Actieboeken van Rozekruis Pers van 1 december 2017 tot 1 maart 2018

In de nieuwe najaarscatalogus 2017 van Pentagram boekwinkel staan zes spirituele boeken die worden uitgegeven door Rozekruis Pers en die in de periode 1 december 2017 – 1 maart 2018 met korting kunnen worden aangeschaft. Hieronder volgt een overzicht.

De Egyptische Oer-Gnosis en haar roep in het eeuwige nu – deel 1
Rijckenborgh, J. van | hardback | 247 blz | van € 28,50 voor € 19,50 | ISBN 9789067322645

De Hermetische geschriften, vooral de 18 boeken van het ‘Corpus Hermeticum’, zijn wijsgerige uiteenzettingen uitgegeven in 4 delen, die een wegwijzer bieden naar die geestelijke wereld.
De waarheid die in het Corpus Hermeticum en de Tabula Smaragdina tot uitdrukking komt, noemt Van Rijckenborgh ‘de Egyptische Oergnosis’. Hoewel de teksten in het begin van onze
jaartelling, ten tijde van het Hellenisme, op schrift gesteld zijn, voeren zij terug tot ver in de Egyptische geschiedenis. In het eerste deel zet J. van Rijckenborgh aan de hand van twee
boeken van het ‘Corpus Hermeticum’ de fundamentele…

De roep der Rozenkruisers Broederschap
Rijckenborgh, J. van | hardback | 379 blz | van € 29,50 voor € 19,50 | ISBN 9789067320092

Tekst van en commentaar van Jan van Rijckenborgh op de drie manifesten van de klassieke Rozenkruisers: 1. De Roep der Rozenkruisers Broederschap, 2. De Belijdenis der Rozenkruisers
Broederschap en 3. De Alchemische Bruiloft van Chirstiaan Rozenkruis (2 delen). Middelpunt van zijn betoog in dit eerste deel vormt de gedachte, dat de broederschap der Rozenkruisers bij de spirituele ontwikkeling van de westerse mens in het algemeen, alsook bij die van de individuele zoeker, een belangrijke rol heeft gespeeld. Als inwijdingsgeschrift geeft zij de zoeker inzicht en inspiratie, nodig om de christelijke inwijdingsweg te kunnen gaan…

De wolk boven het heiligdom
Eckartshausen, K. von | softback | 94 blz |van € 13,00 voor € 8,50 | ISBN 9789067320726

De Duitse mysticus Karl von Eckartshausen (1752-1803) heeft in zijn verhoudingsgewijs korte leven een bijzonder grote literaire activiteit ontplooid. Van de meer dan honderd titels van zijn hand geldt als de bekendste Gott ist die reinste Liebe, verschenen in 1790, welk werk als een keerpunt in zijn leven kan worden beschouwd. Het is in vele Europese talen vertaald en beleefde in de loop der jaren meer dan zestig drukken. Als het belangrijkste werk van Karl von Eckartshausen moet echter de serie van zes brieven worden genoemd die hij in het jaar 1802 – dus aan het slot van zijn leven – heeft uitgegeven onder de titel: De wolk boven het heiligdom…

Enkele woorden uit het binnenste
Eckartshausen, K. von | hardback | 94 blz |van € 11,50 voor € 7,50 | ISBN 9789067321136

Enkele woorden uit het binnenste en De vervolmaking van de mens – die in deze uitgave zijn samengevoegd – werden na de eerste Duitse uitgave in 1797 niet meer herdrukt (behalve een
Russische editie in 1803). Twee eeuwen later biedt de Rozekruis Pers de eigentijdse zoekende mens deze teksten aan, In de eerste tekst beschrijft de auteur niet alleen heel treffende de vele zwakten waardoor de mens ongelukkig wordt, maar laat hij ook de mogelijkheden zien om ze te overwinnen. In de tweede tekst heeft hij een ‘woord van troost voor hen die wachten’ verwerkt…

Fama Fraternitatis
Kooij, P. van der | hardback | 112 blz | van € 27,50 voor € 19,50 | ISBN 9789067322096

Deze uitgave door P. v.d. Kooij is gebaseerd op de manuscripten van de Fama die reeds vóór de eerste druk in 1614 in omloop waren. Naast de vertaalde Fama-tekst staat de Duitse
oorspronkelijke tekst afgedrukt. In de uitvoerige inleiding van Dr. Carlos Gilly wordt een beeld
geschetst van ontstaan en verspreiding van de Manifesten der Rozenkruisers en van de figuren rond de auteur, Johann Valentin Andreae. Het boek heeft een uitgebreid notenapparaat. Toen er al diverse handgeschreven versies in omloop waren, werd de tekst voor het eerst in 1614 in Kassel gedrukt en is door geheel Europa verspreid. Het is het oermanifest…

Taulers weg naar binnen
Kooij, P. van der | softback | 93 blz | van € 14,00 voor € 9,50 | ISBN 9789067323116

De veertiende-eeuwse Duitse predikheer Johannes Tauler wordt gereken tot de Rijnlandse mystiek. Hij heeft in contact gestaan met alle grote mystieke namen van zijn tijd: meester
Eckhart, Heinrich Suso, Jan van Ruusbroeck, en de geheimzinnige Gottesfreund von Oberland.
Toch komt hij uit zijn preken naar voren als een bijzonder praktische leraar, die niet wegzweeft. Hij omschrijft de valkuilen van de mens op weg naar het innerlijke, spirituele leven, het leven
van de ziel, en schroomt niet om man en paard te noemen. Heel wat van hetgeen Tauler zegt kan de mens van dienst zijn, die aan het begin van de eenentwintigste eeuw zijn ‘weg…