Zeven spirituele fakkeldragers die op symposia zijn besproken, de eerste uitgaven van de symposionreeks van Rozekruis Pers

De eerste symposia die op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven werden gehouden stonden in het teken van spirituele fakkeldragers die leefden omstreeks op het grensvlak van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd. De voordrachten van de sprekers zijn gebundeld in de uitgaven van de symposionreeks die wordt uitgegeven door Rozekruis Pers.

In de symposionreeks verschijnen teksten over schrijvers die een belangrijke schakel vormen in de keten van het metafysisch denken. Deze gouden keten heeft de mensheid altijd begeleid en vele namen lichten hierin op. De visie die allen geven op wereld en mensheid komt tot uitdrukking in een kernzin van Hermes Trismegistos: “De mens is een groot wonder, o Asklepios”.

Dit grote wonder werd door alle tijden heen in filosofische scholen en geestesscholen onderwezen, opdat de mens de weg zou gaan tot verwerkelijking van de onsterfelijke Geest-zielemens. Vanuit de klassieke wereld is het hermetisch en christelijk denken tot een synthese gevoerd waarmee een nieuw levensperspectief voor de westerse mens is geopend. De figuren uit de symposionreeks getuigen allen van dit levensperspectief. Hieronder volgt een overzicht van de symposionbundels over bekende schrijvers die spirituele vernieuwing nastreefden.

1. Boehme – een zeer lichte morgenster is opgegaan

Het symposion rond Jacob Boehme toont deze “philosophus teutonicus”, begenadigd met een scherpzinnige pen, als ondernemer, als schrijver en als mens die in zijn eigen leven worstelde om tot een werkelijk Godservaren door te dringen. Deze worsteling is een menselijk drama geweest, maar de uitkomsten zijn adembenemend. Symposionreeks 1

2. Spinoza – wijsgeer uit de zeventiende eeuw

Plato’s symposium over de Liefde opent voor Baruch Spinoza de zuivere Rede en gelijkmoedigheid. In-zicht in wat recht en redelijk is maken de mens geschikt voor een autonome wezenheid in de magische driehoek: God, kosmos en de mens als microkosmos. Symposionreeks 2

3. Ficino – brug naar de hermetische gnosis

Renaissance: uitvindingen en nieuw denken. Marsilio Ficino vertaalt het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistos. Geloof maakt plaats voor een synthese van hermetisch-platonische wijsbegeerte. Een nieuwe cultuur en spirituele waarden spreiden zich uit over Europa en hebben grote invloed. Symposionreeks 3

4. Paracelsus – een pure hermeticus en gnosticus

De alchemist en geneesheer Theophratus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), beter bekend als Paracelsus, zocht in alles het heelmakende principe van het Licht. Mens en natuur moesten veranderen, transfigureren, en de kracht daarvoor is te vinden in de Christus die alle dingen nieuw maakt. “Zoals de mens en de wereld geschapen zijn, zo zullen zij niet eindigen. Want van de aarde blijft de bloesem, en van de mens het hart.” Symposionreeks 4

5. Bruno – een komeet raasde over Europa

Giordano Bruno (1548-1600) doorbrak de middeleeuwse idee dat de wereld besloten zou liggen binnen kristallen sferen. Voor Copernicus was de zon nog het middelpunt van het eindige universum. Bruno ging verder, hij bewees dat het heelal oneindig moet zijn. Daarmee heeft hij zowel de menselijke geest als de wetenschap uit een enge, bedompte kerker bevrijd. Zijn leven was één grote poging om het grenzeloze heelal en de mens daarin als één levend organisme te beschrijven. Hij getuigde van het verband tussen macrokosmos en microkosmos en van de daaruit voortvloeiende taak van de mens. Hiermee was hij zijn tijd ver vooruit. Symposionreeks 6

6. Fludd – in uw licht zullen wij het licht aanschouwen

Robert Fludd wordt in 1574 geboren als vierde zoon van Sir Thomas Fludd, die jarenlang in dienst was van koningin Elizabeth I. Volgens de archieven van het Royal College of Physicians wordt Robertus Fluctibus op 20 september 1609 als arts in hun midden opgenomen ondanks zijn positieve verdediging van de nieuwe geneeskunst, die zich baseert op de ideeën van Paracelsus. Door zijn patiënten wordt hij vereerd; de geneesmiddelen die ze nodig hebben bereidt hij zelf. Daarnaast is Fludd een uitmuntend astroloog en probeert hij met experimenten en chemische proeven aan te tonen dat de hermetici tot in het stoffelijke gelijk hebben. Symposionreeks 9

7. Cornelis Drebbel – hermetist, uitvinder, alchemist

Cornelis Drebbel (1572 – 1633), was een sleutelfiguur in het spirituele netwerk in Europa rond 1600. Hij was een “uomo universale” van de renaissance in de Nederlanden. Door zijn contacten met alchemisten, kunstenaars, wetenschappers en vorstenhuizen over heel Europa kwam hij in aanraking met het Corpus Hermeticum. Drebbel herkende de diepgang en het belang van dit Corpus Hermeticum en zorgde voor een vertaling in het Nederlands, zodat dit hermetische gedachtegoed ook in bredere kring bekend kon worden. In 1607 verscheen in Alkmaar de eerste Nederlandse druk. Symposionreeks 12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *