Spirituele citaten voor april, 30 dagelijkse gedachten uit ‘Spirituele Pasen en Pinksteren’

Citaten Spirituele Pasen met boek.001

SPIRITUEEL CITAAT 1 APRIL, Daniël van Egmond,  p. 9

Omdat tijdens de lente- en herfstequinox licht en duisternis met elkaar in evenwicht zijn, raken, symbolisch gesproken, hemel en aarde – de wereld van de ziel en de wereld van de persoonlijkheid – elkaar dan. De poort die beide werelden verbindt, is gedurende deze periode van evenwicht geopend.

Citaten Spirituele Pasen met boek.002

SPIRITUEEL CITAAT 2 APRIL, Daniël van Egmond,  p. 10

In de joodse traditie wordt Pasen in verband gebracht met de uittocht uit Egypte. Het uitverkoren volk bevindt zich daar in slavernij. Symbolisch gezien behoort iedereen in wie iets van het licht van de ziel aanwezig is, tot dit uitverkoren volk.

Citaten Spirituele Pasen met boek.003

SPIRITUEEL CITAAT 3 APRIL, Daniël van Egmond,  p. 10

Dankzij de invloed van engelen en profeten ontwaken vele mensen uit hun diepe slaap en beginnen zij te beseffen hoe diep de duisternis is waarin zij verkeren. Eindelijk zijn ze bereid de innerlijke stem van hun ziel te volgen die er naar snakt om uit haar slavernij bevrijd te worden.

Citaten Spirituele Pasen met boek.004

SPIRITUEEL CITAAT 4 APRIL, Daniël van Egmond,  p. 10

Wij kunnen niet op eigen kracht, vanuit onze persoonlijkheid, uit de duisternis worden verlost. We hebben hiervoor hulp uit de wereld van de ziel nodig die ons echter alleen kan redden als we bereid zijn om te sterven voor de wereld van Egypte, dit wil zeggen als we bereid zijn om ons niet langer te laten leiden door onze dagelijkse gedachten, gevoelens en verlangens.

Citaten Spirituele Pasen met boek.005

SPIRITUEEL CITAAT 5 APRIL, Daniël van Egmond,  p. 11

Volgens de christelijk-theosofische traditie, zoals onder meer de werken van Jacob Boehme en de rozenkruisers tot uitdrukking  brengen, heeft dit offer van de Zoon het mogelijk gemaakt dat de poort tussen deze wereld van duisternis en de wereld van de ziel, in principe altijd voor ons openstaat, mits wij bereid zijn deze weg te gaan.

Citaten Spirituele Pasen met boek.006

SPIRITUEEL CITAAT 6 APRIL, Daniël van Egmond,  p. 11

Het Paasmysterie is niet gebonden aan een bepaald tijdstip in het jaar; dit is een gebeuren dat in het eeuwige nu plaatsvindt. Desondanks is het noodzakelijk dat de uiterlijke mens, dankzij het jaarlijks terugkerende Paasfeest, zich deze mogelijkheid blijft herinneren.

Citaten Spirituele Pasen met boek.007

SPIRITUEEL CITAAT 7 APRIL, Daniël van Egmond,  p. 11

Tijdens de ‘donkere nacht van de geest’ verschijnt aan Jezus een engel die hem de kracht geeft om deze beproeving te doorstaan. Een engel is een theofanie, dit wil zeggen, een bijzondere manifestatie van het goddelijke die in de spiegel van ons hart verschijnt.

Citaten Spirituele Pasen met boek.008

SPIRITUEEL CITAAT 8 APRIL, Daniël van Egmond,  p. 12

Ieders relatie met het goddelijke is uniek en daardoor zal het goddelijke op een unieke manier aan ieder van ons verschijnen om ons op onze innerlijke weg te leiden. Dit wordt in vrijwel alle
esoterische tradities benadrukt en ook in het vroege christendom vinden we hiervan talrijke getuigenissen.

SPIRITUEEL CITAAT 9 APRIL zondag voor Pasen, p. 19

In symbolische en universele zin verwijzen zowel het joodse als het christelijke paasfeest naar processen van vernieuwing, transformatie en innerlijke bevrijding.

SPIRITUEEL CITAAT 10 APRIL, maandag voor Pasen, p. 28

Werkelijke mythen zijn geen fantasieën maar onthullingen van diepe waarheden vanuit levende ervaringen. Mythen vloeien voort uit het domein van de menselijke ziel.

SPIRITUEEL CITAAT 11 APRIL, dinsdag voor Pasen, p. 42

Het vervullen van onze innerlijke opdracht houdt in dat we onze ‘dode’ microkosmos weer tot leven wekken op basis van het christusbeginsel.

SPIRITUEEL CITAAT 12 APRIL, woensdag voor Pasen, p. 53

Als het christusprincipe in de mens is ontwaakt en de innerlijke Christus in hem een zekere kracht heeft verkregen, dan worden de zeven stralen in hem werkzaam.

SPIRITUEEL CITAAT 13 APRIL, donderdag voor Pasen, p. 66

De ontwikkeling van de innerlijke mens vraagt specifieke voeding die de leerling van de ziel in eerste instantie niet zelf kan aantrekken of prepareren.

SPIRITUEEL CITAAT 14 APRIL, vrijdag voor Pasen,  p. 80

Tijdens een spiritueel proces wordt zuivere zielekracht, gesymboliseerd door kostbare olie, voorzichtig uit de persoonlijkheid vrijgemaakt en in een speciaal vat, het ziele-lichaam, verzameld.

SPIRITUEEL CITAAT 15 APRIL, zaterdag voor Pasen, p. 98

Jezus ging de mysterieweg, werd verbonden met Christus en maakte door zijn kruisgang de Christuskracht vrij voor de gehele mensheid.

SPIRITUEEL CITAAT 16 APRIL, Paaszondag, p. 109

Elke dag ademen we de opstanding in. Zij is daar al oneindig lange tijd, en zij is daar omdat zij bij de mens hoort.

SPIRITUEEL CITAAT 17 APRIL: Symboliek van het ei, p. 20

De universele symboliek van het ei drukt het universele weten van het ‘transformeren tot onsterfelijk leven’, het over de drempel gaan, uit. Het vieren van het jaarlijkse paasfeest is dan ook een uiterlijke vorm van een universeel spiritueel proces dat niet aan persoon of tijd gebonden is, maar dat in ieder mens kan plaatsvinden.

SPIRITUEEL CITAAT 18 APRIL: De poorten van het wonder,  p. 109

Niemand is in staat je tegen te houden als je het werkelijke leven wilt proeven. Niemand kan je verhinderen als je de poorten voor het wonder wilt openen. Niemand kan het wegrollen van het rotsblok tegenhouden waarachter de mens van de grootheid begraven ligt; op het moment dat de kracht van het innerlijk zieleleven wil vrij breken uit het rotsgraf kan de natuur haar niet vasthouden.

SPIRITUEEL CITAAT 19 APRIL Weldadige nieuwe werkelijkheid, p. 109

De opstanding is een fase in de ontwikkeling van de mensheid en ligt als een nieuwe atmosfeer, als een weldadige nieuwe werkelijkheid om ieder van ons heen. Zij is absoluut één met de mens, zij is zijn morgen en vandaag.  Willen we een beschrijving van de opstanding dan is zij:  ‘Vol verwachting, vol heerlijkheid, reinheid, klaarte, Mens zijn.’

SPIRITUEEL CITAAT 20 APRIL: De cirkelgang doorbreken,  p. 43

De cirkelgang van steeds opnieuw geboren worden en sterven wordt doorbroken wanneer er in de microkosmos een persoonlijkheid komt die ‘het goede doet’, dat wil zeggen: gaat werken aan het herstel van de microkosmos op basis van de innerlijke Christus. Dan gaat de herstelde microkosmos zijn oorspronkelijke, eeuwige leven weer binnen.

SPIRITUEEL CITAAT 21 APRIL: Binnengaan in het middelpunt, p. 36

Als u wat beneden is niet gelijk maakt aan wat boven is, en het linkse niet gelijk aan het rechtse en wat achter is niet gelijk aan wat voor is, als u niet binnengaat in het middelpunt en opgaat in de geest, zult u het koninkrijk van God niet binnengaan.

SPIRITUEEL CITAAT 22 APRIL: Rusten in het eeuwige, p. 35

Zij die het goede gedaan hebben en volmaaktheid hebben bereikt, komen in eindeloze rust en gaan het eeuwige leven binnen. Zij rusten in het eeuwige. Op hen oefent het herhaalde sterven en geboren worden geen macht meer uit; voor hen wentelt het wiel van het eeuwige niet meer, want zij hebben het middelpunt bereikt waar eeuwige rust heerst en het middelpunt van alle dingen is God.’

SPIRITUEEL CITAAT 23 APRIL: Levende verbinding, p. 30

Het primaire doel van alle werkelijke spiritualiteit is het tot stand brengen en onderhouden van een levende verbinding tussen de wereld waarin wij leven en de wereld van de ziel. Deze verbinding moet uitgaan van, moet verlangd worden door de op aarde levende mens, zowel individueel als collectief.

SPIRITUEEL CITAAT 24 APRIL: Geestelijke voeding, p. 50

Spirituele tradities zoals mysteriescholen zijn er om de mens in staat te stellen zijn verlangen naar heelwording levend te houden en hem de geestelijke voeding te verschaffen die nodig is voor de spirituele bewustwording en vernieuwing. Door een voortdurende gerichtheid op het hoge doel, die versterkt wordt in bijeenkomsten, vormen spirituele tradities een brandpunt van geestelijke energieën.

SPIRITUEEL CITAAT 25 APRIL: Brandpunten van spirituele kracht, p. 51

In veel spirituele scholen spelen tempels een essentiële rol. Een tempel is, als het goed is, meer dan een gebouw waar religieuze bijeenkomsten worden gehouden. Een waarachtige tempel is een brandpunt van spirituele kracht, een onzichtbaar reservoir van geestelijke energieën die steeds aangevuld worden en door een volgehouden gerichtheid in kracht toenemen.

SPIRITUEEL CITAAT 26 APRIL: Aspecten van onszelf, p. 69

In het innerlijke christendom worden de personen in de evangeliën vooral gezien als aspecten van onszelf. Zo worden de discipelen Petrus, Johannes en Jacobus beschouwd als respectievelijk de wil, het gevoel en het verstand van de Johannesmens. Judas symboliseert bijvoorbeeld onze natuurlijke bezitsdrang, geldingsdrang en machtsdrift die een koninkrijk op aarde ambiëren.

SPIRITUEEL CITAAT 27 APRIL: Je koning is in aantocht, Zacharia 9:9-10, p. 31

Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden van de aarde.

SPIRITUEEL CITAAT 28 APRIL: Beërft het koninkrijk, p. 26

Dan zal de koning zeggen tot hen aan zijn rechterhand: Komt, door mijn vader gezegenden, beërft het koninkrijk dat vanaf het begin van de wereld voor u is bereid.  Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij geherbergd. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik was ziek en u bezocht mij. Ik was in de gevangenis en u bent naar mij toe gekomen.

SPIRITUEEL CITAAT 29 APRIL: De toetssteen van het innerlijk weten, p. 95

Een bevrijdende religie kan nooit wetenschappelijk worden bewezen of worden beargumenteerd, juist omdat deze zich tot de innerlijke mens richt. Alleen de toetssteen van het innerlijk weten, het eigen innerlijk tribunaal, kan dan bepalen wat ‘waarheid’ is. De waarheid die zo, direct en van binnenuit, wordt herkend, is echter altijd aan interpretatie door de uiterlijke mens onderhevig.

SPIRITUEEL CITAAT 30 APRIL: De mysteriën van het hemelse koninkrijk, p. 23

‘Waarom spreekt u tot de menigte in gelijkenissen?’ Hij antwoordde:  ‘U is het gegeven de mysteriën van het hemelse koninkrijk te weten, maar aan de mensen van de menigte is dat niet gegeven. Ik spreek daarom tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen en het ook niet begrijpen. Gezegend zijn echter uw ogen, want zij zien, en uw oren, want zij horen, en uw hart, want het begrijpt’.