Spirituele citaten voor mei, 31 dagelijkse gedachten uit het boek ‘Spirituele Pasen en Pinksteren’

Citaten Pasen en Pinksteren boek.031

SPIRITUEEL CITAAT 1 MEI: ER WORDT ONAFGEBROKEN GEWERKT, p. 158

Sinds het inzetten van ‘de val’ wordt er vanuit de hemelse hiërarchieën onafgebroken gewerkt om de gevallen, slapende mensen te wekken en ze in staat te stellen hun hemelse lichaam weer op te bouwen. Zij ontvangen daartoe een tijdelijke plaatsvervanger: de sterfelijke mens.  Alleen daarmee kunnen ze terugkeren naar de Hof van Eden om daar hun plaatsen weer in te nemen als brug tussen Schepper en schepping.

SPIRITUEEL CITAAT 2 MEI: IN HET BELANG VAN DE WERELD, p. 121

Aan de uiterlijke mens, de mens die met al zijn zintuigen en vermogens aan deze materiële wereld gebonden is, wordt een innerlijk waarnemen geboden, een zicht op een andere wereld. In hoofdstuk 91 van Het evangelie van de heilige twaalven zegt Jezus tot zijn discipelen: Het koninkrijk van de hemelen is in u. Maar de tijd komt dat wat binnen is, in het belang van de wereld buiten geopenbaard zal worden.

SPIRITUEEL CITAAT 3 MEI: HET INNERLIJKE CHRISTENDOM, p. 122

Het innerlijke christendom is altijd aanwezig geweest, als een stroom van licht die onlosmakelijk verbonden is met het uiterlijke christendom. Soms trad het krachtig op de voorgrond en werd het zichtbaar in mensen of groepen. Veel vaker vloeide de innerlijke stroom van licht op de achtergrond of in het verborgene door de historie. Maar altijd in mensenharten, -hoofden en -handen.

SPIRITUEEL CITAAT 4 MEI: GEEN BLOED VERGIETEN, p. 58

In het begin gaf God iedereen de vruchten van de bomen, de zaden en de kruiden tot voedsel. Die mensen echter die zichzelf meer liefhadden dan God of hun medeschepsels, werden ontaard en veroorzaakten ziekten in hun lichamen terwijl zij de aarde met lust en geweld vervulden. Niet door het vergieten van onschuldig bloed maar door het leiden van een rechtschapen leven zult u de goddelijke vrede vinden.

SPIRITUEEL CITAAT 5 MEI: DE WEG TOT BEVRIJDING GAAN, p. 31

Nu, in onze tijd, waar vooralsnog veel ruimte is voor ieders eigen levensovertuiging, kunnen we de gnostiek-christelijke weg tot bevrijding openlijk en met gelijkgezinden gaan. Ieder mens die de eerste aarzelende schrede zet op dit pad zal de onzichtbare hulp ontvangen van allen die deze weg vóór hem zijn gegaan.

SPIRITUEEL CITAAT 6 MEI: HET CHRISTENDOM ALS MYSTERIESCHOOL, p. 122

Het oerchristendom had het karakter van een mysterieschool. In een mysterieschool  worden de leerlingen op een weg van innerlijke bewustwording en zelfkennis tot volkomen levensvernieuwing begeleid. Iemand die zo’n inwijdingsweg gaat, wordt een totaal ander mens. Niveaus en dimensies in het menselijke microkosmische stelsel die lang slapend zijn geweest, ontwaken en komen geleidelijk tot ontwikkeling.

SPIRITUEEL CITAAT 7 MEI: DE ZEVEN STRALEN VAN DE ZEVENGEEST, p. 134

Als iets zich manifesteert, is die manifestatie altijd zevenvoudig. In Het evangelie van de heilige twaalven komt het getal zeven veel voor. De zeven kwaliteiten worden ook wel in verband gebracht met zeven planeten, de zeven kleuren van de regenboog, de zeven tonen van het octaaf, de zeven chakra’s of krachtcentra van de persoonlijkheid en de zeven stralen van de Zevengeest.

SPIRITUEEL CITAAT 8 MEI: HET KONINKRIJK VAN DE ZIEL, p. 124

Het koninkrijk van de ziel is een helend energieveld met een hogere frequentie dan dat van het aardeveld, maar dat niet met de gewone zintuigen of verlengstukken daarvan kan worden waargenomen.  Het is echter volkomen bereikbaar via de innerlijke weg, de koninklijke weg. Het bevindt zich onvindbaar voor de zintuigen symbolisch midden in Egypte, in de wereld van de zintuigen. De rozenkruisers uit de zeventiende eeuw spraken over het tehuis van de heilige geest.

SPIRITUEEL CITAAT 9 MEI: NEGEN HIËRARCHIEËN, p. 131

In diverse gnostieke tradities wordt geleerd dat in ons universum negen hiërarchieën van geestelijke wezens, ook wel engelenscharen genoemd, liefdevol werken aan de uitvoering van het goddelijke scheppingsplan. Onder de naam Dionysius is een verhandeling over deze hemelse hiërarchieën geschreven die genoemd worden Serafijnen, Cherubijnen, Tronen, Krachten, Heerschappijen, Overheden, Vorstendommen, Aartsengelen en Engelen.

SPIRITUEEL CITAAT 10 MEI: DE TIENDE HIËRARCHIE, p. 145

De nieuwe mens heeft deel aan de eeuwigheid, een goddelijke dimensie buiten ruimte en tijd, en is in die zin als de engelen van God. Maar hij is geen engel, en zal dat ook niet worden. Hij is dan werkelijk Mens met een hoofdletter omdat hij deel uitmaakt van de tiende hiërarchie, en daardoor een onmisbare schakel vormt voor de uitvoering van het goddelijke scheppingsplan. Hij is een levende verbinding tussen eeuwigheid en tijd.

SPIRITUEEL CITAAT 11 MEI: EEN GROOTS GODDELIJK PLAN, p. 130

Er is een groots goddelijk plan dat in ons universum wordt uitgevoerd; in de ons bekende wereld van tijd, ruimte en materie, maar vooral ook in werelden, dimensies en sferen waar we ons geen enkele voorstelling van kunnen maken. We zijn er ons nog maar beperkt van bewust dat de mens in essentie een geestelijk wezen is dat verbonden is met de goddelijke wereld. Toch zijn we geen dualiteit, maar een levende, dynamische drie-eenheid dankzij onze ziel.

SPIRITUEEL CITAAT 12 MEI: TWAALF PAAR HERSENZENUWEN, p. 214

De discipelen en apostelen symboliseren de twaalf paar hersenzenuwen die de gehele lichaamsgestalte van de mens besturen. Op het spirituele pad worden zij voortdurend onderricht door Jezus en zo op hun nieuwe taak voorbereid. Waar zij vóór de hemelvaart door Jezus, de innerlijke lichtkracht, worden geleid, zijn ze nadien de dragers geworden van een nog hogere kracht: de vuurkracht van de geest.

SPIRITUEEL CITAAT 13 MEI: DE WAARHEID VAN NU LOSLATEN VOOR DE HOGERE WAARHEID VAN MORGEN, p. 221

Weest trouw aan het Licht dat u bezit, totdat u een hoger Licht gegeven wordt. Zoekt meer Licht en u zult het overvloedig verkrijgen; rust niet totdat u het gevonden hebt. De waarheid van nu zult u loslaten voor de hogere waarheid van morgen. Streeft naar de vervolmaking. Wie de heilige wet volgen die ik gegeven heb, zullen hun zielen redden, hoe verschillend zij ook de waarheden die ik gegeven heb mogen uitleggen.

SPIRITUEEL CITAAT 13 MEI: EEN HOGERE KRACHT DIE REINIGT, p. 133

Geen enkele mens, hoe strevend ook, kan zichzelf reinigen van zichzelf. Er is altijd een hogere kracht nodig die het proces voltrekt. Richt je daarom steeds weer naar je innerlijke metgezel. Een mens van Galilea, een omgewende mens, tracht de hand van de helpende, zevenvoudig reinigende kracht zoveel mogelijk ruim baan te geven, zoals Hercules het water door de Augiasstal liet stromen. Stap voor stap gaat dan de reiniging voort en krijgt tegelijkertijd het nieuwe lichaam steeds meer gestalte in de mens.

SPIRITUEEL CITAAT 14 MEI: DE MOEDER, DE BRUID, EN DE DOCHTER, p. 207

Wij geloven in een heer, onze vrouwe, de volmaakt heilige Christus: God voortgebracht uit God, Licht voortgebracht uit Licht; onze heer, de vader, de bruidegom en de zoon. Onze vrouwe, de moeder, de bruid en de dochter. Drie emanaties in een ongedeelde essentie: een tweevoudige drie-eenheid. Dat God geopenbaard mag worden als de vader, de bruidegom en de zoon van iedere ziel, en dat iedere ziel volmaakt mag worden als de moeder, de bruid en de dochter van God.

SPIRITUEEL CITAAT 15 MEI: VAN ZAADJE TOT BOOM, p. 134

Het hemelse koninkrijk is als een klein zaadje dat iemand in het veld zaait, maar wanneer het gegroeid is wordt het een grote boom die zijn takken ver in het rond uitstrekt. Deze schieten op hun beurt weer wortel en groeien omhoog tot het gehele veld door de boom bedekt is, zodat de vogels zich nestelen in de takken en de schepselen van de aarde onder hem beschutting vinden.

SPIRITUEEL CITAAT 16 MEI: EEN MANIFESTATIE VAN HET GODDELIJKE, p. 135

Een aspect van innerlijke reiniging is dat de sluiers van het bewustzijn worden opgetrokken, dat we alles en allen leren zien als een manifestatie van het goddelijke, dwars door de onvolkomenheden heen. Dat is de hoogste vorm van respect.  Het woord respect bestaat uit de Latijnse woorden ‘re’ en ‘spectare’ en betekent letterlijk opnieuw kijken. Dat is: het goddelijke, dat in alles en allen aanwezig is, liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand.

SPIRITUEEL CITAAT 17 MEI: HET LEVEN IN EENHEID, p. 132

Als het erom gaat het leven in eenheid toe te passen in het dagelijkse leven, voelen we ons vaak hopeloos falen. Hoe onvolmaakt we ons ook voelen, hoe vertwijfeld we ook raken als we merken dat we meestal datgene doen wat we eigenlijk niet willen, toch kunnen we ons altijd richten naar de ziel, de bemiddelaar.

SPIRITUEEL CITAAT 18 MEI: LIJDEN WERKT LOUTEREND, p. 144

Lijden heeft, zeker op de lange termijn, een louterende werking op de mens. Het maakt hem nederiger, milder, wijzer en meer open voor andere perspectieven. Het zou een grote misvatting zijn te menen dat een ellendig leven een voorwaarde zou zijn, want, de metgezellen op de gnostieke weg zijn een sprankelende blijheid en de vreugde van het innerlijke leven, dwars door alle uiterlijke moeilijkheden heen.

SPIRITUEEL CITAAT 19 MEI: VEEL ERVARINGEN DOORMAKEN, p. 139

Zalig zijn zij die veel ervaringen doormaken, want zij zullen door lijden volmaakt worden; zij zullen als de engelen Gods in de hemel worden en zullen niet meer sterven, noch zullen zij nog eens geboren worden, want geboorte en dood hebben geen macht meer over hen. Zij die geleden en overwonnen hebben, zullen zuilen worden in de tempel van God en zij zullen niet meer uitgaan.

SPIRITUEEL CITAAT 20 MEI: KIEZEN BETEKENT OFFEREN, p. 142

Aan de mensheid is vrijheid van keuze geschonken. Een bijzonder geschenk.  We moeten kiezen. Maar kiezen houdt ook zelfbeperking in, kiezen betekent tegelijkertijd offeren; want door voor iets te kiezen sluiten we tegelijkertijd alle andere mogelijkheden uit.  Als we een keuze maken en volgen, offeren we al het andere op. Kiezen is niet altijd gemakkelijk, ook niet als er in ons een verlangen is om de innerlijke mens in onszelf te laten ontwaken en te laten groeien.

SPIRITUEEL CITAAT 21 MEI: HET LICHT DER WERELD, p. 169

U bent het licht der wereld. Een stad die op een berg gebouwd is, kan niet verborgen zijn. Men steekt ook geen kaars aan en zet deze onder een korenmaat, maar men zet haar op een kandelaar. Dan geeft deze licht aan allen die in het huis zijn. Laat aldus uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede daden mogen zien en uw vader-moeder die in de hemel verblijft, verheerlijken.

SPIRITUEEL CITAAT 22 MEI: DE HEILIGE WIJSHEID, p. 200

Het woord dat u hoort is niet het mijne, maar dat van de al-vader-moeder die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tegen u gezegd omdat ik nog bij u ben. Maar de trooster, die mijn moeder is, de heilige wijsheid, die de vader in mijn naam zal overbrengen, zal u in alle dingen onderrichten en u alles in herinnering brengen wat ik tot u gesproken heb.  Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u; ik geef hem u echter niet zoals de wereld hem geeft.

SPIRITUEEL CITAAT 23 MEI: GEEF OM NIET, p. 199

Zalft en geneest de zieken, geneest de melaatsen, wekt de doden op en werpt de duivels uit. U hebt om niet ontvangen; geeft om niet.  Weest wijs als de slangen en argeloos als de duiven. Weest onschuldig en onbezoedeld. Er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden en niets verborgen wat niet bekend zal worden.  Wat ik u in het duister zeg, spreekt dat als de tijd aanbreekt uit in het licht, en wat u hoort met het oor, predikt dat vanaf de daken van de huizen.

SPIRITUEEL CITAAT 24 MEI: DE WAARHEID ZAL GEOPENBAARD WORDEN, p. 192

De meningen van de mensen zullen in de plaats van mijn leringen gesteld worden en in mijn naam zal onderwezen worden wat ik nooit heb onderwezen, en zij zullen in hun tradities veel vertroebelen van wat ik hun geleerd heb. Maar weest welgemoed, want de tijd zal komen dat de waarheid die zij verborgen hadden, geopenbaard zal worden. Dan zal het Licht schijnen en de duisternis voorbijgaan.

SPIRITUEEL CITAAT 25 MEI: UIT HET GEZICHT VERDWIJNEN, p. 193

‘Wacht te Jeruzalem en blijft in gebed en na zeven dagen zult u kracht uit de hoge ontvangen en de belofte van de heilige geest zal u aanraken en u zult van Jeruzalem naar alle stammen van Israël en naar de verste delen van de aarde gaan.’ Na dit gezegd te hebben hief hij zijn zuivere en heilige handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende ging hij van hen weg en een wolk, stralend als de zon nam hem op en hij verdween uit hun gezicht.

SPIRITUEEL CITAAT 26 MEI: LICHTBOODSCHAPPERS ZIJN AFGEZANTEN, p. 213

Lichtboodschappers zijn afgezanten die vanuit de goddelijke wereld op aarde incarneren. Zij hebben de opdracht van de universele broederschap aanvaard om de mensheid bij te staan op haar weg van duisternis naar licht. Zij verzamelen gelijkgerichte mensen om zich heen om de gnostieke spirituele weg met gebundelde kracht te gaan. Ze ontwikkelen leringen en werkwijzen die aansluiten bij de cultuur en de omstandigheden waarin ze werken.

SPIRITUEEL CITAAT 27 MEI: LEER EN LEVEN ALS SPIJS EN DRANK, p. 71

Zoals in het natuurlijke, zo ook in het geestelijke. Mijn leer en mijn leven zullen spijs en drank voor u zijn, het brood van het leven en de wijn van de verlossing. Zoals het koren en de druiven omgezet worden in vlees en bloed, moeten uw natuurlijke zielen in geestelijke zielen omgezet worden. Streef naar de omzetting van het natuurlijke in het geestelijke.

SPIRITUEEL CITAAT 28 MEI: ZADEN MET EEN CHRISTELIJKE SIGNATUUR, p. 123

De zaden met een christelijke signatuur die in het verleden zijn gezaaid, kunnen nu in miljoenen mensen ontkiemen en uitgroeien tot krachtige bomen die vruchten dragen: de vruchten van de geest. De apostel Paulus benoemt die vruchten in zijn brief aan de Galaten als: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

SPIRITUEEL CITAAT 29 MEI: VOLKOMEN EENHEID, p. 132

Het wezen van de ziel is eenheid, vrijheid en liefde. Fundamenteel is alles met alles verbonden, op alle gebieden van stof en geest is er volkomen eenheid. Het is slechts het gesluierde en op zelfbehoud gerichte menselijke bewustzijn dat de eenheid niet waarneemt en in strijd vervalt.

SPIRITUEEL CITAAT 30 MEI: DE NIEUWE MENS, p. 145

De nieuwe mens heeft deel aan de eeuwigheid, een goddelijke dimensie buiten ruimte en tijd, en is in die zin als de engelen van God. Maar hij is geen engel, en zal dat ook niet worden. Hij is dan werkelijk Mens met een hoofdletter omdat hij deel uitmaakt van de tiende hiërarchie, en daardoor een onmisbare schakel vormt voor de uitvoering van het goddelijke scheppingsplan. Hij is een levende verbinding tussen eeuwigheid en tijd.

SPIRITUEEL CITAAT 31 MEI: VERLANGEN NAAR WAARACHTIG LEVEN, p. 159

De mens in wie de kennis van goed en kwaad tot een volheid is gekomen, ervaart vooral een diep verlangen naar heelheid, diepgang en waarachtig leven. Dit nieuwe verlangen welt op uit de geestvonk en kan het innerlijke bewustzijn verheffen tot de hoogte van het ware leven van de Mens. Wanneer de persoonlijkheid dat nieuwe hogere verlangen brandend houdt en de impulsen van de ziel door vele weerstanden heen volgt, verandert zij.

SPIRITUEEL CITAAT 1 JUNI: HET LICHT WEERSPIEGELEN, p. 170

Het goddelijke licht is een onaards licht, een kracht met de hoogste vibratie in dit universum. Om dat licht in de wereld te kunnen weerspiegelen is een vrome en moreel hoogstaande levenswijze niet voldoende; een volwaardige gnostieke lichtspiegel vraagt vernieuwing naar geest, ziel en lichaam. De sterfelijke viervoudig gemanifesteerde lichaamsgestalte van de zevenvoudige mens is het scheepje, waarmee de stormachtige levenszee wordt bevaren.

SPIRITUEEL CITAAT 2 JUNI: DE TRANSFIGURATIE ALS GEVOLG, p. 186

Ware spiritualiteit heeft altijd betrekking op de dimensie van de ziel. De zielegestalte, het opstandingslichaam, is vooralsnog voor de mens de hoogst bereikbare staat. Maar daarin liggen wel alle mogelijkheden tot begrip van, liefde voor en dienstbaarheid aan het goddelijke besloten. De verandering van de zevenvoudige persoonlijkheid, de transfiguratie, is als het ware een logisch en natuurlijk gevolg of bijwerking van dat proces.

SPIRITUEEL CITAAT 3 JUNI: ADEMEN IN DE KRACHTEN VAN DE GEEST, p. 200

De vernieuwde lichaamsgestalte moet worden losgemaakt van de sterfelijke mens zodat deze ‘geboren’ kan worden in haar natuurlijke gebied, het koninkrijk van de ziel. Daarom moet Jezus ‘ten hemel varen’, zich terugtrekken in het goddelijke gebied.  Want alleen dan kan de Mens weer zelf gaan ademen in de krachten van de geest en zo het vermogen van de heilige geest, de trooster, vrij maken voor allen die daar open voor staan.

SPIRITUEEL CITAAT 4 JUNI: DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN, p. 214

De heilige geest komt een individu of een groep niet zomaar aanwaaien. Die moet heel bewust worden ontvangen en gedynamiseerd. Daarom staat er in het Pinksterverhaal dat ongeveer honderdtwintig discipelen samen in gebed gingen en verzochten om bescherming. Bidden in gnostieke zin is niet vragen om persoonlijke voordelen en individuele verlossing, maar
een intens innerlijk gericht zijn op de verticale dimensie.