Spirituele citaten voor maart, 31 dagelijkse gedachten uit ‘Mysteriën van Tao en de Daodejing’

SPIRITUEEL CITAAT 1 MAART, Daodejing, gedeelte van strofe 66

Waarom kunnen stromen en zeeën
koningen aller wateren zijn?
Omdat zij bedreven zijn in het lager zijn.
Daarom kunnen zij koningen aller wateren zijn.
Daarom:  Wil de Wijze boven het volk uitstaan,
dan moet hij in spreken daaronder blijven.
Wil hij voor het volk uit staan,
dan moet hij daarachter zich houden.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 18

 

SPIRITUEEL CITAAT 2 MAART

Wie leert om in harmonie met Tao te leven wordt door Lao Zi ‘een koning’ genoemd. Geen uiterlijke koning, maar een innerlijke. De Daodejing wordt daarom ook wel ‘een vorstenspiegel’ genoemd.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 16

 

SPIRITUEEL CITAAT 3 MAART, Nei Ye

Wordt de Kracht vervolmaakt,
komt de wijsheid naar buiten
en geen der tienduizend dingen
blijft buiten je macht.
De vorm van het hart
is van nature daarmee gevuld
en daarvan doordrongen
en van nature zo gegroeid en vervolmaakt.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 25

 

SPIRITUEEL CITAAT 4 MAART

Tao kunnen wij niet waarnemen, maar de kracht, de werking die van Tao uitgaat – de Teh –  is te ervaren. De Teh is de openbaring van Tao, deze wordt ook wel ‘Deugd’ genoemd.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 24

 

SPIRITUEEL CITAAT 5 MAART, Zhuang Zi

Als je niet in jezelf vastzit
dan openbaren de dingen zich vanzelf aan je.
Als ons hart beweegt is het als stromend water.
Door stil te zijn wordt het als een spiegel.
Het weerkaatst alles als een echo.
Eerst is alles chaotisch en onzichtbaar.
Dan komt de stilte en wordt alles helder.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 35

 

SPIRITUEEL CITAAT 6 MAART

De Teh maakt het niet alleen mogelijk dat al het beslaande zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen en tot bloei komt, maar ook dat alles uiteindelijk terugkeert tot in Tao.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 32

 

SPIRITUEEL CITAAT 7 MAART, Daodejing, gedeelte van strofe 1

Als men voortdurend niet-is
kan men zijn verborgen geheimenis zien;
Als men voortdurend is
kan men er enkel de begrensde Vorm van zien.
Deze beiden, Zijn en Niet-zijn,
komen uit hetzelfde voort,
en hebben verschillende naam.
Beiden zijn zij geheimzinnig.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 39

 

SPIRITUEEL CITAAT 8 MAART

Wanneer een mens zich als doel stelt: ik ga de weg tot Tao, dan vormt zijn willen de grootste hindernis om het doel te bereiken.Toch kan hij daaruit niet concluderen dat hij er dan maar beter aan doet om niets te doen.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 38

 

SPIRITUEEL CITAAT 9 MAART, Daodejing, gedeelte van strofe 11

Al verenigt men dertig spaken in één naaf,
in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van de wagen.
Al wordt leem gevormd tot vaatwerk, in wat er niet is,
ligt de bruikbaarheid van het vaatwerk.
Al worden deuren en vensters uitgehakt om een huis te maken,
in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van het huis.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 51

 

SPIRITUEEL CITAAT 10 MAART

De kern van het mens-zijn ligt niet uitsluitend in de hemel, het Yang, of op de aarde, het Yin, maar in het onbeweeglijk midden. Het is een mens gegeven om bewust mee te werken opdat de Twee, het yin en het yang, in het midden tot Eén gemaakt kunnen worden.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 46

 

SPIRITUEEL CITAAT 11 MAART, Daodejing, gedeelte van strofe 37

Tao is eeuwig Wu Wei,
en toch is er niets, wat Het niet doet.
Als koningen en vorsten Wu Wei konden blijven,
zouden alle mensen zich hervormen.
Als zij na die hervorming toch nog bewegen wilden,
zou ik ze met het simpele wezen
dat geen naam heeft (Tao) bedwingen.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 55

 

SPIRITUEEL CITAAT 12 MAART

Hoe ga ik om met de tienduizend dingen die zich in een voortdurende stroom bij me aandienen, die om een reactie van me vragen, om mijn mening, of een handeling ?
 Hoe doe ik dit, terwijl ik me tegelijkertijd op het tijdloos midden wil richten ?

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 54

 

SPIRITUEEL CITAAT 13 MAART, Daodejing, gedeelte van strofe 67

Ik heb drie schatten die ik koester en bewaar.
De eerste is mededogen;
de tweede is spaarzaamheid;
de derde is niet aan te nemen 
dat je vooraan in de wereld staat.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 64

 

SPIRITUEEL CITAAT 14 MAART
Tao is niet aan tijd en ruimte gebonden, en daarom kunnen de drie schatten nooit in hun tegendeel verkeren, het zijn permanente krachten. Het is echter steeds de mens die zich op de zijpaden van de tijdelijkheid begeeft en zich zo afwendt van ‘het tijdloos Midden’.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 62

Spirituele citaten maart 2017.115

 

 

 

 

 

SPIRITUEEL CITAAT 15 MAART, Doride Zelle

Het diepe innerlijke weten dat er in ons een vonk van de geest, een vonk van Tao gelegen is, kan ons helpen om ons leven een andere wending te geven. Het sluimerende besef dat wij als sterfelijke mensen ingebed zijn in de onsterfelijkheid kan al bevrijdend werken. Dat maakt het leven zinvol.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 7

Spirituele citaten maart 2017.116

SPIRITUEEL CITAAT 16 MAART, Paul Salim Kluwer

Wanneer we begrijpen wat Dao is, verandert onze manier van leven. Laozi spreekt vaak van niet-doen, niet handelen. Hij wil daarmee niet zeggen dat je niets moet doen. Wu-wei wil zeggen: niets forceren, niets egoïstisch willen doen, niet drukdoende zijn, niet overijverig zijn.
Wat je wel kunt doen, is het intuïtief handelen, het spontaan doen, het ik-loos doen.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 10

Spirituele citaten maart 2017.117

 

SPIRITUEEL CITAAT 17 MAART, Paul Salim Kluwer

Dao gaat in wezen alle begrippen te boven. Het is de oerkracht van het heelal, de bron waar de scheppingsimpuls van uitgaat. Het is de kracht achter het leven, de diepste zin van het Leven.
Wie in Dao is, Dao ervaart, is in de Eenheid. Dao overstijgt al het kleinmenselijke. Dao is de Alfa en Omega van de kosmos.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 12

Spirituele citaten maart 2017.118

 

SPIRITUEEL CITAAT 18 MAART, Elly Nooyen

Tao is een mysterie. Tao is in de hele kosmos,  in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, de planten en de dieren, in de bergen en stenen, in cellen en atomen. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Toch is Tao de bron van alles wat bestaat.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 17

Spirituele citaten maart 2017.119

 

SPIRITUEEL CITAAT 19 MAART, Elly Nooyen

Woorden zijn ontoereikend om iets over Tao te zeggen.  Toch betekent dit niet dat er daarom maar beter over gezwegen kan worden, want Tao is de kern van al het bestaande, ook van jou en mij.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 17

Spirituele citaten maart 2017.120

 

SPIRITUEEL CITAAT 20 MAART, Elly Nooyen

Zowel een goede koning, als een serieuze leerling van Tao neemt het lage als basis. Beiden zijn, als het goed is, niet bezig met het verwerven van aanzien en erkenning en laten zich niet meeslepen door hun hartstochten, maar zijn matig in hun manier van leven en doen. Zij doen dit niet om er zelf beter van te worden, maar hebben het belang van het geheel op het oog.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 22

Tao citaat 21 maart.121

 

SPIRITUEEL CITAAT 21 MAART, Ulrich Libbrecht

Het Chinese woord voor Tao is: weg. Opgepast: Tao is geen bestrate weg die daar weg ligt te wezen, ook als niemand erop loopt. Tao is de weg die een vogel door de lucht tekent: vogel weg, weg weg!  Je weg rolt dus achter je als een loper op; daarom kan je niet terug.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 40

Spirituele citaten maart 2017.122

 

SPIRITUEEL CITAAT 22 MAART, Kristofer Schipper

Van alle wezens is de mens het meest geestelijk, schrijven de taoïstische boeken. Zijn lichaam is bijzonder geëigend om energie te vergaren en zichzelf te veredelen. Hij kan in harmonie leven met alle kringlopen van ruimte en tijd en daardoor kan hij bewust en doelgericht werken aan zijn vervolmaking en zelfs zijn vergaarde energie weer uitstralen, dat wil zeggen: transcendent worden.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 49

Spirituele citaten maart 2017.123

 

SPIRITUEEL CITAAT 23 MAART, Zhuang Zi

Verzamel je zinnen. Luister niet met je oren, maar met je hart. Luister niet met je hart, maar met je geest. Het oor blijft steken in het horen, het hart in het overeenstemmen, maar de geest is leeg en ontvankelijk voor de dingen. Alleen Tao concentreert zich in de leegte, en leegte is het vasten van het hart.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 51
 

Spirituele citaten maart 2017.124

SPIRITUEEL CITAAT 24 MAART, Elly Nooyen

Wie vanuit wu xin probeert te leven, leert open te staan voor alles wat tot hem komt: zowel voor het positieve als voor het negatieve. Dit houdt in dat hij geen oordeel velt zoals: dit is leuk, dus goed, en dat is akelig, dus slecht. Hij leert ook onbevangen tegenover de meningen en gevoelens van anderen te staan, zonder zijn eigen standpunt als het enige juiste te verdedigen. Hij leert om vanuit een meer neutraal gezichtspunt naar de dingen te kijken.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 56

Spirituele citaten maart 2017.125

SPIRITUEEL CITAAT 25 MAART, Henri Borel

Tao is niet goed en Tao is niet slecht, Tao is. Als ge vrij zijt van uw begeerten en verlangens, dan zult ge vanzelf tot Tao gaan, zonder te weten dat ge gaat. Dan zult ge als vanzelf, zonder onnatuurlijke actie in lichte zweving naar Tao verglijden en ge zult het niet weten als gij aangekomen zijt, want dan zult gij in Tao zelve zijn.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 60

Spirituele citaten maart 2017.126

 

SPIRITUEEL CITAAT 26 MAART, Elly Nooyen

Wanneer de leerling van Tao in het wu wei staat, worden de drie schatten van de Teh in hem werkzaam. Die beperken zich nooit tot de wijze alleen, maar resoneren in al het bestaande; zoals wanneer een snaar tot trillen wordt gebracht, dezelfde toon op een ander octaaf meeklinkt. Daarom gaat een mens de weg van het Midden nooit voor zichzelf alleen, maar straalt hij de ontvangen kracht altijd en zonder opzet weer uit.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 66

Spirituele citaten maart 2017.127

 

SPIRITUEEL CITAAT 27 MAART, Elly Nooyen

De moeilijkste paradox van het taoïstische denken: wil het doel bereikt worden, dan mag het in geen geval een vooropgezet doel zijn. Mensen begeren iets en zetten daarna hun wil in om met alle kwaliteiten waarover zij beschikken hun doel te bereiken. Wat Tao betreft is deze methode zinloos, want zowel het begeren, het stellen van een doel, als het zich volkomen inzetten om dit te bereiken staan juist tussen de mens en Tao in.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 81

 

SPIRITUEEL CITAAT 28 MAART, Daodejing, gedeelte van strofe 67

De Weg van de hemel,
lijkt die niet op het spannen van een boog?
Het hoge gaat omlaag,
het lage komt omhoog.
Waar te veel is, wordt verminderd,
waar te weinig is, wordt aangevuld.
De Weg van de hemel neemt weg waar te veel is,
en vult aan waar te weinig is.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 71

 

SPIRITUEEL CITAAT 29 MAART

Wie de weg van het midden gaat, bezoekt in nederigheid en compassie zijn innerlijke rijk, van de hoogste bergen tot in de diepste dalen. De transformerende werking van de Teh zet zijn persoonlijke voorkeuren om in een diep mededogen, zowel met zichzelf als met al het bestaande.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 70

 

SPIRITUEEL CITAAT 30 MAART, Daodejing, gedeelte van strofe 54

Betracht men Tao voor zichzelf, dan is de Teh waarachtig.
Betracht men Tao in het gezin, dan is de Teh meer dan genoeg.
Betracht men Tao in de gemeente, dan werkt de Teh onafgebroken.
Betracht men Tao in de staat, dan is de Teh overvloedig.
Betracht men Tao in de tijd, dan is de Teh universeel.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 79

 

SPIRITUEEL CITAAT 31 MAART

Degene die in het wu wei staat wordt door de eeuwige liefde van de Teh volkomen getransformeerd. Hierdoor openbaart zich de tijdloze natuur in hem. Dit wordt wel vergeleken met de geboorte van een totaal nieuwe mens.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 78