De zeven dagen van ‘De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis’ – beluister of lees de ingekorte tekst

DOWNLOAD 88 VAN DE 432 PAGINA’S (PDF)

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 30 SEPTEMBER 2022

In 1616 verschijnt als derde en laatste manifest van de Broederschap van het Rozenkruis De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis.  Daarin wordt het pad van inwijding van het Rozenkruis – benoemd als de koninklijke weg – in zeven symbolische dagen weergegeven in de vorm van een alchemisch proces, waarbij de nieuwe ziel zich verbinden gaat met de geest. Hieronder is een ingekorte versie in zeven delen te beluisteren die is opgenomen in het boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, jezelf en de wereld transformeren

1 De uitnodiging ontvangen

 

Op een avond voor Pasen zat ik aan tafel en nadat ik mij, naar mijn gewoonte, met mijn Schepper in een nederig gebed onderhouden had en de vele grote mysteriën overdacht had, die de Vader van het Licht mij in zijn majesteit in overvloed had getoond, en, met mijn dierbaar paaslam, in mijn hart een ongezuurde, reine koek wilde bereiden, stak er plotseling zulk een ontzettende wind op dat ik niet anders dacht dan dat de berg, waarin mijn huisje uitgehouwen was, door dit grote…

2 Juiste beslissingen nemen

 

Ik maakte mij gereed om op weg te gaan, trok mijn wit linnen kleed aan, omgordde mijn lendenen met een bloedrode band en bond deze kruiselings over mijn schouders. Op mijn hoed stak ik vier rode rozen, opdat ik door deze kentekenen eerder in de menigte zou worden opgemerkt. Als teerkost nam ik brood, zout en water mee, waarvan ik, op aanraden van iemand die het weten kon, te bestemder tijd niet zonder voordeel in bepaalde gevallen gebruik maakte. Voordat ik mijn …

3 Gewogen worden

 

Zodra de blijde dag was aangebroken en de heldere zon, boven de bergen uitstijgend, weer de haar toevertrouwde taak aan de hoge hemel had aanvaard, begonnen ook mijn medestrijders op te staan en zich langzamerhand op de toetsing voor te bereiden. Daartoe kwam de een na de ander de zaal binnen, wenste ons goede dag en vroeg ons hoe wij die …

4 Het oude bewustzijn laten sterven

 

Ik lag nog in mijn bed op mijn gemak de fraaie beelden en schilderijen in mijn kamer te bekijken, toen ik plotseling klaroengeschal hoorde, alsof de bruiloftsstoet zich reeds op weg begeven had. […] Nu was het tijd om met mijn page naar de bron te gaan, waar de meesten reeds bijeen waren. […] De inscripties waren door ouderdom enigszins uitgewist, daarom zal ik die hier overnemen, zodat…

5 Het nieuwe bewustzijn laten groeien

 

Toen de nacht voorbij was en de zo vurig verbeide dag was aangebroken, sprong ik ijlings uit mijn bed, eerder verlangend te vernemen wat er zou gaan gebeuren dan mij af te vragen of ik wel voldoende slaap had gehad. Nadat ik mij aangekleed had en als gewoonlijk naar beneden was gegaan, bleek het nog te vroeg te zijn zodat ik nog niemand anders in de zaal aantrof. Ik verzocht daarom mijn page mij een weinig in het slot rond te leiden en mij iets bijzonders te laten zien. Hij was, als steeds, bereidwillig en …

6 Transformaties bewerkstelligen

 

De volgende morgen zaten wij, nadat wij elkaar gewekt hadden, een poos bijeen en vroegen ons af waar dit alles op uit zou lopen. […] Toen wij tamelijk lang met elkaar van gedachten gewisseld hadden, kwam de oude man naar ons toe, groette ons en keek of alles gereed was en er met de processen voldoende voortgang gemaakt was. […] Spoedig verschenen enige jongelingen, die een aantal ladders, touwen en grote vleugels meebrachten. Zij legden deze …

7 Poortwachter zijn

 

Wij ontmoetten elkaar op deze dag weer in het onderste gewelf, waar ons gele gewaden gegeven werden, alsmede ons gulden vlies. De jonkvrouw deelde ons toen mee dat wij ridders van de gouden steen waren, hetgeen ons tevoren niet bekend was. Nadat wij ons aldus gereed gemaakt hadden en het ontbijt …

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 30 SEPTEMBER 2022

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS