Spirituele citaten voor oktober, dagelijkse gedachten uit het boek ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood’

SPIRITUEEL CITAAT 1 OKTOBER, Iets nieuws beginnen, p. 74

Kenmerkend voor de mens is zijn vermogen om steeds uit eigen beweging iets nieuws te kunnen beginnen. Hij kan zichzelf herhaaldelijk opnieuw uitvinden en zo als het ware steeds opnieuw geboren worden. Zo kan ook eens de innerlijke geboorte plaatsvinden, de geboorte van het licht in het hart van de mens.

 

SPIRITUEEL CITAAT 2 OKTOBER, Oude kringlopen doorbreken, p. 74

De filosofe Hannah Arendt heeft het beginnen van iets nieuws, dat zij het principe van nataliteit noemt, tot één van de kernthema’s van haar werk gemaakt. Als we uit onze comfortzone treden door iets nieuws te beginnen, doorbreken we oude kringlopen van gebeurtenissen, laten we de wereld zien wie we zijn en brengen we onze uniciteit tot uitdrukking.

 

SPIRITUEEL CITAAT 3 OKTOBER, Verhalen verhelderen je bestaan, p. 75

Hannah Arendt hecht veel waarde aan goede verhalen, want van verhalen gaat een veel grotere kracht uit dan van feiten. Ze schrijft dat verhalen betekenis onthullen zonder dat de fout wordt
gemaakt deze te definiëren. Verhalen verhelderen je bestaan en bieden aanknopingspunten om je leven zin en betekenis te geven. Een goed verhaal kan een katalysator zijn voor innerlijke transformatie.

 

SPIRITUEEL CITAAT 4 OKTOBER, Complexe ideeën begrijpen, p. 75

Verhalen zijn te zien als een effectief middel om uiterlijke en innerlijke wijsheden binnen te laten komen in de verdedigde burcht van ons vernauwde menselijke bewustzijn. Ze stimuleren ons om de juiste vragen te stellen en complexe ideeën te begrijpen en te onthouden. Verhalen helpen ons belangrijke dingen te herinneren die we onbewust weten en tot nu toe verwaarloosden.

 

SPIRITUEEL CITAAT 5 OKTOBER, Het pad van inwijding, p. 79

De vertelling over Job gaat ook over de gnostieke weg, over het pad van inwijding in de mysteriën van leven, sterven en herleven, dat vijfduizend jaar geleden al werd uitgedragen in de mythe van de Egyptische god Osiris, en dat waarschijnlijk model heeft gestaan voor het evangelieverhaal over de kruisdood en de opstanding van Jezus.

 

SPIRITUEEL CITAAT 6 OKTOBER, Het universum winnen, p. 80

De leerling van de ziel krijgt onherroepelijk te maken met allerlei uitdagingen die verband houden met het leerlingschap, maar gelukkig zijn die meestal niet zo verschrikkelijk als bij Job. Tegenwind gaat waaien en storm steekt op. Zij die volhouden op de weg van de mysteriën, zullen overwinnen. Ze verliezen hun oude wereld, maar ze winnen het universum.

 

SPIRITUEEL CITAAT 7 OKTOBER, Het Licht zal zegevieren, p. 82

Het is heel verheugend dat de wet van karma bestaat, want die algemene natuurwet bindt alles in het gehele universum samen en stelt het godsplan volkomen veilig. Het goddelijke plan houdt dus eeuwig stand; dwars door alle afwijkende of tegenwerkende invloeden heen zal het zich voltrekken. Hoe sterk de machten van de duisternis ook zijn, het Licht zal zegevieren!

 

SPIRITUEEL CITAAT 8 OKTOBER, een onsterfelijke opstandingslichaam, p. 89

Zodra je rijp bent voor de gnostiek-christelijke inwijdingsweg, word je geplaatst voor een eenvoudige, maar bepaald niet gemakkelijke opgave: innerlijk sterven zodat er een onsterfelijk opstandingslichaam tot stand kan komen. Dit is een bedreiging voor het ego, dat van nature uit is op zelfhandhaving.

 

SPIRITUEEL CITAAT 9 OKTOBER, de weg van de mysteriën, p. 89

In de geschiedenis zien we steeds dat er binnen authentieke spirituele tradities onderscheid wordt gemaakt tussen een grote groep mensen die sympathiek staan tegenover de weg van de
mysteriën en een veel kleinere groep die dat smalle pad van heelwording daadwerkelijk gaat. We zouden ook kunnen spreken over een uiterlijke kerk en een innerlijke kerk.

 

SPIRITUEEL CITAAT 10 OKTOBER, mannelijk en vrouwelijk, p. 90

Alleen in de dimensies van het stoffelijke lichaam en van de persoonlijkheid is er een scheiding tussen de twee seksen. In de dimensie van de persoonlijkheid is die scheiding minder strikt dan
in de dimensie van het fysieke lichaam. Ieder mens beschikt over mannelijke eigenschappen in de vorm van scheppend (yang) en vrouwelijke eigenschappen in de vorm van ontvangend (yin).

 

SPIRITUEEL CITAAT 11 OKTOBER, transfiguratie, p. 91

De gnostiek-christelijke weg gaat veel hoger en dieper dan het in balans brengen van het mannelijke en het vrouwelijke van de dimensie van de persoonlijkheid, omdat het de bedoeling is dat de dimensies van de ziel en van de geest zich gaan uitdrukken in de dimensies van de persoonlijkheid en het stoffelijke lichaam, waardoor er een totale vernieuwing kan plaatsvinden, die transfiguratie wordt genoemd.

 

SPIRITUEEL CITAAT 12 OKTOBER, volmaaktheid van de ziel, p. 97

Je hoeft beslist niet volmaakt te zijn om een spirituele weg te gaan. Het gaan van het pad is het streven naar éénwording met de geest waaruit volmaaktheid zich kan manifesteren in de ziel, in overeenstemming met de opdracht die Jezus geeft aan de ziel van zijn discipelen: ‘Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is.’ (Mattheüs 5:48)

 

SPIRITUEEL CITAAT 13 OKTOBER, huwelijk tussen ziel en geest, p. 98

Het voltrekken van het huwelijk tussen de koningin en de koning of tussen de prinses en de prins, waarover geschreven wordt in de alchemische bruiloft en vele andere verhalen en sprookjes, kunnen we zien als het tot stand komen van de verbinding tussen de ziel en de geest, tussen het vernieuwde bewustzijn en de goddelijke essentie die verbonden is met het godsplan, het Woord of de Vader. Die twee kunnen één worden.

 

SPIRITUEEL CITAAT 14 OKTOBER, drie stadia, p. 100

De drie stadia van steen, water en wijn hebben een universeel karakter en zijn dus terug te vinden in allerlei domeinen en tradities. Daarbij dienen we wel te bedenken dat niet
alle triaden precies op elkaar passen. In de natuur kennen we de stadia van rups, pop en vlinder. In de broodproductie is er sprake van graan, meel en brood.  Water kennen we in de drie aggregatietoestanden van ijs, vloeibaar water en damp.

 

SPIRITUEEL CITAAT 15 OKTOBER, wederkomst van Christus, p. 106

Bij de geestelijke bruiloft word je verenigd met de bruidegom, met de goddelijke Geest in je. Je kunt je voorbereiden op deze geestelijke ontmoeting, op deze wederkomst van Christus in de aurische wolken van je microshemel, maar je weet niet de dag en het uur waarop deze zal plaatsvinden.

 

SPIRITUEEL CITAAT 16 OKTOBER, innerlijke alchemie, p. 111

Het gaan van de weg van de mysteriën wordt ook wel aangeduid als het weven van het het gouden bruiloftskleed en wordt gekarakteriseerd als innerlijke alchemie. Dat is een geconcentreerde werkzaamheid die niets te maken heeft met het vervaardigen van stoffelijk goud, waarop tallozen zich in het verleden vanuit hebzucht hebben gestort.

 

SPIRITUEEL CITAAT 17 OKTOBER, Jung en Newton, p. 113

De befaamde Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) was, evenals Isaac Newton, in het bezit van een uitgebreide bibliotheek met geschriften van alchemisten, kabbalisten en rozenkruisers. Hij bestudeerde ruim tweehonderd alchemistische geschriften en vond zijn concept van het collectieve onbewuste daar grotendeels in bevestigd.

 

SPIRITUEEL CITAAT 18 OKTOBER, Rozenkruisers en het geestelijke goud, p. 113

De klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw hielden zich ook bezig met innerlijke alchemie en waren fervente voorstanders van wetenschap en techniek op basis van onderzoek en ontwikkeling. In hun manifesten distantieerden ze zich echter nadrukkelijk van het goud maken, dat in hun tijd sterk in de belangstelling stond. Zij waren gericht op het geestelijke goud.

 

SPIRITUEEL CITAAT 19 OKTOBER, Het opbreken van het ik, p. 115

De transfiguristische alchemie begint bij het opbreken van het ik. Wat de occulte alchemie als basis gebruikt, wordt door de transfiguristische alchemie volstrekt en onvoorwaardelijk aangetast. Daarom zal de Broederschap het ik niet als leider van het veranderingsproces stellen en nimmer bij het ik aanknopen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 20 OKTOBER, Tijd en geduld, p. 117

Het gaan van het spirituele pad tijd vraagt en daarom ook geduld. In het dagelijkse leven zijn we geneigd om te denken op de korte termijn, omdat we snel resultaten willen bereiken. In onze complexe maatschappij is dat vaak ook nodig om te kunnen leven. Opmerkelijke successen in het gewone leven zijn veelal het resultaat van een aaneenschakeling van heel veel kleine stapjes, die allemaal onverdeelde aandacht krijgen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 21 OKTOBER, Zijn in plaats van doen, p. 118

Op de weg van de mysteriën is het niet de bedoeling dat je een toppresteerder wordt. Als je die ambitie zou hebben, zou dat contra-productief werken omdat zo’n houding voortkomt uit het ego. Op iedere authentieke spirituele weg gaat het meer om ‘zijn’ dan om ‘doen’, maar de paradox is dat je heel wat moet doen en nog veel meer moet laten voordat de bedoelde zijnstoestand is gerealiseerd.

 

SPIRITUEEL CITAAT 22 OKTOBER, Innerlijk begrip ontwikkelen, p. 124

Velen gaan ervan uit dat ze alles direct kunnen begrijpen wanneer het hun wordt verteld, vooral als het gaat om zogeheten verborgen kennis. Die opvatting is onjuist, want het ontwikkelen van
innerlijk begrip en onderscheidingsvermogen vraagt waarneming, beleving, overdenking en tijd.

 

SPIRITUEEL CITAAT 23 OKTOBER, Een gelijkenis is een betekenis-transformator, p. 125

Gelijkenissen zijn welbewust ontworpen om eerst op het gewone niveau van begrijpen opgenomen te worden en tegelijkertijd zodanig in te werken op het bewustzijn dat later een opheffing van het natuurlijke niveau tot een ander niveau van begrijpen en betekenis mogelijk wordt. Vanuit dit gezichtspunt is een gelijkenis een trede tussen een lager en een hoger niveau in de ontwikkeling van het begrijpen, een betekenis-transformator.

 

SPIRITUEEL CITAAT 24 OKTOBER, De grote verstrikker, p. 129

De afgod van het geld en de krachten die daarmee samenhangen, misleiden de mens en kunnen daarom worden gezien als aspecten van de satan of Mara – de grote verstrikker – die er alles aan doet om mensen te laten leven in illusie en begoocheling, zodat ze slaaf blijven van hun begeerten en het goddelijk potentieel niet in hen tot ontwikkeling kan komen. Helaas is de grote verstrikker actief op alle terreinen van het leven.

 

SPIRITUEEL CITAAT 25 OKTOBER,  Ahriman en Lucifer, p. 130

Ahrimanische krachten bevorderen verstoffelijking en misleiden mensen door ervoor te zorgen dat ze gefascineerd worden door onder andere bezit, geld, materialisme, zintuiglijk genot, technologie, media en systemen. Luciferische krachten bevorderen ontstoffelijking en misleiden mensen door ervoor ter zorgen dat ze gefascineerd worden door bijvoorbeeld roem, kunst, pseudo-religie, pseudo-spiritualiteit, mysticisme en occultisme.

 

SPIRITUEEL CITAAT 26 OKTOBER, Misbruik van leringen en symbolen, p. 131

Misleidende krachten maken gebruik van leringen en symbolen uit de universele wijsheidsleer en verdraaien en misbruiken die. In het sprookje van Goethe likken twee zogeheten dwaallichten, symbool voor Lucifer en Ahriman, het goud van de wanden van het huis van de man met de lamp, symbool voor een ingewijde in de gnostieke mysteriën, en gaan op een onverantwoorde manier om met het geestelijke goud.

 

SPIRITUEEL CITAAT 27 OKTOBER, Distantiëren van de spiegelsfeer, p. 136

Leerlingen van de ziel dienen zich te distantiëren van de spiegelsfeer, van de verontreinigde astrale gebieden, want dat is een voorwaarde voor het werkzaam worden en blijven van de geestvonk, voor het open bloeien van de roos in het hart. We kunnen leren van de rijke beeldenschat in de reine astrale wereld van de concrete oertypen, de hal van lering, maar het is niet de bedoeling dat het daarbij blijft.

 

SPIRITUEEL CITAAT 28 OKTOBER, De reine mentale wereld, p. 136

Als mensheid staan we voor de opdracht om te gaan leven vanuit gebieden die uitstijgen boven de spiegelsfeer. We zijn geroepen om de hoge rede te dienen en binnen te gaan in de hal van
wijsheid: de reine mentale wereld van de abstracte oertypen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 29 OKTOBER, Bewust zijn van je levenseinde, p. 141

Wanneer je je steeds bewust bent van je eigen sterfelijkheid, kun je ontdekken wat je echt belangrijk vindt en daar aandacht aan besteden. Het is verleidelijk om de gedachte aan je levenseinde te verdringen, omdat het ongemakkelijk voelt en je graag nog zoveel mogelijk wilt genieten van de tijd die je nog geschonken is. Je leeft  dan misschien vanuit het levensmotto ‘pluk de dag’ of ‘carpe diem’.

 

SPIRITUEEL CITAAT 30 OKTOBER, Innerlijk los komen, p. 145

Gehechtheden die samenhangen met Gezelschap, Familie en Bezit, kunnen behoorlijke barrières zijn op de gnostiek-christelijke weg. Daarom dient de leerling van de ziel, gesymboliseerd door Elckerlyc, daarvan innerlijk los te komen zonder de daarmee verbonden verantwoordelijkheden te verzaken. Pas na die zuiveringen ervaart Elckerlyc iets van Deugd, een nog nietig schijnsel van de pas ontwaakte geestvonk.

 

SPIRITUEEL CITAAT 31 OKTOBER, Trouw zijn aan het innerlijke, p. 149

Op het pad van de leerling van de ziel gaat het primair om trouw zijn aan het diepste innerlijk, dat zich steeds sterker wil openbaren en om groeien vanuit een zich steeds uitbreidend innerlijk weten. Op basis van die Deugd en die Kennis, die voortvloeien uit de ontwaakte geestvonk, kunnen krachten worden aangetrokken die de transfiguratie voltrekken.

 

SPIRITUEEL CITAAT 1 NOVEMBER,  zelfautoriteit op de mysterieweg, p. 152

Het scheuren van het voorhangsel in de tempel op het moment van het sterven van Jezus is symbool voor het gegeven dat de mens voortgaan zonder directe begeleiding van priesters de mysterieweg in zelfautoriteit kan gaan, de weg van het kruis naar het eeuwig thuis.

 

SPIRITUEEL CITAAT 2 NOVEMBER,  gematerialiseerd opstandingslichaam, p. 153

Kerkvaders in de tweede en derde eeuw gaven nog wel ruimte aan een geloof in een gematerialiseerde gestalte van Jezus, waarbij zijn opstandingslichaam zich verdichtte tot de vorm van zijn fysieke lichaam voor zijn dood en hij zich lijfelijk kon manifesteren aan zijn discipelen. Een opstanding in ‘het oude vlees’ vonden ze een onzinnige gedachte.

 

SPIRITUEEL CITAAT 3 NOVEMBER,  belemmering voor ontwikkeling, p. 153

Uit historisch onderzoek blijkt dat de leerstelling van het zoenoffer, waarop het uiterlijke christendom zich grotendeels baseert, niet terug te voeren is op de leringen van Jezus en het vroegste christendom. Dit dogma, dat leert dat Jezus door zijn kruisdood alle schulden van de mensheid op zich heeft genomen en dat ieder mens die dat gelooft, behouden blijft, is zeker waardevol geweest in de geschiedenis, maar kan nu een belemmering zijn voor verdere ontwikkeling van de mensheid.

 

SPIRITUEEL CITAAT 4 NOVEMBER,  vrij komen van het wiel, p. 153

Zaligheid, behoudenis en redding verwijzen niet naar het ontsnappen aan het verloren gaan in de hel en daar eeuwig branden, maar op het innerlijk vrij komen van het wiel van geboorte en dood. Het is de opstanding van de mens van de grootheid uit het graf van de natuur, waarvan de evangeliën getuigen en die wordt verbeeld in arcanum 20 van de hermetische tarot.

 

SPIRITUEEL CITAAT 5 NOVEMBER, De tweevoudigheid van de mens, p. 161

De meeste mensen zijn zich er nog niet van bewust dat zij zijn als de Egyptische sfinx: half dier en half mens. Met die doorleefde kennis over de tweevoudigheid van de mens – een sterfelijke persoonlijkheid die leeft in een onsterfelijke microkosmos – is de betekenis van vele klassieke spirituele teksten te ontsluieren.

 

SPIRITUEEL CITAAT 6 NOVEMBER, Het Rozenkruis en de Lutherroos, p. 167

Maarten Luther (1483-1546) is één van de kerkhervormers die het rotsachtige veld met distels hebben omgevormd tot een vruchtbare en bewerkbare akker, waarin het zaad van het uiterlijke christendom kan uitgroeien tot de oogst van het innerlijke christendom van het Rozenkruis. Het Rozenkruis is als kiem al zichtbaar in de Lutherroos of het Lutherzegel.

 

SPIRITUEEL CITAAT 7 NOVEMBER, Aanschouwing en overdenking, p. 170

Het veelluik ‘Het lam Gods’ in de kathedraal van Gent, die gewijd was aan Johannes, werd alleen tijdens feestdagen geopend. Dan konden de kerkgangers een blik slaan in de kleurrijke mysteriën van geboorte, leven en dood, vergelijkbaar met de wijze waarop mysterieleerlingen in de lang geleden vernietigde tempel van Memphis in Egypte door aanschouwing en overdenking van 22 schilderingen kwamen tot innerlijke kennis.

 

SPIRITUEEL CITAAT 8 NOVEMBER, De wedergeboren drievoudige mens, p. 171

Vanuit de hemel regeert de drievoudige mens, die is wedergeboren uit water en geest volgens de goddelijke wil, de goddelijke wijsheid en de goddelijke werkzaamheid. Op het veelluik worden ze voorgesteld als Jezus, Maria en Johannes de Doper. Zij staan voor de geest, de ziel en de vernieuwde persoonlijkheid, die vanuit de krachten van de hemel werken op aarde. In de oude Egyptische mysteriën worden ze aangeduid als Osiris, Isis en Horus.

 

SPIRITUEEL CITAAT 9 NOVEMBER, De vier werelden, p. 174

De vier kleinere panelen aan de onderkant van ‘Het lam Gods’ staan van links
naar rechts bekend als de rechtvaardige rechters, de ridders van Christus, de heremieten en de pelgrims. Zij corresponderen met respectievelijk de zintuiglijke wereld, de astrale wereld, de mentale wereld en de geestelijke wereld. In de tarot worden deze werelden aangeduid met achtereenvolgens munten, zwaarden, bekers en staven.  De mens op de weg van regeneratie, van herschepping, wordt geleidelijk werkzaam in al die vier werelden.

 

SPIRITUEEL CITAAT 10 NOVEMBER, Een grote menigte, p. 175

Gelukkig is er een grote menigte, een schare die niemand tellen kan uit alle naties, stammen en volken en talen uit de vier hoeken van de aarde die staat vóór de troon en vóór het Lam. Die mensen luisteren naar de gezangen en de muziek van de engelen. Tezamen vormen zij de nieuwe aarde van het lichaam van Christus waarin vier ambten worden onderscheiden: apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraren.

 

SPIRITUEEL CITAAT 11 NOVEMBER, Hermes is de oerbron, p. 176

Hermes is de oerbron.
Nadat zovele beschadigingen aan het menselijk geslacht zijn toegebracht, vloei ik,
naar goddelijk raadsbesluit als genezing-brengende artsenij hier uit.
Wie kan, drinke uit mij.
Wie wil reinige zich in mij.
Wie durft storte zich in mijn diepten.
Drink, broeders en zusters en leef.