Spirituele citaten voor januari, 31 dagelijkse gedachten uit Spirituele Kerst, Het boek van Mirdad en Mysteriën en symbolen van de ziel

Citaat mysterien en symbolen van de ziel.068

SPIRITUEEL CITAAT 1 JANUARI

De jaarwisseling is een moment voor een terugblik op het oude jaar om daarvan te leren. En een moment van vooruitblik op het komende jaar om met nieuwe perspectieven en nieuw elan te kunnen leven.

Spirituele Kerst, p. 114

 

SPIRITUEEL CITAAT 2 JANUARI

Wanneer we door de milde, maar toch zeer krachtige straling vanuit het hart- centrum zijn bezield, dan is de basis gelegd voor een groot vernieuwingsproces in ons stelsel dat leidt tot duurzaam geluk.

Spirituele Kerst, p. 129

 

SPIRITUEEL CITAAT 3 JANUARI

Stilte is het laten zwijgen van de krachten van de natuurlijke mens, het terzijde gaan staan van het beweeg van alledag, het loskomen van onze verbondenheid aan deze wereld met haar materie, geld en bezit.

Spirituele Kerst, p. 139

 

SPIRITUEEL CITAAT 4 JANUARI

Spiritualiteit gaat om beleven. In de levende ervaring is er eenheid, een onmiddellijk en onwrikbaar weten dat niet door beschouwing tot stand komt.

Spirituele Kerst, p. 148

 

SPIRITUEEL CITAAT 5 JANUARI

Nu kunnen de  diepere spirituele aspecten van de grote lessen die Jezus aan de wereld gaf worden begrepen en gerealiseerd door miljoenen mensen.

Spirituele Kerst, p. 158

 

SPIRITUEEL CITAAT 6 JANUARI

In spiritueel opzicht is de waterdoop het opgenomen worden in het hogere energieveld van een levende spirituele traditie. Als gevolg daarvan kan de geestvonk in het hart opvlammen en een vernieuwingsproces in gang zetten.

Spirituele Kerst, p. 174

 

SPIRITUEEL CITAAT 7 JANUARI

Het ‘ik’ is een bron, vanwaar alle dingen uitstromen en waarnaar ze alle terugkeren. Zoals de bron is, zo is de stroom.  Want ‘ik’ is het scheppende Woord. De schepper brengt alleen zichzelf voort, iets meer, niets minder.

Het boek van Mirdad, p. 59

 

SPIRITUEEL CITAAT 8 JANUARI

Het ‘Ik’ van God is Gods eeuwige, enige Woord.  Als God ‘Ik’ zegt, wordt niets ongezegd gelaten. De mens is een god in windsels.  Als de mens ‘ik’ zegt, klieft hij het Woord in tweeën.

Het boek van Mirdad, p. 65

 

SPIRITUEEL CITAAT 9 JANUARI

Zoek eerst de kennis van het Woord, opdat je jouw eigen woord mag kennen.  Want jouw woord en dat van God zijn één, behalve dat het jouwe nog gesluierd is. Gods Woord sluit alles in zich. Onscheidbaar is de mens van God.

Het boek van Mirdad, p. 69

 

SPIRITUEEL CITAAT 10 JANUARI

Heeft de mens zich niet uit onwetendheid in tweeën gespleten en aldus de dood over zich geroepen en over alles waaruit zijn verdeelde wereld bestaat? Als je alles zou weten, zou je niemand oordelen.

Het boek van Mirdad, p. 86

 

SPIRITUEEL CITAAT 11 JANUARI

God is geheel liefde, omdat Hij zichzelf liefheeft. Zoals een machtige rivier, die zich uitstort in de zee, steeds weer door de zee wordt aangevuld, zo moet ook jij jezelf in liefde ontledigen, opdat je steeds van liefde vervuld kunt zijn.

Het boek van Mirdad, p. 94

 

SPIRITUEEL CITAAT 12 JANUARI

De stilte waarin ik je wilde binnenleiden,is dat oneindige uitspansel waarin het niet-zijnde overgaat in het zijnde en het zijnde in het niet-zijnde.Het is die ontzagwekkende ruimte,waarin ieder geluid geboren wordt en verstilt,waarin iedere vorm gestalte krijgt en vergaat.

Het boek van Mirdad, p. 100

 

SPIRITUEEL CITAAT 13 JANUARI

Het wiel van de tijd wentelt, maar zijn as is in rust. God is de as van het wiel. Hij is tijdloos, ruimteloos en in rust. In de as is alles vrede, op de velg is alles in hevige beroering. Stap daarom, zeg ik, van de velg van de tijd over naar haar as.

Het boek van Mirdad, p. 131

 

SPIRITUEEL CITAAT 14 JANUARI

De tijd is het universele geheugen, er zijn in ruimte en tijd geen toevalligheden. Alle dingen geschieden naar de beschikkingen van de Alwil, die ieder mens en ieder ding datgene terug geeft wat zij gewild hadden.

Het boek van Mirdad, p. 141

 

SPIRITUEEL CITAAT 15 JANUARI

Het grote heimwee heeft de mens een vreemdeling in de wereld doen worden, hij is zonder tehuis. Want het oog van zijn hart is op de andere oever gericht. Het geloof zal hem hoog uittillen boven die stilstaande, benauwde wereld.

Het boek van Mirdad, p. 210

Citaat mysterien en symbolen van de ziel.064

SPIRITUEEL CITAAT 16 JANUARI

Vereenzelvig niets met vorm en vestig jouw gewaarzijnsrust. Je zult je innerlijk verheugen, blijvend vredig, van waan bevrijd.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 21

 

SPIRITUEEL CITAAT 17 JANUARI

Je mag hier zijn in deze wereld. Sterker nog: je moet hier zijn! En je kunt transparant worden voor het licht van waarheid dat straalt in onvergankelijke glans. Je kunt innerlijk vernieuwen en groot geluk beleven.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 26

Citaat mysterien en symbolen van de ziel.065

SPIRITUEEL CITAAT 18 JANUARI

De stoffelijke wereld beneden, o ziel, is het verblijf van onbevredigd verlangen, van vrees ontwaarding en droefenis. Boven is de wereld van de geest, van rust, ontoegankelijk voor angst, getuigende van hoge waardigheid en blijdschap.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 34

 

SPIRITUEEL CITAAT 19 JANUARI

Je kunt een levende verbinding zijn tussen de zintuiglijke wereld en de goddelijke wereld als je in symbolische zin het water van de steeds veranderende vormwerelden bent overgestoken.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 45

Citaat mysterien en symbolen van de ziel.066

SPIRITUEEL CITAAT 20 JANUARI

Wanneer de persoonlijkheidsziel en de ziel zich op de juiste wijze hebben geprepareerd
 zijn ze waardig de geestziel te ontvangen. De geestziel is boven alles verheven en niet waarneembaar.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 47

 

SPIRITUEEL CITAAT 21 JANUARI

De vergelijking van de ziel met een kaarsvlam is heel treffend want de ziel wordt veelal ervaren als een licht of een lichtkleed. In ieder mens is de basisstructuur van de drievoudige ziel aanwezig binnen de menselijke microkosmos.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 54

Citaat mysterien en symbolen van de ziel.067

SPIRITUEEL CITAAT 22 JANUARI

Nadat gij naar Egypte zult zijn afgedaald, om daar de parel te halen midden in de zee, die door de sissende slang is omsingeld, zult gij u weer kleden met uw stralengewaad en de mantel die u was toegemeten.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 61

 

SPIRITUEEL CITAAT 23 JANUARI

Met de parel wordt hetzelfde bedoeld als dat wat in andere tradities wordt aangeduid als de goddelijke vonk, de geestvonk, het oeratoom, de roos en de lotus. Dit is de hoogenergetische geestelijke kern van het menselijke stelsel, van de microkosmos.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 67

Citaat mysterien en symbolen van de ziel.068

SPIRITUEEL CITAAT 24 JANUARI

De eenwording van het hogere en het lagere wordt bereikt door onderwerping van de psychische aard en de beheersing van de denkstof. Wanneer dit tot stand gebracht is, kent de leerling zichzelf zoals hij in werkelijkheid is.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 77

 

SPIRITUEEL CITAAT 25 JANUARI

Patanjali spoort de leerling van de ziel aan om het denken te beteugelen. Hij onderscheidt vijf denk-toestanden van het denkvermogen die pijnlijk of niet-pijnlijk zijn: juiste kennis, foutieve kennis, inbeelding, passiviteit (slaap) en herinnering.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 84

Citaat mysterien en symbolen van de ziel.069

SPIRITUEEL CITAAT 26 JANUARI

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 92

 

SPIRITUEEL CITAAT 27 JANUARI

Volg niet de voetsporen van de wijzen uit het verleden, maar zoek wat zij zochten. Het spirituele herscheppingsproces waaraan jij je kunt onderwerpen een universele structuur. En die structuur tref je aan in bijvoorbeeld het scheppingsverhaal in de bijbel.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 96

Citaat mysterien en symbolen van de ziel.070

SPIRITUEEL CITAAT 28 JANUARI

Ik zie het pad dat begint in de modder en waarvan de top verdwijnt in het schitterende licht van nirvana. En nu zie ik de poorten die telkens smaller zijn op de moeilijke en doornige weg naar jñana. Elke poort heeft een gouden sleutel om haar deuren te openen.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 108

 

SPIRITUEEL CITAAT 29 JANUARI

Teneinde de bevrijding te bereiken dient de leerling van de ziel door zeven poorten te gaan. Zeven kwaliteiten van de geestziel moeten tot ontwikkeling komen.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p.  116

Citaat mysterien en symbolen van de ziel.071

SPIRITUEEL CITAAT 30 JANUARI

Ja Heer, verleen glans aan mijn aardse gestalte, opdat ik moge zijn uw dageraad, die de komst van het goddelijk licht aankondigt; opdat alle mensen mij mogen zien als uw bode, die het aanbreken van een nieuw tijdperk verkondigt.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 125

 

SPIRITUEEL CITAAT 31 JANUARI

Boeddha ontwikkelde een leer waar het zogeheten achtvoudige pad deel van uitmaakt. Het biedt leerlingen van de ziel praktische aanknopingspunten om de spirituele weg te gaan, om de leer te leven en te komen tot verwerkelijking.

Mysteriën en symbolen van de ziel, p. 127