verloren want in het boek van God’s geheugen staat elke gedachte, en elk woord en elke daad, opgetekend. En wanneer de wereld gereed is om te ontvangen, zie, dan zal God een boodschapper zenden om het boek te openen en uit zijn heilige bladzijden alle boodschappen over reinheid en liefde uit te dragen.

boodschap over reinheid en liefde citaten spirituele teksten Aquarius EvangelieDan zal ieder mens op aarde de woorden van leven in de taal van zijn geboorteland lezen en de mensen zullen het licht zien, zullen in het licht wandelen en zelf licht zijn. En de mens zal weer in harmonie zijn met God.

Bron: Het Aquarius Evangelie

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE