27 Citaten uit spirituele teksten, beschouwingen en essays van ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood’

BESTEL MYSTERIËN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

Citaat uit spirituele tekst 1
Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden.

Citaat uit spirituele tekst 2
Hoe meer de Egyptenaren het volk Israël echter onderdrukte, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten.
De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen, en door allerlei werk op het veld: al hun werk, waarmee zij hen moesten dienen, met harde hand.

Citaat uit spirituele tekst 3
Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen.
Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind.

Citaat uit spirituele tekst 4
Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen; de naam van de Heer zij geloofd! In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe.

Citaat uit spirituele tekst 5
Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Citaat uit spirituele tekst 6
En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.

Citaat uit spirituele tekst 7
Wie trouw is in het minste,
is ook in het grote trouw.
En wie onrechtvaardig is in het minste,
is ook in het grote onrechtvaardig.
Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon
niet trouw bent geweest,
wie zal u het ware toevertrouwen?

Citaat uit spirituele tekst 8
Het vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en het sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer het vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en het sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

Citaat uit spirituele tekst 9
God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En hij die op de troon zat, zei: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

Citaat uit beschouwing 1
Jouw leven in het hier en nu op moeder aarde is enorm belangrijk. Je leeft hier om voorbereidingen te treffen voor innerlijke doorbraken, zodat het geestelijke licht steeds dieper in je kan doordringen en je doet ervaren dat je een essentieel onderdeel bent van een machtig goddelijk plan dat zich voltrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat je diepste wezen deel uitmaakt van een hemelse symfonie, van een kosmische dans en van een stralende vreugde.

Citaat uit beschouwing 2
Gelukkig incarneren er van tijd tot tijd grote zielen op aarde met de opdracht om namens de universele Broederschap te getuigen van het licht. Zij maken mensen die daarvoor rijp zijn en hongeren en dorsten naar het verloren paradijs, bewust van hun gevallen staat van zijn, en voorzien hen van leringen, werkwijzen en krachten waardoor zij in de meest uitgebreide zin van het woord kunnen worden geheeld.

Citaat uit beschouwing 3
In de maatschappij zijn allerlei krachten actief die je willen doen geloven dat je vrij bent, dat je recht hebt op een heerlijk leven in overvloed en dat jij zelf bepaalt wat je in je leven manifesteert en wat niet. Tegelijkertijd zijn die krachten erop uit om de levensenergie van hun slachtoffers op te zuigen zodat ze onbewust slaaf blijven en de grote illusies en begoochelingen in stand houden zodat het niet in hen opkomt om te gaan zoeken naar de zin van hun bestaan.

Citaat uit beschouwing 4
De vertelling over Job gaat ook over de gnostieke weg, over het pad van inwijding in de mysteriën van leven, sterven en herleven, dat vijfduizend jaar geleden al werd uitgedragen in de mythe van de Egyptische god Osiris, en dat waarschijnlijk model heeft gestaan voor het evangelieverhaal over de kruisdood en de opstanding van Jezus.

Citaat uit beschouwing 5
Het voltrekken van het huwelijk tussen de koningin en de koning of tussen de prinses en de prins, waarover geschreven wordt in de alchemische bruiloft en vele andere verhalen en sprookjes, kunnen we zien als het tot stand komen van de verbinding tussen de ziel en de geest, tussen het vernieuwde bewustzijn en de goddelijke essentie die verbonden is met het godsplan, het Woord of de Vader. Die twee kunnen één worden.

Citaat uit beschouwing 6
Het gaan van het spirituele pad vraagt tijd en daarom ook geduld. In het dagelijkse leven zijn we geneigd om te denken op de korte termijn, omdat we snel resultaten willen bereiken. In onze complexe maatschappij is dat vaak ook nodig om te kunnen leven. Opmerkelijke successen in het gewone leven zijn veelal het resultaat van een aaneenschakeling van heel veel kleine stapjes, die allemaal onverdeelde aandacht krijgen.

Citaat uit beschouwing 7
Leerlingen van de ziel dienen zich te distantiëren van de spiegelsfeer, van de verontreinigde astrale gebieden, want dat is een voorwaarde voor het werkzaam worden en blijven van de geestvonk, voor het open bloeien van de roos in het hart. We kunnen leren van de rijke beeldenschat in de reine astrale wereld van de concrete oertypen, de hal van lering, maar het is niet de bedoeling dat het daarbij blijft.

Citaat uit beschouwing 8
Elckerlyc ontdekt dat hij leeft in begoocheling en ervaart dat hij daarvan wordt bevrijd op basis van Deugd, door aandacht voor het licht van de ontvlamde geestvonk.Tijdens de pelgrimsreis van Elckerlyc komt er een onvergankelijk geestelijk lichaam tot ontwikkeling, hij weeft een bruilofstskleed voor de geestelijke bruiloft, dat wordt losgemaakt van het lichaam als het gereed gekomen is.

Citaat uit beschouwing 9
Wij hopen dat de teksten over de mysteriën van geboorte, leven en dood er aan hebben bijgedragen dat je je adeldom en heerlijkheid beseft en dat jouw naam wordt geschreven in het boek des levens. We danken je hartelijk voor je aandacht en betrokkenheid, en besluiten met een tekst die Christiaan Rozenkruis leest op een plaat bij een bron in een tuin op de vierde dag van de alchemische bruiloft.

Citaat uit essay 1
Het leven is een geschenk, maar we krijgen het niet cadeau. Het is bedoeld om ons in staat te stellen te groeien. Voortdurend houdt het ons een spiegel voor om een innerlijk ontwaken bij ons mogelijk te maken. Wanneer we niet bereid zijn te zien wat het leven ons wil leren, ervaren we grotere uitdagingen zodat we gaan zien wat we moeten zien. Het leven is als een regenboog, want om de kleuren van de glorieboog te laten verschijnen hebben we zowel regen als zonneschijn nodig.

Citaat uit essay 2
Wanneer een menselijke entiteit bij een bepaalde vrouw geboren wil worden, begint deze met astrale substantie om zich heen te verzamelen. Mensen met een bepaalde helderziendheid kunnen dat vaak waarnemen in de aura van de betreffende vrouw, niet alleen na de conceptie, maar ook al daarvoor. De ontwikkeling van het menselijke embryo is een fascinerend proces waarin we symbolisch de uiterlijke en innerlijke ontwikkeling herkennen die na de geboorte kan plaatsvinden.

Citaat uit essay 3
Als we het beeld dat we over onszelf hebben tijdens het ouder worden niet bijstellen en willen blijven doen wat we altijd deden, dan ervaren we de onontkoombare veroudering en de daaruit voortvloeiende gebreken waarschijnlijk als een ramp. We kunnen de onvermijdelijke veroudering echter ook zien als een spirituele kans.

Citaat uit essay 4
Paradoxale spirituele uitspraken worden door een lager bewustzijn, dat gefocust is op het uiterlijke niveau, vaak ervaren als verwarrend en bedreigend omdat het behoefte heeft aan duidelijkheid en denkt in tegenstellingen als goed-slecht, bijbels-onbijbels, christelijk-heidens, wij-zij enzovoort. Voor een hoger bewustzijn, dat gericht is op verbinden en op het ontstijgen aan tegenstellingen, zijn spirituele citaten met een paradox juist heel waardevol omdat die het onderscheid tussen het uiterlijke en het innerlijke niveau zo helder maken.

Citaat uit essay 5
Groeien in bewustzijn gaat gelijk op met groeien in liefde. Misschien is ons dat nooit verteld, maar zodra we dat weten en innerlijk als waar erkennen, kunnen we daar bewust aan werken. Dat is allesbehalve gemakkelijk, want innerlijk zijn we nog gefragmenteerd. Uit die verdeeldheid kan op basis van de ontvlamde goddelijke vonk in het hart een nieuwe harmonische eenheid in het menselijke stelsel ontstaan. Iets van die eenheid kunnen we begrijpen aan de hand van de drie delen van ons brein.

Citaat uit essay 6
Misschien mogen we wel dankbaar zijn als we ons niet gelukkig voelen terwijl we alles hebben omdat dat gevoel ons kan aanzetten om op een andere manier betekenis aan ons leven te geven: niet primair gericht op verandering van uiterlijke omstandigheden, maar op verandering van het eigen innerlijk. Het gevoel van existentiële ontevredenheid kan de drijvende kracht zijn voor een queeste, een persoonlijke zoektocht naar zin en betekenis die vervulling kan bereiken in de binding met de verticale dimensie.

Citaat uit essay 7
Ook als we ons helemaal niet bezighouden met spiritisme kunnen we worden misleid door krachten die willen voorkomen dat we onze diepste roeping volgen. Meestal zijn dat geen overleden menselijke entiteiten, maar onheilige krachtformaties die archonten en eonen worden genoemd. Zij maken deel uit van het collectieve onbewuste, de astrale vergaarbak en zijn mede ontstaan door onjuiste gedachten, gevoelens en handelingen van de mensheid.

Citaat uit essay 8
Het hele proces van loslaten van het leven en de toekering tot wat er na dit leven komt is een van de meest intense en diepgaande ervaringen die een mens in zijn leven kan opdoen. Het bewust doormaken van deze levensfase kan daarom zeer waardevol zijn, met name voor de mens die weet dat het stoffelijke bestaan een onderdeel is van een veel meer omvattend proces.

Citaat uit essay 9
Bij het bouwen van zowel de innerlijke individuele tempel als de onzichtbare collectieve tempel kan een uiterlijke tempel een essentiële rol vervullen. Daar ontvangt de leerling van de ziel namelijk de inzichten, de krachten en de materialen die nodig zijn voor het oprichten van de tempelmens. Een uiterlijke tempel is, als het goed is, veel meer dan een gebouw waar religieuze bijeenkomsten worden gehouden. Een waarachtige uiterlijke tempel is een reservoir van geestelijke energieën die spirituele bewustwording en vernieuwing mogelijk maken.