De opgang tot de kerstnacht – een hoofdstuk uit ‘De gnosis in actuele openbaring’ van J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

De eerste druk van het boek ‘De Gnosis is actuele openbaring’ verscheen in 1955. Het is samengesteld uit bewerkte toespraken die Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) heeft gehouden voor de toenmalige leerlingen van de School van het Rozenkruis in de tempel van het conferentiecentrum Renova in Bilthoven in 1953 en 1954. Wat hij toen voorzag, is nu voor een belangrijk deel gerealiseerd en voltrekt zich nu. De Gnosis in actuele openbaring is deel 2 van de 6-delige Renova-bibliotheek.Hieronder volgt het hoofdstuk ‘De opgang tot de kerstnacht’, dat hierboven kan worden beluisterd. 

In de Fama Fraternitatis wordt verhaald van een zekere broeder N.N. die, na zijn leerlingtijd goed volbracht te hebben en vol verlangen zijnde de opdracht van het pad te vervullen, voornemens was op reis te gaan, waartoe hij op voldoende wijze door Fortuna in staat was gesteld. Doch alvorens deze grote reis aan te vangen, dacht het hem, als een goede bouwer, noodzakelijk enige veranderingen aan zijn bouwstuk aan te brengen, teneinde het te verbeteren.

Gedurende deze vernieuwingsarbeid vond hij een gedenktafel, van brons gegoten, waarin verschillende belangrijke namen waren gegraveerd. Toen broeder N.N. deze vondst wilde overbrengen naar een geschikter bewaarplaats en de tafel daartoe van zijn plaats verwijderde, werd een deel van een dunne muur meegenomen en kwam op deze wijze, onverwacht en tot zijn grote vreugde, een deur te voorschijn, de deur van de grafkelder van C.R.C., waarop met grote letters was geschreven: ‘Na 120 jaren zal ik opengaan.’

Uit dit citaat blijkt dat de graftempel van Christiaan Rozenkruis, zoal niet vergeten, dan toch geheel als bezit verloren was gegaan. Er was omheen en overheen gebouwd, en de broeders die het Rozenkruis wilden volgen, konden zelfs niet meer vermoeden in welke richting de graftempel te vinden was. Zij waren alleszins bereid en gericht, als gnostiek-gevoelige mensen die de roep kunnen horen en trachten erop te reageren; doch overigens waren zij onkundig. Tot het grote wonder zich in hun leven voltrok en zij het fraaie, edele, ongeschonden lichaam van hun Vader, broeder Christiaan Rozenkruis, vonden, in vol ornaat, in een graftempel zo goed en zo volkomen, dat het hun stoutste verwachtingen overtrof.

Wellicht zult u verstaan dat deze wonderlijke oude geschiedenis, die zo sprookjesachtig klinkt, feitelijk ons aller moderne ervaring is. Had u het ooit voor mogelijk gehouden de graftempel van Christiaan Rozenkruis, evenals de broeders uit het verleden, zélf te mogen betreden, als deelhebbers ener volkomen gelijke groep? De graftempel van Christiaan Rozenkruis is een volkomen toebereid zevenvoudig magnetisch veld, een nieuw levensveld. Wie dit nieuwe veld betreedt vindt daar onder meer het lichaam van broeder Christiaan Rozenkruis, in vol ornaat en in ongeschonden toestand. Dit betekent dat wij in deze graftempel tot in de fijnste onderdelen het prototype aantreffen van de nieuwe mens, die binnen het nieuwe magnetische lichaam moet worden opgebouwd, op basis van de graankorrel Jesu, die in het hart van iedere leerling gezaaid is.

Het is duidelijk dat iedere leerling die in het magnetische lichaam is opgenomen tot iets nieuws geboren is: hij is geboren uit God, uit de Gnosis, in het nieuwe lichaam des heils. Iets in hem en van hem moet nu sterven, namelijk de oude natuurstaat. Daartoe dient hij in Jezus de Heer onder te gaan, om gelijktijdig, naar de nieuwe mens, te worden wedergeboren uit de Heilige Geest. Welk een onvergelijkelijk voorrecht dit heerlijkste kerstgeschenk te mogen ontvangen dat ooit aan enig mensenkind kan worden geschonken: met de anderen als groepsverbondenen te mogen staan in het nieuwe magnetische lichaam van de moderne Geestesschool, het levende lichaam Christi tot vrijmaking.

Wij zeiden reeds dat er door de fundamentele aanraking van de Gnosis in allen die positief reageren een vermogen wordt vrijgemaakt. Dit vermogen is de eerste uitstorting van de Heilige Geest, de eerste duidelijke manifestatie van de Trooster. Het heeft betrekking op een bloedsbezit, op een zielevermogen, in nameloze liefde aan de sterfelijke ziel geschonken om haar wedergeboorte te
kunnen voltrekken.

Dit vermogen is gelijk aan datgene wat, naar het evangelische verhaal, aan Maria geschonken werd. Er staat dat zij overschaduwd werd door de Heilige Geest, opdat het kind Jezus uit haar geboren zou kunnen worden. Zij ontving een vermogen tot levensvernieuwing. Toen deze geboorte dan ook een feit werd, verscheen er een onaards licht en het streek over de nachtelijke landouwen als een zegening; tegelijkertijd klonk engelengezang, als een goddelijke symfonie.

Zo bleek hoe het primaire vermogen, als eerste Godsgeschenk, zich bewees in licht en geluid. Staande in het nieuwe lichaam des heils worden alle groepsverbondenen in staat gesteld het vermogen tot wedergeboorte te realiseren, opdat ook in hun ziel het onaardse herscheppende licht zich zal bewijzen.

Als wij in de juiste gerichtheid onze Kerstnacht tegemoettreden, zal ook voor ons de deur geopend zijn tot de graftempel van C.R.C. Boven deze deur staat geschreven: ‘Na 120 jaren zal ik opengaan.’ Hierin hebben wij te lezen:

In de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, na dertig jaren van gestaag worstelen en werken in de kracht der Drie-eenheid zal ik opengaan; na dertig jaren kan de nieuwe groep – zo gestreden hebbend – het levende magnetische lichaam van de Gnosis binnengaan. Onze dertig jaren zijn voleind. Het werk van voorbereiding is volbracht. Nu zal het eeuwige Kerstfeest aanvangen.

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING