De zeven universele wetten – beknopt geformuleerd door Marja de Vries, auteur van ‘De hele olifant in beeld’

BESTEL DE HELE OLIFANT IN BEELD

Ten grondslag aan alle verschillende spirituele stromingen en wijsheidstradities ligt het inzicht dat het universum een prachtige achterliggende ordening kent. Terwijl alles in het universum voortdurend beweegt, verandert en werkt volgens een beperkt aantal universele wetmatigheden, hebben wij mensen de keuze om overeenkomstig deze wetmatigheden te handelen, of er juist tegenin te gaan. Door deze unieke mogelijkheid, hebben wij als mensen de gelegenheid om ervaringen op te doen. Die ervaringen kunnen we gebruiken om te leren en op basis daarvan is het mogelijk om ons bewustzijn te ontwikkelen.

Deze keuze is echter lastig te maken, wanneer we de universele principes niet kennen. Het herontdekken van de werking van deze principes lijkt daarom van belang in deze tijd van grote onbalans en wereldwijde veranderingen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een duidelijk en gefundeerd inzicht in deze universele wetten, zodat ze de mogelijkheid hebben om dit inzicht bewust toe te passen in hun leven en bij hun activiteiten. Als iets in lijn is met de universele wetten gaat het makkelijker, kost het minder moeite, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en is het meer in harmonie met het grotere geheel. In mijn boek De Hele olifant in beeld beschrijf ik deze universele wetten uitgebreid en goed onderbouwd.

Het kort samenvatten van de universele wetten is het allermoeilijkste

Helaas bestaat er over de universele wetten veel verwarring, omdat ze vaak niet echt begrepen worden en vervolgens onjuist worden geformuleerd. Mijn boek is een poging om boven al die verwarring uit te stijgen en ook om de universele wetten uit de sfeer van mystificatie en (bij)geloof te halen. Ik heb mij daarom enorm ingespannen om de juiste bronnen, woorden en formulering te kiezen. Ik heb lang geaarzeld om ook een poging te doen om de universele wetten heel beknopt te beschrijven. Het beknopt samenvatten van de wetten lijkt misschien simpel, maar is in de praktijk het allermoeilijkste. Het vraagt namelijk het werkelijk in de essentie doorgronden van die wetmatigheden en ook ik ben wat dat betreft nog steeds aan het leren. Dat gezegd hebbende is hieronder nu toch een poging om naar mijn beste vermogen deze met elkaar samenhangende universele wetmatigheden heel kort samen te vatten.

1. De eerste wet – de wet van eenheid  

Alles dat bestaat komt voort uit één en dezelfde Eenheid of Bron. Deze Eenheid is een verenigd veld van bewustzijn dat aan alles ten grondslag ligt en dat de gehele schepping doordringt. Dit betekent dat de wereld niet bestaat uit van elkaar gescheiden dingen, maar uit relaties. Alles en iedereen is met al het andere verbonden. De kwaliteit van het achterliggend veld van bewustzijn is Liefde. Dit veld wordt bovendien ook beschreven als een veld van pure potentialiteit. Omdat alles uit dezelfde Eenheid voortkomt is alles dat bestaat in essentie ook bewustzijn, liefde en pure potentialiteit. Ook wij mensen zijn in essentie bewustzijn en liefde en ook het veld van pure potentialiteit is onze essentie. Hierdoor kunnen we in principe alles.

2. De tweede wet – de wet van overeenstemming

In het universum bestaan verschillende niveaus van werkelijkheid. Naast het niveau van de materiële werkelijkheid bestaan er nog andere, subtielere niveaus van de werkelijkheid. Dezelfde universele principes zijn werkzaam op al deze verschillende niveaus en daarom bestaat er eenheid en heelheid in het universum als geheel. De verschillende niveaus van de werkelijkheid zijn niet ruimtelijk van elkaar gescheiden, maar bevinden zich allemaal op dezelfde plek: gewoon daar waar we dagelijks leven.

Alles wat bestaat in materie bestaat ook op de andere niveaus van de realiteit. Dus ook wij mensen hebben niet alleen een fysiek lichaam, maar ook niet-fysieke lichamen waarmee we bestaan op de andere niveaus van de werkelijkheid. Ons vermogen om de verschillende niveaus van de werkelijkheid waar te nemen, is afhankelijk van de bewustzijnstoestand waarin we ons bevinden. We kunnen leren om bewust onze aandacht te verschuiven naar de andere niveaus van de werkelijkheid. Omdat de verschillende niveaus geleidelijk in elkaar overgaan, beïnvloedt alles – dus ook alles wat wij als individuen doen – voortdurend al het andere.

3. De derde wet – de wet van trilling

Alles vibreert en is beweging, omdat alles dat bestaat energie is. Energie volgt de weg van de minste weerstand. Wanneer energie vrij kan stromen wordt met een minimum aan inspanning een maximum resultaat geboekt. Wordt de vrije energiestroom geblokkeerd, dan ontstaat weerstand en moeite. De wensen van ons ego bijvoorbeeld kunnen de vrije energiestroom blokkeren. Wanneer ons ego plaats maakt voor ons Hoger Zelf, gebeurt alles in ons leven – op basis van het principe van de minste weerstand – vrijwel ‘als vanzelf’ (wet van overgave).

Alles dat bestaat heeft een uniek trillingspatroon. Daarom is niets in het universum precies hetzelfde als iets anders. Ook wij mensen hebben ieder een uniek en complex trillingspatroon. We kunnen leren om bewust ons persoonlijke trillingsfrequentie te verhogen. Hoe hoger ons trillingsfrequentie is, des te beter zijn we in staat om ook de andere niveaus van de werkelijkheid waar te nemen.

Omdat energie de weg van de minste weerstand volgt hebben gelijke of bijna gelijke trillingsfrequenties de neiging om met elkaar mee te gaan trillen (principe van harmonische resonantie), want trillingen die in fase zijn versterken elkaar, waardoor het minder inspanning kost. Het is op basis van dit principe dat we dat wat we als gedachten, gevoelens en overtuigingen uitzenden, aantrekken (wet van aantrekking). We kunnen dit principe in ons voordeel gebruiken om bewust aan te trekken wat we graag willen. Echter we zijn ons niet altijd bewust van alles wat we uitzenden. Door de werkelijkheid te zien als een reflectie van onszelf, kunnen we onszelf beter leren kennen (spiegelprincipe).

Een gevolg van deze wet is ook dat dat waar we onze aandacht op richten we in sterkere mate naar ons toetrekken (wet van aandacht). Door onze aandacht bewust niet op problemen te richten maar op wat we wél willen, kunnen we positieve veranderingen in ons leven creëren. Integriteit is de sleutel tot het optimaal profiteren van deze wet in ons leven. Wanneer we het beste in elkaar zien, bloeien relaties op en gaat energie weer stromen.

Bovendien stelt de wet van trilling dat hogere trillingen lagere trillingen kunnen transformeren terwijl dit niet omgekeerd geldt. Daarom bestaat er in het universum een natuurlijke neiging in de richting van de hogere frequenties. Zuivere liefde kent een zeer hoge trillingsfrequentie. Wanneer we onze zielewens volgen, laten we de natuurlijke werking van het evolutionaire proces in de richting van de hogere vibraties in ons voordeel werken.

4. De vierde wet – de wet van polariteit

Dualiteit vormt de aard van het universum. Dat wil zeggen dat er geen absolute verschillen bestaan, maar dat alle verschillen relatief zijn. Want we nemen geen objectieve zaken waar, maar uitsluitend verhoudingen ten opzichte van elkaar. Alle tegenstellingen kunnen verzoend worden ‘op een hoger niveau’ in de vorm van een synthese, die meer is dan de som van de delen.

Ook waarheden zijn relatief. Wat we zien, is afhankelijk van ons perspectief. Iedere waarheid heeft vanuit zijn eigen perspectief zijn waarde, maar is slechts waar binnen een bepaalde context. Onze overtuigingen en onze staat van bewustzijn vormen de context van onze relatieve waarheid. De paradox is dat er behalve vele relatieve waarheden ook een absolute waarheid bestaat (wet van de goddelijke paradox). We kunnen verschillende meningen of standpunten herkennen als verschillende perspectieven van waaruit we naar iets kunnen kijken. We kunnen leren om ons eigen perspectief bewust te veranderen, en bovendien kan op basis van dit inzicht een dialoog verrijkend werken en helpen om een beter beeld van het geheel te krijgen.

5. De vijfde wet – de wet van ritme

Alles is voortdurend in verandering. Alles kent een bepaald ritme van komen en gaan. Er bestaan veel cyclische bewegingen, waarvan sommige kort duren en andere langer. Deze terugkerende bewegingen zijn niet een eindeloze reeks herhalingen van hetzelfde, maar cycli van ontwikkeling en vernieuwing. Groei verloopt niet lineair, maar als een spiraalsgewijs proces. Ontwikkeling voltrekt zich niet geleidelijk, maar kent chaotische periodes, die voorwaardenscheppend zijn voor het ontstaan van ingrijpende veranderingen. Ook wij mensen kennen een spiraalsgewijs evolutieproces. Hoe meer we in staat zijn om de ritmische golven van de spiraalsgewijze ontwikkeling van ons bewustzijn te herkennen, des te meer zullen we bewust ‘met de stroom’ mee kunnen bewegen en ons gesteund voelen bij dit proces.

6. De zesde wet – de wet van oorzaak en gevolg

Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak. Dat wat we waarnemen als de fysieke werkelijkheid zijn de zichtbare gevolgen van niet-zichtbare oorzaken. Met ons bewustzijn, onze intenties, gedachten en gevoelens in de niet-zichtbare wereld van oorzaak, creëren we de zichtbare wereld van gevolg. Daarom zijn bewustzijn en inzicht het vertrekpunt voor alles wat we ondernemen. Omdat alle gevolgen een oorzaak hebben, bestaat er niet zoiets als toeval. Toeval is een woord dat we gebruiken wanneer we de oorzaak niet kennen of het grotere overzicht missen.

Synchroniciteit is het multidimensionale feedbacksysteem, waarbij we de gevolgen van wat we met onze intentie hebben veroorzaakt, herkennen als een betekenisvolle gebeurtenis. Naarmate ons bewustzijn ruimer wordt, nemen we deze synchroniciteit vaker bewust waar.
Wanneer we inzien dat de enige wens van onze ziel is om zich in de richting van hogere niveaus van bewustzijn te ontwikkelen, kunnen we moeilijke situaties zien als gelegenheden tot groei. Inzicht in de werking van deze wet verschaft ons bovendien de gelegenheid om met behulp van onze vrije wil een bewuste ‘veroorzaker’ te worden en die gevolgen te creëren die we wensen.

7. De zevende wet – De wet van dynamische balans en de gulden snede verhouding

Alles in het universum is samengesteld uit twee schijnbaar tegengestelde, actieve beginselen. Deze twee actieve beginselen bestaan als talloze verschillende paren met hetzelfde grondpatroon van uitbreiding en samentrekking en worden vaak aangeduid als het mannelijk en het vrouwelijk principe. Het mannelijk principe – uitbreiding – is naar buiten gericht. Het vrouwelijke principe – samentrekking – is naar binnen gericht. Deze twee tegengestelde krachten werken in partnerschap en wanneer ze niet verstoord worden, creëren ze een staat van dynamisch evenwicht. Omdat alles in het universum is samengesteld uit deze twee aspecten, kennen alle energieën in het universum een permanent streven naar zo’n dynamisch evenwicht.

Ook in ieder van ons is zowel het naar buiten gerichte mannelijke principe als het naar binnen gerichte vrouwelijke principe aanwezig. We herkennen dit bijvoorbeeld in de vorm van het paar van ons rationeel-logisch verstand en ons gevoelsmatig-intuïtieve vermogen. Terwijl het rationeel-logisch verstand zich voornamelijk richt op uiterlijke zaken, richt het gevoelsmatig-intuïtieve vermogen zich op innerlijke zaken, en bovendien ook op onderlinge verhoudingen en op de relatie van onszelf met het grotere geheel.

Onze westerse cultuur heeft de afgelopen paar duizend jaar een dominantie gekend van het analytische, naar buitengerichte, uit elkaar gaande mannelijke aspect. Door bewust gebruik te maken van onze vrije wil kunnen we dit evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke herstellen. Het gaat hier niet om een of/of keuze, maar om een efficiënte samenwerking tussen de twee principes. Dat betekent bijvoorbeeld meer balans tussen analyse en synthese, hoofd en hart, kwantiteit en kwaliteit, beweging en stilte, ik en wij, vrijheid en verantwoordelijkheid. Diep binnen in ons kennen we allemaal het streven naar evenwicht tussen deze beide tegengestelde maar complementerende krachten. Het is vooral onze ziel die ons dit verlangen naar innerlijk evenwicht geeft, en hoe bewuster we zijn van ons contact met onze ziel, des te krachtiger ervaren we deze innerlijke drijfveer.

Willen we niet alleen het evenwicht herstellen, maar ook ons bewustzijn ontwikkelen, dan is er een zekere onbalans nodig, die overhelt naar het vrouwelijke principe. Groei en ontwikkeling vinden namelijk plaats bij een zekere onbalans van dit dynamisch evenwicht, namelijk wanneer de verhouding tussen de twee principes overhelt naar het integrerende vrouwelijke aspect. Optimale groei en ontwikkeling vindt plaats wanneer de mate waarin deze onbalans overhelt naar het vrouwelijke aspect overeenkomt met de gulden snede verhouding. In andere woorden, deze gulden snede verhouding, die we overal in de ons omringende natuur aantreffen, is de optimale verhouding voor groei en ontwikkeling.

Deze universele wetten worden helder beschreven en uitvoerig onderbouwd in ‘De hele olifant in beeld’, een boek van Marja de Vries dat inzicht geeft in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede, zowel gebaseerd op de gemeenschappelijke inzichten van de verschillende wijsheidstradities als op basis van wetenschappelijke inzichten die hiermee in overeenstemming zijn.

© 2007, Marja de Vries

BESTEL DE HELE OLIFANT IN BEELD

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER UNIVERSELE WETTEN